Innováció formába öntve

AZ IVG Hungary Kft. PÁLYÁZATA KÖZTÉRI SZOBOR ALKOTÁSÁRA

"Innováció formába öntve"

Az IVG Hungary Kft. a Magyar Képzőművészeti Egyetem támogatásával pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy a fiatal alkotóművészeket támogatva olyan köztéri szobrot, installációt hozzon létre, amely méltó helyet foglal majd el az Infopark irodapark területén.

1. A pályázat témája: IVG Hungary Kft, jelentős ingatlanfejlesztő vállalat, az Infopark üzemeltetője. Az Infopark Közép-Kelet Európa első innovációs és technológiai parkja, elsősorban az informatika, a telekommunikáció és a softwarefejlesztés képviselőinek progresszív központja.
A pályázat célja olyan szobor, illetve installáció megalkotása, amely kapcsolódik ehhez a tematikához, tükrözi az Infopark szellemiségét, így méltó helyet foglal majd el az irodaparkban.

A megvalósítás helye: Infopark, Neumann János u. 1, 1117 Budapest

Pályázati tervek benyújtásának határideje: 2011. december 1. 24.00 óra2. A pályázat lebonyolítása
A pályázóknak 2011. december 1-ig kell benyújtaniuk az általuk megálmodott szobor 1:10 léptékű makettjét, valamint a részleteket ábrázoló rajzokat, terveket. Emellett szükséges a szobor környezetbe való illesztéséről készített tervek, műleírás és részletes költségbecslés elkészítése is.

A zsűrizés során három legkiválóbbnak ítélt pályamű alkotói pénzdíjazásban részesülnek. A győztes mű benyújtójának a kiértesítéstől számítva 3 hónap áll rendelkezésre az alkotás végleges kivitelezésére és átadására.


3. Díjazás:
A pályázók között I., II., és III. díjat osztunk ki, amelyek a következők:
I. díj: 200 000 HUF
II. díj: 100 000 HUF
III. díj: 50 000 HUF

A pályázók elfogadják, hogy a szobor létrehozásának maximális keretösszege bruttó 5 millió forint, amely magába foglalja az alkotás megvalósításával kapcsolatban felmerülő valamennyi művészi és technikai teendő költségét valamint a kivitelezési költségeket. A megadott keretösszegnek fedeznie kell a mű környezetéhez tartozó (burkolat, parkosítás, világítás) megvalósítási, költségeket is.

4. A zsűri és az értékelési szempontok
- A pályamunkákat 5 főből álló szakmai zsűri bírálja el. A zsűrizés 2011. december 1-15. között zajlik.
- Az értékelés fő szempontjai a pályamű ötletessége, a tárgy formai értékei, újszerű, kreatív megoldások.
- Az alkotásnak a szobrászat eszközeivel, időtálló anyag (vagy anyagok) használatával tükröznie kell az Infopark szellemiségét, illetve a technológia és innováció jellegzetes attribútumait.
- Megjelenése, mérete megfelelő jelentőséget, hangsúlyt kell, hogy biztosítson a műnek, ugyanakkor harmonikusan illeszkedve a környezetbe, a park szerves részét képezve.

A zsűri döntése végleges, a döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. A jogorvoslati út kizárása elsősorban azon alapul, hogy a zsűri döntése - a pályázat jellegéből fakadóan - jelentős részben szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A pályázat kiírója egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek ítélje, és új pályázatot írjon ki. A pályázók nem követelhetik készkiadásaik, illetve általános üzleti kiadásaik megtérítését a pályázat kiírójától.

5. Határidők
- Pályázati tervek benyújtásának határideje: 2011. december 1. 24.00 óra
- Az eredményhirdetés időpontja: 2011. december 15.
- A kivitelezés határideje: 2012. április 1.
- Hivatalos szoboravatás: 2012. április 15.

6. Pályamunkák beadásának feltételei
A pályázaton az Európai Unió területén élő nagykorú, de a pályázat kiírásának évében legfeljebb 40. életévét betöltött (Amennyiben a pályázó kiskorú, úgy nevében törvényes képviselője járhat el.) természetes személy és bármely jogi személy (10 fő alatti mikrovállalkozásig) részt vehet.

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat.
E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó a pályázati lapján írásban köteles a pályamunkájáról kijelenteni, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállalni azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát. Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
Az érvényes pályázat feltétele a pályázati lap hiánytalan kitöltése.

A pályázatra történő nevezés ingyenes, a Pályázó nem kötelezhető semmiféle díj fizetésére Szervezők, vagy harmadik személyek részére.

Az érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázati anyag (makett, műleírás, költségterv és jelentkezési lap, illetve kész alkotás) a fenti határidőben beérkezzen. A határidőn túl beküldött, vagy a 7. pontban előírt formai követelményeknek meg nem felelő pályaművek kizárásra kerülnek, a pályázaton nem vehetnek részt.

Szervezők továbbá a nyeremények átadásáig kizárhatják a pályázatból azt a Pályázót, akinek a jelentkezési lapon feltüntetett személyes adatai nem valósak, vagy tévesek. A Pályázó valótlan, vagy téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket felelősség nem terheli.

7. A pályázat benyújtásának módja
A pályázati anyagnak, amelyet postán vagy személyesen kell a 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E, IVG Hungary Kft. címre eljuttatni, a következő elemeket kell tartalmaznia:

A. A szobor minimum 1:10 léptékű makettje és látványtervei
A részleteket ábrázoló rajzok, tervek elkészítése: több nézetű látványterv.

A megrendelő által megadott helyszínrajz alapján készített, bírálható léptékű vázlatterv, a szobor környezetbe való illesztéséről és a környezet rendezéséről.

A makettre és tervekre vonatkozó technikai paraméterek:

A makett nem haladhatja meg egy 1 m3 kocka méreteit.
A tervek A4-es méretűek legyenek vagy A4-es méretű kartonra legyenek felkasírozva.

B. Műleírás
Tartalmaznia kell a tervező inspirációját, a pályamű rövid leírását, a szobor és az esetleges posztamens pontos méretét, anyagát, kiviteli technikáját. Amennyiben a mű speciális megoldásokat használ (pl. mobilszobor, speciális világítás, vízkeringtetés, stb.) ennek paramétereit is kérjük mellékelni.

C. Részletes költségbecslés
A szobor elkészítéséhez kapcsolódó összes becsült költséget (anyagköltség, terembérlet, egyedi szerszám előállítási illetve szerszámbérleti költség) kérjük feltüntetni. A pályázónak minden a kivitelezés során felmerülő költséget számlával kell tudnia igazolni és ezeket kérésre a kiírónak bemutatni.

D. Jelentkezési lap
A jelentkezési lapon a pályázó köteles megadni a szükséges adatait: név, születési hely és dátum, állampolgárság, lakcím, e-mail cím, telefonszám, és egy jeligét.
- Jelige: A Jelentkezési lapon a pályázat benyújtásakor kérjük a pályázat jeligéjét megjelölni. Minden pályaműhöz külön jeligét kell megadni. A feltüntetett jeligének meg kell egyeznie a mű címével.

A jelentkezési lapot e-mailen is be kell nyújtani az IVG-hez a szoborpalyazat@ivg.hu-email címen
A jelentkezési lap benyújtásakor (e-mailen) kérjük a pályázat jeligéjét a tárgy rovatban megjelölni.

A pályázók a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadják a pályázati feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a 9. pontban rögzítettek szerinti módon és körben Szervezők pályaműveiket felhasználják.

8. Pályázat eredményének közzététele
A pályázat eredményéről az alkotókat e-mailben és telefonon értesítjük. A versenyben nem díjazott pályaművek készítői külön értesítést nem kapnak.

9. Szerzői és felhasználói jogok:
A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő, át nem ruházható szerzői jogaikat.

A díjazott pályázók a díj átvételével egyidőben kizárólagos felhasználási jogot biztosítanak a pályázat kiírójának az alkotások vonatkozásában úgy, hogy a kizárólagos felhasználási jogtulajdonos jogosult a művet a szerzői jogtulajdonos kizárásával hasznosítani.

Az IVG a hozzá benyújtott, megvalósításra nem került pályaműveket és azok kiegészítő anyagait, a zsűri döntésének nyilvánosságra hozatalától számított egy évig tárolja, ezután megsemmisíti.

A Szervezők a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosultak a látványtervek felhasználására a pályázó nevének feltüntetése mellett.
A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a látványtervről készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában sokszorosítsa, valamint megjelentesse, és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad azzal a feltétellel, hogy a kiíró, a pályázó nevét minden megjelenés esetén feltünteti.
A Szervezők 1 évig fenntartják a jogot a kollekció utaztatására, további kiállításokon való bemutatására.

10. Adatvédelem, adatkezelés:
Pályázó a jelen pályázati kiírás elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezési lapon rögzített személyes adatait a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi célokra a Szervezők felhasználják, arra tekintettel kezeljék. A felhatalmazás kiterjed
- a Pályázó kérdéseire adott válaszok megküldésére, e-mailen és egyéb módon történő kapcsolattartásra, a pályázaton helyezést elért látványtervek esetében a Pályázó értesítésére, kapcsolatfelvételre, a díjátadó rendezvényre történő meghívásra, illetve - a rendezvényen történő átadás hiányában - a nyeremény postai megküldésére.
Adatvédelmi szempontból a pályázat kiírója adatkezelőnek, a pályázat kiírójának közreműködője adatfeldolgozónak minősül.
A Pályázók személyes adatait és látványterveit - a díjátadó rendezvényen történő bemutatáson túlmenően - a Szervezők zártan kezelik, azok nem nyilvánosak, a személyes adatok nem használhatóak fel kereskedelmi, különösen direkt marketing célra és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik személy részére.
Pályázó jogosult a Szervezőktől a kezelt adataira vonatkozóan levél (IVG Hungary Kft., 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E, postai címre történő megküldéssel), vagy e-mail (szoborpalyazat@ivg.hu) útján tájékoztatást kérni, melyre a Szervezők 30 napon belül írásban adnak választ, Pályázó jogosult továbbá írásban adatai helyesbítését, törlését kérni. Pályázó tiltakozhat személyes adatai jogellenes kezelése ellen és jogosult az Adatvédelmi Biztoshoz bejelentéssel élni, vagy igényét egyéb jogi úton érvényesíteni.

11. Egyéb rendelkezések
Arra az esetre, ha a pályázatból eredően a felek között esetlegesen létrejövő jogvita békés úton nem rendezhető, a felek - értékhatártól függően és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kikötik a Pesti Központi Kerület Bíróság, illetőleg (hatáskörtől függően) a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

A pályázathoz kapcsolódó anyagok az alábbi linken találhatóak:
http://www.infopark.hu
facebook.com/IVGHungary

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
jelentkezési lap


.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése