Budapest Conference on Cyberspace 2012 logó- és arculattervezés

2011. november 1-2-án Londonban magas szintű nemzetközi konferenciát tartottak a kibertér működéséről, a kibertérben rejlő gazdasági, fejlesztési, társadalmi lehetőségek kihasználásáról (http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/london-conference-cyberspace/). Magyarország vállalta az első utókonferencia megrendezését 2012. október 4-5-én. A kormányzatok, nemzetközi és regionális szervezetek, a magán- és civil szektor, a tudományos élet képviselőit megmozgató konferencián 600 fő részvételére számítunk.

A konferencia logójának és arculati elemeinek tervezésére ezennel pályázatot ír ki a Külügyminisztérium. 

A pályázat beadási határideje 2012. június 4.


1.  A budapesti konferencia koncepciója
A budapesti konferencia teret ad a közép- és délkelet-európai régió sajátosságai és értékei bemutatásának, feltárja a kormányzati és magánszektor közötti szinergiákat, együttműködési lehetőségeket, bemutatja a nemzetközi és regionális szervezetek szerepét, tevékenységét, ezek lehetséges összjátékát.

A konferencia célja a „Biztonsággal és bizalommal a szabadságért és fejlődésért” mottó jegyében az internet és a kibertér szabad és biztonságos használatának népszerűsítése, előmozdítása, az ehhez szükséges kapacitásfejlesztés lehetőségeinek vizsgálata. A résztvevők a plenáris üléseken áttekintik a kibertér használatának és fejlődésének mozgatórugóit, közpolitikai vetületét, dinamikáját és perspektíváit, a nemzetközi és regionális szervezetek szerepét. A szekcióüléseken az alábbi témakörök kiemelt kérdéseit veszik sorra:
 1. Internethasználat és gazdasági növekedés
 2. Internethasználat és társadalmi fejlődés
 3. Internethasználat és nemzetközi biztonság
 4. Biztonságos és megbízható internetes hozzáférés
 5. Kibertér-bűnözés elleni küzdelem
A viták három párhuzamos szálon futnak: egyrészt a fő konferencián, másrészt egy hasonló tartalmi kérdésekkel foglalkozó, párhuzamos ifjúsági fórumon, valamint szakmai műhelyvita sorozaton, végezetül a társadalom széles rétegeinek interaktív bevonása érdekében a plenáris vitákat és egyes szekcióüléseket on-line is közvetítjük. Ezenkívül különböző közösségi oldalak révén is tervezzük a rendezvény népszerűsítését.

2. A konferencia szervezője és a pályázat kiírója: Magyarország Külügyminisztériuma, Kibertér Konferencia Titkárság, a továbbiakban Kiíró.

3. Pályázók köre: A Budapest Conference on Cyberspace 2012 logójának és arculati elemeinek tervezési  pályázati kiírására pályázhat minden természetes vagy jogi személy, akinek lakóhelye, illetve székhelye az Európai Gazdasági térség valamely tagállamának területén van.

4. A pályázat tárgya: A Budapest Conference on Cyberspace 2012 arculati identitásának megteremtése. A pályázó feladata, hogy logóra és arculati elemekre koncepciótervet készítsen és mutasson be a Külügyminisztérium számára.

A koncepcióterv részletes tartalma
Arculati elemek megtervezése
- Logotípia megtervezése, feliratos és felirat nélküli változatban;
  felirat: Budapest Conference on Cyberspace 2012
- A Kormány.hu (http://www.kormany.hu/hu) honlapon található microsite-ok arculatához illeszkedő banner megtervezése (címsor – 960 pixelnél nem szélesebb, vektorgrafikus-, betűtípus megjelölésével, esetleg további szöveges, illetve képi információ felhasználásával).

A banner tartalmazza a logót és az alábbi feliratot: Budapest Conference on Cyberspace 2012
- A Konferencia A4-es méretű, álló formátumú levélpapírjának megtervezése (amely alapul szolgálhat a később megtervezendő, további arculati elemekhez is – (plakát, leporelló, katalógus, stb.)
Az arculati elemek tartalmazzák a logót és az alábbi feliratot: Budapest Conference on Cyberspace 2012

Alaki követelmények
A pályamunka mérete DIN A-4-es, maximális terjedelme 5 oldal. A logótervet színes, fekete-fehér és negatív változatban kell beküldeni.

A pályázat jeligés. A szabadon választható jeligét kérjük a jelentkezési lapon és a pályaművön is feltüntetni. A pályamunka NEM tartalmazhatja az alkotó nevét.

 5.  A pályázat benyújtása
A pályázat benyújtásához a kitöltött nyilatkozat, jelentkezési lap és pályamunka beküldése szükséges. A pályázatot egy példányban ajánlott küldeményként postai úton vagy elektronikus úton kell benyújtani.

Postai úton a pályamunkát CD vagy DVD adathordozón, pdf formátumban, és kinyomtatott formában kell beküldeni.

A postacím: Külügyminisztérium, Kibertér Konferencia Titkárság, 1027 Budapest, Bem rkp. 47. A pályázat beadási határideje 2012. június 4. (postabélyegző szerint)

Lehetőség van a pályamű, a nyilatkozat és a jelentkezési lap (aláirt, beszkennelt) elektronikus beküldésére is.

Az email beérkezésének határideje: 2012. június 7.   
E-mail cím: (Cyberlogo@mfa.gov.hu)

A kitöltött nyilatkozatot és jelentkezési lapot minden esetben meg kell küldeni elektronikusan és postai úton, ajánlott küldeményként a megadott címre legkésőbb 2012. június 4-ig (postabélyegző szerint).

A beérkezett pályaműveken korrekciót nem tudunk elfogadni.

6. Általános elvárások az arculat kapcsán:
 • utaljon a konferencia globális jellegére;
 • pozitív üzenetet közvetítsen az internet használatáról;
 • Magyarországról innovatív, modern és korszerű társadalom képét sugallja;
 • legyen könnyen felhasználható, többféle méretben, anyagon, felületen és színben (pl. honlapon és ajándéktárgyakon – válltáska/irattartó, jegyzettömb, USB-stick). Színes és fekete-fehér változatban is használható legyen;
 • a logó és az arculati elemek tartalmazzák a Budapest Conference on Cyberspace 2012 elnevezést;
 • legyen letisztult és egyszerű.
Letölthető dokumentumok
Felhívás, jelentkezési lap és nyilatkozat

7.   A pályázat elbírálása
A beérkező pályaműveket – a szerző kilétének ismerete nélkül, jelige alapján – 5 fős neves szakértőkből és a Konferencia szervezőiből álló zsűri bírálja el.

A pályázók e-mailben kapnak értesítést a zsűri döntéséről. A döntéssel szemben kifogásnak nincs helye.

8. Díjazás
A nyertes pályázó az alábbi elismerésben részesül:
 • a nyertes pályamunka készítője a grafikák felhasználásra alkalmas formájának átadása után – vektorgrafikus formátum – bruttó 200.000 Ft-os díjban részesül, amely magában foglalja a logó és az arculati elemek teljes körű, kizárólagos külügyminisztériumi felhasználásának jogát;
 • a Külügyminisztérium által szervezett sajtótájékoztatón bemutatjuk a pályamunkát és alkotóját;
 • a nyertes pályamunka készítője részt vehet a Budapesti Kibertér Konferencián;
 • árajánlatot tehet a Konferencia további arculati elemeinek megtervezésére.
9. További információk és feltételek
A pályázaton való részvétel díjmentes.
 •  A határidő után beérkezett, valamint a hiányosan kitöltött, vagy a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni. A Kiíró kizárja a hiánypótlás lehetőségét.
 • A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, elfogadja, hogy a Kiíró teljes körűen rendelkezik a győztes logó és arculati elem felhasználási és publikálási jogaival. A Kiíró a felhasználás részletes feltételeiről a nyertes pályázóval szerződésben állapodik meg.
 • Amennyiben több – akár magán-, akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíró számára egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben a jelentkezési lapon kérjük megadni a csoport nevében nyilatkozatra jogosult kontaktszemély nevét és elérhetőségét.
 • A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka más személy jogát nem sérti, valamint más személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.
 • A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszafizetni és a Kiíróval szemben más személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.
 • A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs.

További információ:
Kese Beatrix

forrás: palyazatok.org

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése