Fenntartható, élhető város és település

A Magyar Telekom pályázati felhívása civil szervezetek számára Fenntartható, élhető város és település témában.

Jelen pályázati kiírással a hello holnap! kuratórium a "Fenntartható, élhető város és település" témakörében olyan szemléletformáló pályázatokat vár, melyek megvalósítása során a társadalom minél szélesebb rétegei felismerik a saját közép- és hosszútávú érdekeiket, felelősségüket, a társadalmi és környezeti értékek megőrzésének igényét.

A fenti szempont alapján olyan települési programok kerülnek kiválasztásra, melyek a közösségi, klímavédelmi, önfenntartó igényeket hosszú távon kielégítik.

E cél érdekében a hello holnap! kuratórium összesen 8 000 000 forint támogatási keret rendelkezésre bocsátása mellett döntött.Az egy támogatásra adható minimum összeg: 1 000 000 forint.

A pályázat témája: Fenntartható, élhetőváros és település

Olyan innovatív, alulról szerveződő, gyakorlati példák, mintaprojektek, amelyek egy élhető város megteremtéséhez járulnak hozzá.

A pályázat beérkezésének határideje: 2012. május 15.
Fókuszok:
Lakókörnyezet-zöld terek, felületek, közösségi terek létrehozása és fenntartása; alternatív közlekedési formák (pld. kerékpár, telekocsi) megteremtése és üzemeltetése; klímavédelmi beruházások, gyakorlatok kialakítása; önfenntartó gazdálkodás

Közösségformálás - hosszú távon működőképes, közösségépítő megmozdulások kezdeményezése, megvalósítása, életben tartása a valós és a digitális térben egyaránt

Általános követelmények
a pályázó tartsa szem előtt a hello holnap! kezdeményezés alapvetéseit, miszerint:
- „hello holnap! Azt jelenti, felelős vagyok a tetteimért; rajtam is múlik, gyermekeink milyen világban élhetnek majd.
- hello holnap!, mert tudom, hogy én is tehetek a fenntarthatóságért, és ez nem teher, hanem lehetőség, amivel ha élni tudok, boldogabb ember leszek.”
- olyan eszközök segítségével valósítsa meg a kitűzött célt, melyek megfelelnek a Telekomnál kiemelt márkaértékként kezelt innovációnak. Lehetőség szerint az adott program megvalósításához használja fel a korszerű infokommunikációs technológiákat
- tartsa szem előtt az önkéntes és közösségalapú programokban rejlő lehetőségeket
- rendelkezzen a program saját fenntarthatóságára, továbbvitelére vonatkozó tervvel rendelkezzen a program megvalósításához szükséges, megfelelő kompetenciákkal bíró csapattal
- a pénzügyi terv elkészítésénél kiemelten fókuszáljon a költséghatékonyságra
- a pályázat megvalósításának preferált időtartama 1 naptári év

A pályázatok elbírálásánál a Magyar Telekom, mint a hazai vezető infokommunikációs vállalat, kiemelten fontosnak tekinti az innováció megjelenését, valamint minden olyan kezdeményezést, amely a digitális felzárkózást segíti. Olyan programokat támogat a Telekom, amelyek innovatív, hatékony módszerek és eszközök felhasználásával valósítják meg a kitűzött célt.

Pályázatot nyújthatnak be a támogatásra pályázó program megvalósításában közvetlenül érintett, Magyarországon bejegyzett és működő, kiemelten közhasznú és közhasznú társadalmi szervezetek - (a támogatásban részesülők a Ptk. 1959. évi IV törvény értelmében a következők közé sorolhatók: Alapítványok, egyesületek, nonprofit szervezetek).

Nem pályázhatnak állami, kisebbségi, vallási, illetve politikai szervezetek.

A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges összeg 30 %-ával. Ezen hányad maximum 35%-át teheti ki az önkéntes munka, a fennmaradó rész készpénzben rendelkezésre álló forrást jelent, melyet a pályázó biztosíthat egyéb pályázatokon nyert támogatásokból (állami, önkormányzati, uniós) kivéve más vállalatoktól származó támogatások. A program megvalósításához ezen felül felhasználhatóak egyéb szolgáltatás- vagy tárgyi eszköz adományok, illetve pro bono felajánlások, de itt is érvényes az egyéb vállalati támogatásokra vonatkozó kitétel.

A Magyar Telekom jelen pályázati kiírás alapján lehetővé teszi, hogy az általa biztosított adomány összeg legfeljebb 25%-át a nyertes szervezetek működési költségeik fedezésére használják fel.

A pályázatok értékelésekor a kuratórium az alábbi szempontok alapján hoz döntést:
- egyoldalas, a programot leíró vezetői összefoglaló (!)
- infokommunikációs technológiák alkalmazása (!)
- a pályázó közhasznúsági jelentése
- a pályázó szakmai háttere, referenciái, eredményei, a megvalósítás szakmai garanciái
- a program hatókörének mérete, időbeli terjedelme
- a program során megvalósításra kerülő, az önkéntességet támogató programelemek
- a program költségvetését alátámasztó dokumentumok (árajánlatokkal alátámasztott, hiteles költségterv), transzparencia
- a program aktualitása, egyedisége, megkülönböztető jellemzői (progresszivitása), innovatív jellege
- jó tapasztalatainak, és gyakorlatainak átadására teremtett lehetőségek
- a várt hatás mérésére vonatkozó módszertan

A támogatás már megvalósított programok utófinanszírozására nem nyújtható.

A pályázaton nyertes szervezetek kötelesek beszámolót készíteni a program megvalósítására vonatkozóan (akciók, részvétel, költségek, elért hatás), illetve tételes pénzügyi elszámolást benyújtani a Magyar Telekom által adományozott összegre vonatkozóan, a transzparencia jegyében.

A beérkezett pályázatok elbírálása
A beérkezett pályázatok érékelése két szakaszban történik. A fenti bírálati szempontok alapján a hello holnap! kuratórium a pályázatokat előszűri és pontozza, majd a legmagasabb pontszámot elért pályázatokat előterjeszti a Fenntarthatósági Média Klub tagjaiból álló zsűri számára. A bírálat során a legmagasabb pontszámot elért pályázóknak esetlegesen személyes prezentáción kell bemutatniuk pályázati programjukat.
A hello holnap! kuratórium és a Fenntarthatósági Média Klub döntőbizottsága döntését nem köteles indokolni, és ez ellen fellebbezésnek nincs helye.Pályázni kizárólag a www.helloholnap.hu oldalon letölthető pályázati adatlappal és az abban foglalt mellékletek megküldésével lehet.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, Word formátumban lehet benyújtani a helloholnap_tematikus@telekom.hu címre.

Kérjük, hogy a cégszerűen aláírt és beszkennelt pályázati adatlapot feltétlenül csatolják a pályázathoz.
A projekt részletes leírását tartalmazó rész:
- az adott hiány-, vagy (krízis)helyzet ismertetése, a támogatás igényének indokai
- a program célcsoportja, jellemzőik, számuk, a program hatókörének mérete, időbeli terjedelme
- a szervezet megoldást nyújtó programterve, a megvalósulás várható hatása az ismertetett helyzetre, problémára
- a megvalósítás időbeli ütemezése
- teljes és részletes költségvetés (árajánlatokkal, megállapodás tervezetekkel alátámasztott hiteles költségterv)
- a szervezet kommunikációs terve
- a szervezet hivatalos képviselőjének szakmai önéletrajza
mellékletek nélkül maximum 5 oldal lehet.

A Magyar Telekom a sikeres pályázókkal adományozási megállapodást köt, melyben lefekteti a megítélt támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket.

A pályázatból többek között kizáró ok lehet
- a program célja nem esik egybe a pályázat főterületeivel;
- a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek;
- a pályázat határidőn túli beadása illetve a pályázati adatlap hiányos kitöltése;
- a csatolandó mellékletek bármelyikének hiánya (a pályázó szerv közhasznúságról szóló bírósági igazolás másolata; a köztartozás-mentességet igazoló okirat; a pályázó legújabb közhasznúsági jelentései; szerződő fél nyilatkozata)

A pályázat beérkezésének határideje: 2012. május 15.
A pályázat elbírálásának időpontja: 2012. június 5.

Az elbírálás eredményeit a www.helloholnap.hu oldalon tesszük közzé. A sikeres pályázókat elektronikus úton, írásban értesítjük.

Az elutasított pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

A hello holnap! kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén a támogatást a fenti témakörben nem osztja ki, újra meghirdeti, vagy más pályázati célokra ajánlja fel.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Márton Csillának (marton.csilla@telekom.hu) kizárólag írásban tehetik fel.
http://www.helloholnap.hu/
www.telekom.hu

forrás: sff.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése