Az NKA pályázata alkotói támogatásra

Pályázatot hirdet az NKA Népművészeti Szakmai Kollégiuma alkotói támogatásra. 

A Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet a 2011. november 1. és 2012. május 1. közötti időszakra a népművészethez kapcsolódó, a néphagyományból táplálkozó táncos, zenei, kézműves és írásbeli alkotások megszületésének támogatására. A vissza nem térítendő támogatásra új koreográfiák, népzenei művek, önálló folklórműsorok, kézműves alkotások, tárgyegyüttesek, valamint magas színvonalú ismeretterjesztő vagy tudományos írásművek tervezetével pályázhatnak magyarországi és határon túl élő egyéni alkotók. Az elnyerhető támogatás összege legfeljebb 400 ezer forint. A támogatásra szánt keretösszeg 15 millió forint.

Pályázati határidő: 2011. november 4.


NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA
 
A Népművészeti Szakmai Kollégium alkotói pályázatot hirdet a 2011. november 1. – 2012. május 1. között időszakban a népművészethez kapcsolódó, a néphagyományból táplálkozó táncos, zenei, kézműves és írásbeli alkotások megszületésének támogatására.


A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CXXX törvény melléklete szerint: Nemzeti Kulturális Alap fejezet.


A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.


A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, illetve nevezési díjat.


A finanszírozás módja: elő finanszírozás
Altéma kódszáma: 1902

Pályázni lehet új koreográfiák, népzenei művek, önálló folklórműsorok, kézműves alkotások, tárgyegyüttesek, valamint magas színvonalú ismeretterjesztő vagy tudományos írásművek tervezetével.


Pályázhatnak:
A magyarországi és határon túl élő egyéni alkotók egy mű tervezetének beküldésével. Az elbírálás során előnyben részesülhetnek azok az alkotások, amelyek a jövőre 40 éves táncház- és népművészeti mozgalom értékőrző és innovatív szellemiségét tükrözik, vagy Martin György és Kodály Zoltán életműve, szellemi öröksége előtt tisztelegnek.

Keretösszeg: 15 millió Ft
A pályázónként elnyerhető maximális támogatás: 400.000 Ft


A művek elkészítésének és a szakmai beszámoló beküldésének végső határideje 2012. május 1. Az elkészült alkotás bemutatását (színpadi előadás, kiállítás, publikáció stb.) fotó- vagy filmfelvétellel, médiában való megjelenéssel igazolni kell.

A szakmai beszámolóval együtt 2012. március 1-jéig elkészült és benyújtott alkotások legjobbjai lehetőséget kapnak az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár jubileumi rendezvényein való bemutatkozásra.


A pályázathoz mellékelni kell:
  • az alkotó szakmai önéletrajzát, eredményeinek leírását;
  • a megvalósítandó mű címét és tervét (műtől függően: szinopszis, grafikai terv, vázlat, makett, fotó, demofelvétel, kotta, kézirat stb.), a résztvevők tervezett számát;
  • az elkészült alkotás bemutatásának fórumát, tervezett helyét és idejét, műalkotások esetén a befogadó (kiállító vagy felhasználó) intézmény, rögzített zene- és írásmű esetében pedig a kiadó szándéknyilatkozatát.
Határon túli pályázó csak magyarországi pénzügyi lebonyolítón keresztül pályázhat (ebben az esetben a pénzügyi lebonyolító kötelezően előírt dokumentumait kell csatolni).
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy pályázatuk benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján


a) a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
- A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
- Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.


b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.


c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu - központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007. számú határozatával hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
- 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
- 121. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
- 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
- 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.


A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.


Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.


Pályázati adatlapot elkészíteni a portál ("Pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati felhívások" menüpontban található felhívások végén lévő "Adatlap kitöltése" link megnyitásával lehet. "Minta" pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltési segédletek" link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.


A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.


A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. november 4-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.

A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 23 napon belül postai úton értesítést kapnak.


A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel..

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése