A Tigáz fotópályázata - Önkéntesség

A TIGÁZ Zrt. fotópályázatot hirdet ÖNKÉNTESSÉG témakörében.
A pályázat kapcsolódik a Társaság azon törekvéseihez, amelyek a fenntarthatóság, az energiatudatosság és környezetkímélő energiafelhasználás népszerűsítését szolgálják.

A részvételi szabályzatban megfogalmazott feltételek szerint önkéntes szerveződések, vagy egyéni vállalások nyomán megvalósított építő, szépítő, segítő, teremtő munkákról várunk fotókat, amelyek pozitív üzenetet közvetítenek, bemutatják az önkéntesek keze nyomán elért eredményeket, a munka folyamatát, továbbá hangsúlyozzák annak jelentőségét az adott közösség, környezet vonatkozásában.
A TIGÁZ Zrt. honorálja a legjobb Pályaművek elkészítőit, és közreműködésükkel közhasznú szervezetek tevékenységét is segíteni kívánja a jelen Részvételi szabályzatban meghatározott feltételek szerint.


Leadási határidő: 2011. október 30.


I. Szervező:
Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő pályázat (a továbbiakban: Fotópályázat) szervezője a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184., a továbbiakban Szervező, TIGÁZ Zrt.).

II. A Fotópályázat időtartama:
Kezdőnap: 2011. szeptember 15.
Zárónap: 2011. október 30.

A benyújtott pályázatok nyertes és egyéb kiválasztott fotói a TIGÁZ Zrt. 2012. évi asztali naptárának képanyagát alkotják, valamint - egyebek mellett - felhasználásra kerülnek a TIGÁZ Zrt. honlapjának fejlécében, illetve bemutatásra kerülnek a pályázat keretében benyújtott felvételekkel készült galériában.

III. A Fotópályázat résztvevői (a továbbiakban: Pályázó):
A Fotópályázatra mindazon amatőr és hivatásos fotósok nevezhetnek, akik a TIGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltatási szerződéses jogviszonyban álló lakossági fogyasztói.

IV. A Fotópályázaton való részvétel feltételei:
1. A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs.
2. A Pályázónak a http://www.tigaz.hu honlap on-line ügyfélszolgálatán történő regisztrációt követően a http://www.tigaz.hu./fotopalyazat címen elérhető oldalon közzétett jelentkezési űrlapot ki kell töltenie. Csatolnia kell hozzá a nevezni kívánt fotókat, majd a KÜLDÉS gombra kattintva el kell küldenie azt a TIGÁZ Zrt. részére, legkésőbb 2011. október 30-áig.
3. A jelentkezési lapon a Pályázó fel kell, hogy tüntesse a következő adatokat: név, levelezési/értesítési cím, a fotók címei, a fotók készítésének körülményei.

A Pályázónak a jelentkezési lapon nyilatkoznia kell arról, hogy a Fotópályázat keretében beküldött, "helyezett" és "kiválasztott" fotóit a TIGÁZ Zrt., illetve a TIGÁZ Zrt. megbízásából harmadik fél a TIGÁZ Cégcsoport promóciós anyagain és honlapján időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja. A jelentkezési lap kitöltésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat résztvevői, jutalmazottjai között a nevét és az általa készített nyertes vagy egyéb kiválasztott fotót a TIGÁZ Zrt. saját honlapján, promóciós honlapjain, vagy a cégcsoport tagjainak honlapján közzétegye.
A Pályázónak a jelentkezési lapon kell nyilatkoznia a VII.3. és VII.4. pont szerinti választásáról.
4. A 3. pontban felsorolt nyilatkozatok hiányában a pályázat érvénytelen. A Fotópályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített képet lehet felhasználni, az erről szóló nyilatkozatot ugyancsak a jelentkezési lapon kell megtenni.
5. Egy Pályázó legfeljebb 5 darab különböző fényképfelvételt küldhet be.

V. A Pályaművekkel (fényképfelvételekkel) szemben támasztott követelmények:
1. A fényképfelvételeknek pozitív mondanivalót kell közvetíteniük, a Fotópályázat témájához kapcsolódóan.
2. A fotók témája kizárólag hazai vonatkozású, Magyarországon megvalósított önkéntes megmozdulások pillanatait, folyamatát, eredményét közvetíthetik. Külföldi, nemzetközi vonatkozású eseményekről készült fotókkal a pályázaton nem lehet részt venni.
3. A fényképfelvételek természetes körülmények között kell, hogy készüljenek. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat úgy, mint: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), valamint az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. A kép egyes részeinek, illetve részleteinek módosítása nem megengedett! A fotó eredeti mondanivalóját a korrekciók nem módosíthatják. A Szervező, illetőleg a zsűri fenntartja magának a jogot az eredeti RAW file vagy negatív megtekintésére. Fenti előírások megszegése a pályázatból való kizárást eredményezheti.
4. Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókkal pályázók automatikusan kizárásra kerülnek a pályázatból.
5. A feltöltendő képfájlokkal szemben támasztott követelmények: legalább 1.9 Megapixel méret (pl. 1600x1200px), valamely általánosan használt képarány (pl. 4:3, 3:2, 16:9) JPEG formátum. A fotókon felirat nem helyezhető el, a fotó címét külön, a jelentkezési űrlapon kell megadni.
6. Más fotópályázatokon már nevezett képet beküldeni tilos, ezen követelménynek való megfelelésért a Pályázó vállal felelősséget.
7. A beküldésre kerülő fotók színesek kell, hogy legyenek.

Tájékoztató jelleggel:
A honlapon felhasználásra kerülő fotók mérete 960 x 270 képpont.
Az asztali naptárra kerülő képek mérete 600 x 600 képpont.

VI. A Pályaművek elbírálása:
1. A Pályaműveket a TIGÁZ Zrt. által összeállításra kerülő szakmai zsűri értékeli.
2. A szakmai zsűri 1 db első helyezett, 1 db második helyezett, és 1 db harmadik helyezett fotót választ ki.
3. A helyezett fényképeken túl további 60 darab fotó kerül kiválasztásra, amelyek a TIGÁZ Cégcsoport promóciós anyagain, illetve honlapján kerülnek felhasználásra.
4. A TIGÁZ Zrt. fenntartja a jogot, hogy kevesebb, mint 63 darab fotót válasszon ki, amennyiben a beküldött fotók minősége nem éri el az elvárt színvonalat.
5. A TIGÁZ Csoport honlapján, a 2011. évi asztali naptárján és egyéb promóciós anyagain felhasználásra kerülő fotókon a Szervező jogosult olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen változtatások a fotó koncepcióját és lényegi mondanivalóját nem befolyásolják.

VII. A Pályaművek elbírálásának eredménye:
1. A VI.2. pont szerinti helyezett Pályaművek készítői, valamint a VI.3. pont alapján kiválasztott Pályaművek készítői egyenként egy darab 10 000 Ft értékű Tigáz utalvány jutalmat kapnak, melyeket a TIGÁZ Zrt. tértivevényes küldeményként postáz az érintetteknek. A Tigáz utalványok részletes leírása a http://www.tigaz.hu honlapon olvasható. A Pályázó abban az esetben is csak 1 darab 10 000 Ft értékű Tigáz utalványt nyer, ha két vagy több fotója is beválasztásra kerül a VI.2. és VI.3. pont szerinti kategóriába tartozó kép közé. A zsűrizést követő 15 napon belül a pályázat jutalmazottjai a TIGÁZ Zrt.-től e-mailben értesítést kapnak. A jutalmazottak részére az utalványok postai úton való kiküldése 2011. december 30-áig megtörténik.
2. Valamennyi Pályázó, akinek fotóit a 2012. évi asztali naptár fotóanyagában a TIGÁZ Zrt. felhasználja, 1-1 darab asztali naptárt kap, amelyet a Szervező postai úton küld meg, legkésőbb 2011. december 30-áig.
3. Fentieken túl, a Szervező a helyezett Pályaművek készítőinek előzetes választása alapján támogatást nyújt a helyezettek által a VII.6. pontban felsorolt szervezetek részére.
4. A Pályázók az alábbi közhasznú tevékenységet folytató szervezetek egyikét jelölhetik meg, illetve - a részvétel feltételeként - kell megjelölniük kedvezményezettként:
- Fauna Egyesület
- Futrinka utca Kutyavédő és Kutyás Szabadidősport Egyesület
- Gyermekétkeztetési Alapítvány
- Karaván Művészeti Alapítvány
- Magyar Hospice Alapítvány
- Magyar Vöröskereszt
- Mosoly Alapítvány
- Ökotárs Alapítvány
- Romaversitas Alapítvány
- Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány
Más kedvezményezett megjelölésére a Szervező nem ad lehetőséget.
5. Az első helyezett Pályamű készítője által kiválasztott szervezet részére a Szervező 1 000 000 Ft, a második helyezett Pályamű készítője által kiválasztott szervezet részére a Szervező 500 000 Ft, a harmadik helyezett Pályamű készítője által kiválasztott szervezet részére a Szervező 200 000 Ft értékű támogatást folyósít. A támogatásokat a TIGÁZ Zrt. közvetlenül a megjelölt kedvezményezett közhasznú szervezetek részére juttatja el legkésőbb 2012. január 31. napjáig. A támogatásról a nyertes pályázót támogatói oklevél formájában értesíti.
6. Amennyiben egy Pályázónak két vagy több Pályaműve is beválasztásra kerül a három helyezett közé, úgy a magasabb helyezéssel járó Pályaműve kerül figyelembevételre.
7. Alternatív jutalmak választására nincs lehetőség, azok más termékre nem cserélhetők és készpénzre sem válthatók át.

VIII. Egyéb tudnivalók:
1. A Pályázó a jelentkezési lap kitöltésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban szereplő feltételeket.
2. Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat módosításának közzétételével a Fotópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a Játékot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa.
3. Szervező a jutalmakra való jogosultság megállapítása, az érintettek részére való eljuttatása vonatkozásában minden jogot fenntart magának, mindezekre vonatkozóan bármiféle jogi út igénybevételét kizárja.
4. Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Részvételi és Játékszabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.
5. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Pályázót, vagy adott Pályaművét a Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja.
6. A Pályázó köteles együttműködni a Tigáz utalvány, mint nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele legkésőbb 2012. január 31-éig nem történik meg, úgy a nyeremény a továbbiakban már nem vehető át. Az átvétel elmaradásából fakadóan a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
7. A nyeremények utáni adót a Szervező fizeti meg.

Adatkezelés:
1. A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, valamint a nyereményre való jogosultság elfogadásával kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, a felhasználási helye (település és irányítószám erejéig), továbbá kisorsolásának, illetőleg ajándékra való jogosultságának ténye nyilvánosságra kerüljön, róla, illetve képviselőjéről - a nyeremény átvétele kapcsán - fotó, illetve videofilm-felvétel készüljön, s azokat a Szervező egészében, vagy csupán egyes részleteivel reklám, illetve PR célokra felhasználja, értesítés, idő- és alkalombeli korlátozás, illetve külön díjazás, vagy térítés nélkül.
2. A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.
3. Amennyiben a Pályázó a jelentkezés alkalmával, a jelentkezési űrlapon ehhez kifejezett hozzájárulását adja, úgy a TIGÁZ Cégcsoport jogosult az általa meghirdetett marketingakciókról a jövőben rendszeres tájékoztatást nyújtani a Pályázó által közölt elérhetőségek bármelyikén.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése