Magyarországi Falumegújítási Díj 2011

Belügyminiszter Vidékfejlesztési Miniszter közösen meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2011. pályázatot "A jövő nyomában" mottóval.


A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel "reflektorfénybe állítsák", azokat a települési közösségeket, amelyek a mottó szerint kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató
fejlesztési munkájukat. Ezek bemutatásával, az információk cseréjével tovább javítsa a falumegújítást végző községek, nagyközségek eredményeit, jó példával elindítsa ezen az úton az ebből még kimaradó falvakat,mozgalommá szervezze a falumegújítást.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2011. október 21. 

A negyedik alkalommal meghirdetett "Magyarországi Falumegújítási Díj" ezúttal is az "Európai Falumegújítási Díj" pályázati kiírás követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki. Ez egészül ki néhány magyarországi követelménnyel. A magyarországi díj egy további célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. Éppen ezért a honi versengés mottója és fő céljai megegyeznek az európaival, hogy az adott területen legkiválóbb település mutatkozhasson be a nemzetközi porondon.

A jövő nyomában - Magyarországi Falumegújítási Díj 2011.
Kiíró: Belügyminisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium


Pályázhat: Pályázatot egy falu önkormányzata vagy falvak szövetsége (max. 20 000 lakossal) nyújthatja be. Amennyiben az adott település önkormányzata nem kíván pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják. A Magyarországi Falumegújítási Díj előző kiírásainak győztesei önálló településként nem nyújthatnak be pályázatot.


Kiemelt szempont a díjazás során, hogy a bemutatkozó települések fejlesztései feleljenek meg a Településfejlesztési füzetek különszámaként minden falunak eljuttatott "Irányelvek az európai falvak és vidéki térségek fenntartható fejlődéséért" dokumentumban foglaltaknak, melyek a vidéki térségek jövőjének erősítése, a falusi településeken élők életminőségének javítása érdekében kerültek megfogalmazásra
(letölthetö: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=301#!DocumentBrowse).
A pályázati kiírás mottója különösen azoknak a falvaknak, vidéki közösségeknek a dokumentumait várja, amelyek a településeiket érő aktuális kihívásokra újszerű, ötletgazdag projektekkel tudtak válaszolni, megalapozva ezekkel a korszerű, jövőbemutató, tudatosan tervezett fejlődésüket.

A pályázat benyújtása, elbírálása
Pályázatot egy falu önkormányzata vagy falvak szövetsége (max. 20 000 lakossal) nyújthatja be. Amennyiben az adott település önkormányzata nem kíván pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják. A Magyarországi Falumegújítási Díj előző kiírásainak győztesei önálló településként nem nyújthatnak be pályázatot.
A pályázatokat két példányban, vagy egy példányban és elektronikus formában a területileg illetékes állami főépítészhez kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Falumegújítási pályázat".

A pályázatok két ütemben kerülnek minősítésre.
Első ütemben a pályaművek régiónként kerülnek elbírálásra. A zsűrik elnökei az állami főépítészek, tagjai a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ), a LEADER Helyi Akciócsoportok, és a Magyar Urbanisztikai Társaság
Falutagozatának (MUT) regionális szinten kijelölt képviselői. A zsűrik régiónként legfeljebb két pályázót juttathatnak tovább országos szintre - kivéve, ha valamely régió nem él a lehetőséggel, ennek terhére a
pontszámban következő nevezhető. A pályázók végső sorrendjéről, besorolásáról a belügyminiszter és a
vidékfejlesztési miniszter által kinevezett, a két tárca, az állami főépítészek, a MUT és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság dönt.
A legmagasabb pontszámot elérő települések esetében a bizottság helyszíni bejárást, konzultációt tart.
A pályázatok elbírálása ingyenes.

Határidők:

2011. október 21. A pályázatok beérkezésének határideje
2011. november 4. A pályázatok regionális szintű minősítése
2011. nov. 7- dec. 2. A szakértői bizottság helyszíni bejárásai
2011. 49. hét A szakértői bizottság ülése, döntéshozatal
2012. február 6. A győztes pályázatának beérkezése az Európai
Falumegújítási Díjra
2012. tavasza A 2011. évi. Magyarországi Falumegújítási Díjak átadása,
falumegújítási konferencia Alsómocsoládon (Baranya megye)

A pályázattal benyújtandó dokumentumok
- A pályázati formanyomtatvány elektronikus és papír alapon kitöltve
(1. sz. melléklet)
- Az illetékes állami főépítész igazolása a településrendezés eszközeivel
való ellátottságról (2. számú melléklet. Nem kell előzetesen beszerezni, az
állami főépítész az előminősítés során adja ki az igazolást.)
- Legalább 3 digitális fénykép emberekről, a tájról, építményekről, amelyek
a későbbiek során a kiíró minisztériumok sajtótájékoztatói és publikációi
részeként kerülhetnek felhasználásra. (A szöveges részeket WORD
dokumentumként, a képeket legalább 300 dpi felbontással, képenként maximum
4 MB terjedelemben.)
- Tervek, fényképek, magyarázatok, grafikonok, "ilyen volt ilyen lett"
típusú ábrázolások stb, amelyeknek el kell férniük 2 db - 90 x 120 cm
nagyságú - tablón, a jobb megértés érdekében, illetve kiállítási céllal is.
A legjobb, ha plakáton kerülnek összefoglalásra, és hengerré göngyölve
küldik meg, lehetőleg digitalizált változatban is.
- A településnek és környezetének 1:50.000, vagy 1:25.000 arányú térképe,
szintvonalakkal. Amennyiben rendelkezésre áll(nak), régi térkép(ek); ha
lehetséges digitalizált formában is.
- További dokumentumok, mint pl. tervek, kiadványok, újságcikkek,
háttérinformációk, videofelvételek stb. is csatolhatók.

A pályázatok minősítési szempontjai

A. Jogosultsági feltételek (ezek hiánya kizáró körülmény)
A fejlesztés tervszerűsége: megfelelő minőségű településfejlesztési
koncepció, a jogszabályoknak megfelelő településszerkezeti és szabályozási
terv, helyi építési szabályzat.

B. Irányultság és stratégia (szempontonként 5-5 pont)
1. Jövőkép
2. Fenntarthatóság
3. Komplexitás

C. Módszertan (szempontonként 5-5 pont)
1. Információ és kommunikáció
2. Saját kezdeményezés és lakossági részvétel
3. Szakértők általi projektgondozás
4. Együttműködés és hálózatok

D. Részletes értékelési szempontok (szempontonként 10-10 pont)
1. A település műszaki és humán infrastruktúrája, ezek színvonala,
racionális feladatellátás.
2. Környezetbarát, az adottságoknak megfelelő mezőgazdaság és
erdőgazdálkodás erősítése.
3. Felelősségteljes és környezetbarát erőforrás-gazdálkodás, megújuló
nyersanyagok felhasználása.
4. Helyi foglalkoztatási lehetőségek megtartása és újak teremtése.
5. A gazdasági, az ökológiai és a társadalmi követelményekre egyaránt
tekintettel lévő településfejlesztés.
6. A megőrzésre érdemes régi és az új, jó minőségű épületállomány szerves
egysége.
7. Korszerű szociális intézmények megteremtése, társadalmi-kulturális élet.
8. Helyi lakosság identitás- és öntudatának erősítése.
9. A lakosság képességének és motivációjának támogatása közösségi
elkötelezettségének érdekében.
10. Valamennyi korosztály, nemzetiség és kisebbség, mindkét nem
esélyegyenlőségének támogatása gazdasági, társadalmi és kulturális
vonatkozásban.

E. Megfelelés a pályázati kiírás mottójának (10 pont)

Díjak
A bírálat első szakaszában a regionális zsűriknek - a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat elnökségének döntése alapján - 1-1 millió Ft áll rendelkezésére,
hogy a beérkezett pályaműveket a színvonaluktól függően díjazzák. A
legkisebb kiadható díj 200 ezer Ft, a legnagyobb 500 ezer Ft.

A bírálat második szakaszába bekerülő pályázatok az alábbi díjazásban
részesülhetnek:

1. A nyertes pályázó "A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése a
falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért - 2011."
elnevezésű elismerésben részesül, továbbá nevezésre kerül az "Európai
Falumegújítási Díj - 2012." pályázatra, a meghirdetők fedezik a nevezési
díjat. A győztes jogot szerez, hogy helyszíne lehessen a 2014. évi díjátadó
ünnepségnek és falumegújítási konferenciának. Az I. helyezés nem
megosztható.
2. Több pályázat is elnyerheti a második helyezést, amely során a pályázók
a "Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló
színvonalú megvalósításáért - 2011." elnevezésű elismerésben részesülnek.
3. A következő kategóriában díjat kapnak "A falumegújítás több területén
elért kiemelkedő teljesítményért - 2011.".
4. Minden pályázatot benyújtó elismerésben részesül.

Az országos díjak nem jelentenek közvetlen pénzbeli juttatást, hanem emléktárgyak, oklevelek kerülnek átadásra. A résztvevők az adott témában a VM képzésein vehetnek részt, az első három kategória kitüntetettjei -
eredményüknek megfelelő mértékben - előnyt élveznek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program "A vidéki örökség megőrzése", a "Falumegújítás és -fejlesztés" intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmek bírálata során. (A nyertesek listáját - az értékelést követően - a két minisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, az RFÜ-k és a MUT honlapján lehet megtekinteni, illetve megjelenik az Önkormányzati Hírlevélben.)

További információ:

BM részéről: Madaras Attila, szakmai főtanácsadó
Tel.: 1-441-1424
Fax: 1-999-4392
E-mail: Attila.Madaras@bm.gov.hu

VM részéről: Arnóczi Rozália vidékfejlesztési referens
Tel.: 1-795-3874
E-mail: rozalia.arnoczi@vm.gov.hu

MUT (Falutagozat) részéről: dr. Ónodi Gábor elnök
Tel.: 28-522-012
Fax: 28-415-383
E-mail: onodi.gabor@kti.szie.hu

Állami főépítészek

Arató András István, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
4002 Debrecen, Pf. 83, Tel.: (52) 238-193 

Csohány Klára, Csongrád Megyei Kormányhivatal
6741 Szeged, Rákóczi tér 1., Tel.: (62) 551-952

Bernáth Mihály, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
3525 Miskolc, Pf. 367, Tel.: (46) 512-970

dr. Hajnóczi Péter, Pest Megyei Kormányhivatal
1364 Budapest, Pf. 270, Tel.: (1) 485-6913

Ifj. Horváth János, Somogy Megyei Kormányhivatal
7401 Kaposvár, Pf. 281, (82) 502-650
(Illetékességi terület: Somogy megye és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet)

Keresztes Sándor, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
9022 Győr, Vörösmarty u. 10.,Tel.: (96) 328-787

Lantay Attila, Fejér Megyei Kormányhivatal
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.,Tel.: (22) 512-250

Zambó Terézia, Baranya Megyei Kormányhivatal
7602 Pécs, Pf. 405, Tel.: (72) 507-099
(Illetékességi terület: Baranya és Tolna megye)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése