Magyar Kézműves Remek X.

1. A pályázat célja
- a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése,
- minőségi kézműipari termékek bemutatása,
- a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása, illetve
- a magyar kézműiparban a vállalkozói kultúra elmélyítése és piaci helyzetük javítása a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, bővítése és termékeik bemutatása révén.

2. A pályázat tárgyát képező termékek köre
Kézműipari foglalkozás keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített - az 1. pontban ismertetett pályázati célkitűzésnek megfelelő - termék, amelyet Magyarországon állítottak elő.


A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 13.

3. Pályázati feltételek
Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely pályázatban kiírt terméket állít elő (a termék készítőjének nevét minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban).

Amennyiben a pályázó cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó, szerepelnie kell a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 8/A. § szerinti kamarai nyilvántartásban.
Egy pályázó összesen két pályázatot nyújthat be. Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet, ugyanakkor összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít.
Technológiai eljárás nem képezheti pályázat tárgyát.
Pályázni a "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" elismerő cím elnyerésére című 4 oldalas pályázati adatlap kitöltésével és beküldésével lehet, melyhez csatolni kell a következőket:
- A termék/termékcsalád rövid leírását legfeljebb egy gépelt oldal terjedelemben.
- Az elismerő kártyához (termékcímkéhez) a melléklet szerinti kitöltött adatlapot.
- A nevezési díj (bruttó összeg) befizetését igazoló bankkivonat vagy postai csekk másolatát.

Továbbá mellékelni lehet a következőket (nem pályázati feltétel):
- a termék/termékcsalád egészét és jellemző részleteit bemutató fotókat, prospektusokat,
- a termék történetének, ipartörténeti múltjának leírását,
- a termék helyi, tájegységi, regionális kötődésének ismertetését,
- a termék forgalmazhatóságának, a magyar kézműipari kultúrában megjelenő értékhordozó jellegének ismertetését, illetve
- piaci helyzetének ismertetését (eredmények leírása, referenciák felsorolása).

A pályázatot/pályázatokat tartalmazó teljes dokumentációt 1 (egy) példányban kell eljuttatni az alábbi címre:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
(A küldeményen kérjük feltüntetni: Magyar Kézműves Remek)
A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról (http://www.mkik.hu) vagy igényelhető a Közgazdasági Igazgatóságán, illetve a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban.

4. A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 13. (Kérjük, hogy lehetőleg ne hagyják az utolsó hétre/hetekre.)

5. A pályázatok elbírálása
A pályázatokat a kiíró által felkért bizottság bírálja el és dönt a díjak odaítéléséről. A bírálóbizottság munkáját - szükség szerint külön felkért - szakértők is segítik.
A bírálóbizottság a pályázati terméket/termékcsaládot eredetiben előreláthatólag 2012. április 16-17-én kéri be, amely pontos módjáról (különösképpen annak idejéről és helyéről) a pályázót majd előzetesen értesíti. A termék megtekintésének közvetett vagy közvetlen módjáról, esetlegesen technikai segédeszköz igénybevételéről a bírálóbizottság elnöke dönt. Amennyiben az összetartozó tárgyakat a pályázó külön pályázatként nyújtja be, a bizottságnak joga van ezeket összevonni. A bírálóbizottságnak joga van továbbá a kézművesség/kézműipar körébe be nem sorolható, oda nem tartozó, illetve a pályázati célkitűzésnek nem megfelelő tárgyakat visszautasítani.
A bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A bírálóbizottság az értékelésnél a következőket veszi figyelembe:
Az elismerő cím elnyerésének feltétele a termék/termékcsalád
a) eredetisége, egyedisége,
b) a kivitelezés kiváló minősége,
c) a funkcióhoz és formához igazodó kiemelkedő esztétikai színvonala,
d) maradandósága, értékállósága,
e) turisztikai hasznosíthatósága, értékesíthetősége.

6. Díjazás
A bírálóbizottság által a legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsoportok elnyerik a "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" elismerő címet, amelyet a cím emblémájával díszített kitüntető oklevél tanúsít.
Ezen felül a díjazottak számára az MKIK 2012 májusában - a területi kereskedelmi és iparkamarák által idén Nógrád megyében szervezett - "A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében" rendezvényhez kapcsolódó kiállításon és vásáron kedvezményes részvételi lehetőséget is biztosít.

7. Nevezési díj
A pályázat nevezési díja:
- a kereskedelmi és iparkamara tagjainak 5000 Ft + áfa (bruttó 6350 Ft)
- más pályázóknak 10 000 Ft + áfa (bruttó 12 700 Ft)
amelyet benyújtott pályázatonként kell fizetni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bankszámlájára átutalással vagy postai csekken. A már befizetett nevezési összegeket nem áll módunkban később visszafizetni.
A befizetett nevezési díjról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számlát állít ki, amelyet postai úton küld meg a pályázóknak.
További tudnivalók a pályázati adatlapon találhatók.

8. Eredményhirdetés
A pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, a díjazott pályázatok nyilvános bemutatásával együtt előreláthatólag 2012. április 26-án kerül sor, amelyet követően a termékek a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban (Budapest, XIV. Városliget, Vajdahunyadvár) megrendezésre kerülő időszaki kiállítás keretében a nagyközönség számára is megtekinthetők 2012. április 27. és május 20. között.
9. A "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" elismerő címet elnyert termék ellenőrzése
A "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" elismerő címet elnyert terméket/termékcsaládot az adományozó ellenőrizheti, és ha az/azok minősége nem felel meg a díj odaítélésekor benyújtott termék minőségének, a "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" cím nyilvánosan visszavonható.
***
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága (Szepesvári Orsolya, közgazdasági referens, Kézműipari Kollégium titkára - telefon: 474-51-96; fax: 474-51-97, e-mailcím: szepesvari.orsolya@mkik.hu), valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák.
http://www.mkik.hu
MKR_PALYAZATI ADATLAP_2012.  évi.doc


forrás: pafi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése