A jövő otthonát Te színezheted! - rajzpályázat

Rajzold meg a jövőt, ahogy te szeretnéd látni, és nyerd meg a színes ajándékokat!


Az otthon a tiéd, ezért vigyáznod kell rá!
Te hogyan képzeled a jövo otthonát?
Te hogyan vigyáznál a Földre, hogy sokáig
mosolyogjon a Nap?
Rajzold meg a jövő otthonát, ahogy Te szeretnéd látni és nyerd meg a színes ajándékokat!

Határidő: 2011. október 31.


Küldd be rajzod 2011.október 31-ig a 1370 Bp., Pf 340 címre (ehhez a regisztrációs lapot le kell töltened ide kattintva), vagy töltsd fel digitálisan itt és legyél benne a 12 legjobb pályázó között, akik között online szavazással dől el, kié a legjobb rajz!

Az első három helyezetett értékes nyereményekkel jutalmazzuk!
Az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., cégjegyzékszám: 01-10-041515, a továbbiakban: Szervező) "A jövő otthonát Te színezheted!" címmel rajzpályázatot hirdet, saját készítésű alkotások (a továbbiakban: pályamű) beküldésére az alábbi feltételekkel.

Pályázati és részvételi feltételek

1. A fotópályázaton 7-14 éves magyar állampolgárok vehetnek részt, akik 2011. szeptember 1. napjáig hetedik életévüket betöltötték és ugyanezen időpontig 15. életévüket még nem töltötték be (a továbbiakban: Pályázó). A kiskorú pályázó nevében törvényes képviselője jár el.

2. Érvényesen nem nyújthatnak be pályázatot:
- az UNIQA Biztosító Zrt., az UNIQA Claims Services International Kft., az UNIQA Raiffeisen Software Service Kft. és az UNIQA Software Service Kft. munkavállalóinak és hozzátartozóinak (örökbefogadott) gyermekei,
- az UNIQA Biztosító Zrt-vel ügynöki jogviszonyban álló személyeknek és ezek hozzátartozóinak (örökbefogadott) gyermekei.

Hozzátartozónak az alábbi személyek minősülnek: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

3. A pályázat kezdete: 2011. szeptember 15.

Benyújtási határidő: 2011. október 31.

4. A pályázati felhívásra csak saját, kézzel készített pályaművek küldhetők be a pályázat címéhez kapcsolódó témakörben. A pályaművek a megküldést követően nem módosíthatók.

5. Egy Pályázó legfeljebb három darab pályaművel pályázhat.

6. A pályaművek készítéséhez bármilyen anyag, továbbá bármilyen rajz-, festő-, színező-, kollázs- és ragasztótechnika felhasználható. Részben vagy egészben digitális technikával készített pályaművek nem vehetnek részt a pályázaton.

7. A pályaművek mérete:
- postai úton történő megküldés esetén A4 vagy A3-as méretekben
- elektronikus úton történő feltöltés esetén: minimum 300 dpi felbontás

Ettől eltérő méretű pályaművek a pályázaton nem vehetnek részt.

8. A pályaműveket 2011. október 31. napjáig kell megküldeni postai vagy elektronikus úton. A rajz beküldése a pályázati feltételek egyidejű elfogadását is jelenti.

Postai úton:
A pályaműveket kinyomtatott és megfelelően kitöltött regisztrációs lappal együtt postai úton az alábbi címre kell megküldeni:
1370 Bp., Pf. 340.
A borítékra írják rá: " A jövő otthonát Te színezheted!"

A pályaművek hátoldalára kérjük, írják rá a pályázó nevét és születési dátumát. Kérjük továbbá, hogy a pályaműveket ne hajtsák össze!

Elektronikus úton:
Megfelelő regisztrációt követően a pályaművek elektronikus úton is feltölthetők a http://www.uniqarajzpalyazat.hu címre. Kérjük, hogy a feltöltött pályamű fájlneve tartalmazza a Pályázó nevét.

9. Az érvényes pályázat elengedhetetlen feltétele a regisztrációs felület megfelelő kitöltése, postai úton történő megküldés esetén a megfelelően kitöltött regisztrációs lap megküldése.
10. A pályázó postai úton történő megküldés esetén az eredeti pályamű tulajdonjogáról lemond, azt a Szervezőtől nem követelheti vissza. A pályázó tudomásul veszi, hogy az eredeti pályaművel annak megküldését követően a Szervező teljes körűen maga rendelkezik.

Díjazás
1. A 2011. október 31. napjáig postai vagy elektronikus úton megküldött pályaművek közül 2011. november 21-ig a Szervező Marketing Osztályának munkatársai kiválasztják az általuk legjobbnak ítélt tizenkettő darab pályaművet, amelyek a http://www.uniqarajzpalyazat.hu weboldalra feltöltésre kerülnek. A kiválasztott pályaművekre a http://www.uniqarajzpalyazat.hu weboldalon ezt követően - kizárólag előzetes regisztrációt követően - bárki szavazhat 2011. november 21-től 2011. december 4. napjának 24.00 órájáig. Az első három legtöbb szavazatot kapott pályamű alkotója minősül nyertesnek és válik jogosulttá a nyereményre.

A nyertes pályázók értesítésére 2011. december 7-én kerül sor telefonon és postai úton tértivevénnyel ellátott postai küldeményben. A nyertesek nevét, lakóhelyének valamint iskolájának nevét és a nyertes pályaműveket a Szervező a saját honlapján (http://www.uniqa.hu), valamint a http://www.uniqarajzpalyazat.hu című weboldalon közzéteszi.

Mindegyik pályamű csak egyszer díjazható.

2. Az értékelésből kizárásra kerülnek:
- azok a pályázók, akik nem megfelelően töltötték ki a regisztrációs felületet vagy a regisztrációs lapot,
- azok a pályaművek, amelyeket többen, közösen készítettek,
- azok a pályázók, akik háromnál több rajzzal pályáztak,
- azon pályaművek és pályázók, amelyek/akik nem felelnek meg a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek.

3. A regisztrációs felületen/lapon megadott telefonszám, lakcím vagy e-mail cím megváltozása esetén a Pályázó törvényes képviselője köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Szervezőt az új telefonszámról, lakcímről vagy e-mail címről.
4. Az első három helyezett részesül díjazásban, az alábbiak szerint:
- Az első helyezett egy darab Nintendo Wii játékot nyer és az első helyezett által látogatott közoktatási intézmény részére az UNIQA Biztosító Zrt. egy darab "Smart Board"-ot ajándékoz.
- A második helyezett egy darab kerékpárt nyer.
- A harmadik helyezett sporttermékek vásárlására felhasználható utalványt nyer.

5. Az odaítélt díjakat a pályázat első három helyezettje egy későbbiekben meghatározott helyen és időpontban veheti át, amelyről az érintettek postai úton és telefonon kapnak értesítést. A Smart Board-ot a Szervező a közoktatási intézmény képviselője részére közvetlenül adja át.

6. A díj átvételére csak az a személy jogosult, akinek az adatait a kitöltött regisztrációs felület/lap tartalmazza. A díjak csak a Pályázók és törvényes képviselőjük hitelt érdemlő személyazonosítását követően kerülnek átadásra. A személyazonosításhoz a Pályázó törvényes képviselője a regisztrációval egyidejűleg hozzájárul.

7. A díjak pénzre vagy más vagyoni értékű dologra vagy jogra nem válthatók át és a Pályázó valamint az általa látogatott közoktatási intézmény díjátvételre vonatkozó joga nem ruházható át másra.

8. Az a nyertes Pályázó,
- akivel a kapcsolatot 2011. december 9-ig nem sikerült felvenni, vagy
- akinek a hitelt érdemlő személyazonosítására bármely okból nem kerülhet sor, vagy
- aki bármely okból nem veszi át a díjat az előre egyeztetett időpontban

a helyezést véglegesen elveszti és a díj átvételére nem válik jogosulttá. Ez a körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
Az ily módon kiesett Pályázó helyére a soron következő helyezést elért Pályázó kerül, aki a díjat - feltéve, ha a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek megfelel - átveheti. Amennyiben a díj átadására ebben az esetben sem kerülhet sor a fenti okok miatt, a nyereményt a Szervező véglegesen visszavonja és az a továbbiakban harmadik személynek nem adható át.

9. A díjak átvételével a Pályázó érdekkörében felmerülő egyéb költség a Pályázót terheli.

Felhasználással kapcsolatos jogok

1. A Pályázó a pályaművek megküldésével/feltöltésével és a regisztrációval elfogadja a jelen szabályzatban foglalt pályázati feltételeket és hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött pályaműveit a Szervező saját megítélése szerinti módon, reklám- és promóciós célból, ingyenesen, korlátlan számban, nyomtatott, továbbá elektronikus úton felhasználja, így különösen:
a) nyilvánosságra hozza.
b) tetszőleges példányban, analóg és digitális hordozón, tetszőleges alkalommal többszörözze és a többszörözött példányokat terjessze. A többszörözés joga magában foglalja a mű képfelvételen rögzítését és számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való másolásának jogát. A terjesztési jog magában foglalja a többszörözött példányok forgalomba hozatalának jogát is.
c) jelenlevők számára érzékelhetővé tegye, kiállítsa.
d) bármely ismert módon a nyilvánossághoz közvetítse, ideértve a földfelszíni/műholdas/kódolt sugárzást, a pályaművet továbbsugározza/továbbközvetítse, és vezeték útján vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítse, továbbá a pályaművet olyan módon hozzáférhetővé tegye, hogy a távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg.
e) átdolgozhassa.

2. Pályázni csak olyan művel lehet, és a Pályázó teljes körűen szavatol azért, hogy:
- a pályaművet még nem hoztak nyilvánosságra és
- a pályamű szerzői jogával korlátozás nélkül rendelkezik és
- a pályaművel jelen pályázatot megelőzően más versenyen nem ért el eredményt és
- a pályamű vonatkozásában harmadik személynek felhasználási jogot nem adott.

3. A Pályázó tudomásul veszi, hogy szerzői jogdíj a pályázaton résztvevő rajzzal kapcsolatban nem illeti meg.

4. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a benyújtott pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért a magyar jog szabályai szerint felel, ideértve a jogsértéssel kapcsolatos anyagi felelősséget is.

5. A Pályázó visszavonhatatlanul hozzájárul nevének, az általa látogatott közoktatási intézménynek és lakóhelyének (kizárólag a település neve) a pályaművel kapcsolatban történő nyilvánosságra hozatalához.

6. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szervező a pályamű felhasználása során nem köteles másolásvédelmi műszaki intézkedéseket alkalmazni.

Adatvédelem
1. A Pályázó és törvényes képviselője kifejezetten hozzájárulnak a pályázattal kapcsolatosan megadott személyes adataik teljes körű kezeléséhez a pályázatban meghatározott célból, ezen célok megvalósulásáig, ellenszolgáltatás nélkül. A Szervező a nyertesek adatait az általános elévülési idő elteltéig kezeli.

Adatkezelő: UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.)
Adatfeldolgozó: LumiNet Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1011 Budapest, Hunyadi János u. 5.)

2. A Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművek közzétételével egyidejűleg a nevét és a lakóhelyét (kizárólag a település megjelölésével), valamint az általa látogatott közoktatási intézmény nevét nyilvánosságra hozzák.

3. A Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha a pályázaton helyezést ér el, a Szervező a nevét és a lakóhelyének nevét (kizárólag a település megjelölésével), az általa látogatott közoktatási intézmény nevét, valamint a pályaműveit továbbítsa a Szervező által megjelölt sajtószervekhez.

4. A Pályázó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések és a nyertesek esetében az általános elévülési idő elteltéig történő adatkezelés kivételével - törlését az alábbi címeken:
e-mail: valter.baditz@uniqa.hu
postai úton:
UNIQA Biztosító Zrt.
Marketing és kommunikációs osztály
Róbert Károly krt. 70-74.
1134 Budapest

A Pályázó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A Pályázó tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 16. §-ában meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.

A Pályázó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Pályázó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Pályázó egyéb esetekben is - a jogainak megsértése esetén - az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre az adatkezelő székhelye (lakóhelye) szerinti bíróság az illetékes. A per - a Pályázó választása szerint - a Pályázó lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

5. A nyertes Pályázók a megadott adataik törlését csak annyiban kérhetik, amennyiben az a jelen Szabályzatban - különösen annak a díjazásról és a felhasználási jogokról szóló részben - foglalt jogok gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését nem akadályozza.

6. Jelen pályázattal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy
- amennyiben nem adja meg a regisztrációs felületen/lapon kért adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a díjátadást megelőzően, az a Pályázatból történő kizárásával jár;
- amennyiben valamely törvény a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Pályázó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Felelősségkizárás
1. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyeremények esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó károkért.

2. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó károkért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a pályázat időtartama alatt a pályaművek feltöltésére és a regisztrációra szolgáló weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Egyéb
1. A Szervező és a Pályázó tudomásul veszik, hogy a jelen pályázattal kapcsolatos jogviták elbírálására a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jogosult.

2. A Szervező és a Pályázó közötti jogviszonyra a magyar jog szabályai irányadók.

3. Kapcsolat: valter.baditz@uniqa.hu
http://www.uniqarajzpalyazat.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
regisztrációs lap


,

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése