Gombold újra! Divat a magyar 2.0 – Kortárs öltözékkollekció tervezési pályázat 2012

Pályázati felhívás kortárs öltözékkollekció tervezési pályázata. A pályázat célja a tradicionális magyar öltözék- és divattörténeti értékek, illetve hagyományok modern szemléletű feldolgozása, beemelése a hazai és nemzetközi divatszakma valamint az érdeklődő közönség látóterébe, hogy eredményeivel példákat teremtsen ezek alkalmazására, használatára napjaink viseletében. A pályázó feladata egyszerre trendkövető és magyar ihletésű hordható ruhadarabok és kiegészítők készítése.
A pályázaton való részvételhez 2011. december 21-ig a www.designterminal.hu oldalon lehet regisztrálni.

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felkérésére a Design Terminál Nonprofit Kft. (továbbiakban Kiíró), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szakmai együttműködésével.
A PÁLYÁZAT CÉLJAA pályázat célja a tradicionális magyar öltözék- és divattörténeti értékek, illetve hagyományok modern szemléletű feldolgozása, beemelése a hazai és nemzetközi divatszakma valamint az érdeklődő közönség látóterébe, hogy eredményeivel példákat teremtsen ezek alkalmazására, használatára napjaink viseletében. A pályázó feladata egyszerre trendkövető és magyar ihletésű hordható ruhadarabok és kiegészítők készítése. A pályázat célja továbbá, hogy elősegítse a kárpát-medencei magyar tradicionális:
 • öltözködési formák
 • ruhadarabok és kiegészítők
 • alapanyagok
 • színvilág
 • díszítések és motívumok
 • technikák és technológiák
felhasználását a kortárs divatba illeszthető újraértelmezéssel.
KATEGÓRIÁK „A”: hordható ruházat (alkalmi és hétköznapi) „B”: öltözködési kiegészítő Pályázni az „A” pályázati kategória esetében három, kifutón megjelenő teljes öltözékkel lehet. A kollekcióban szabadon választva szerepelhetnek férfi, női ruházati darabok/kiegészítők. A „B” kategória esetében egy pályázó minimum 3 darabbal pályázhat.
Pályázni valamely pályázati kategóriának megfelelően, új, eddig még nem bemutatott ruházati/kiegészítő kollekcióra vonatkozó terv benyújtásával lehet.
DÍJAZÁS
 • Az „A” kategória nyertesének díja nettó 1.100.000,-Ft.
 • A „B” kategória nyertesének díja nettó 1.100.000,-Ft.
Esetlegesen a Kiíró által kötendő szponzori megállapodásokban foglaltaknak megfelelően egyéb szponzori díjak. A 3. fordulóban összevontan (tehát mind az „A”, mind a „B” kategóriákból kiválasztva), összesen 20 pályázó tervei kerülnek kiválasztásra, akiknek a pályamunkái 2012. március 31-én, nagyszabású divatbemutató keretein belül kerülnek bemutatásra. A Kiíró szakmai vezetősége által kiválasztott pályázók részére a Design Terminál épületében (1051 Budapest, Erzsébet tér 13.) 2 héten át értékesítési lehetőséget biztosít időszakos üzletében a divatbemutató utáni 1 éven belül. A divatbemutatón bemutatott minden kollekció elkészítési költségeihez a Kiíró nettó 120.000,-Ft összeg erejéig hozzájárulást biztosít, azaz az anyagszámlát kiállító a Kiíró (Design Terminál Nonprofit Kft.) nevére és címére kiállított számlája ellenében a megadott összeghatárig megfizeti a megelőlegezett összeget. Ennek feltétele, hogy a számláról a ténylegesen megtörtént teljesítés ténye megállapítható legyen. Az anyag elszámolással kapcsolatos információkért kérjük, forduljon a Design Terminál Nonprofit Kft. munkatársához, Villing Zsuzsannához (06 1 327 7206).
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
RÉSZTVEVŐK KÖRE A pályázat nyilvános, amelyen – természetes vagy jogi személyként – egyénileg vagy alkotói csoportként lehet részt venni. A pályázaton csak magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek és magyarországi adószámmal rendelkező jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt.
REGISZTRÁCIÓ
A pályázaton való részvételhez 2011. december 21-ig a www.designterminal.hu oldalon lehet regisztrálni az alábbi adatok megadásával:
 • név (esetleg cégnév)
 • értesítési cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
A Kiíró a regisztráció után e-mailben küldi meg a pályázóknak a pályázathoz szükséges dokumentumokat (szerzői jogi nyilatkozat, konzorciumi nyilatkozat), valamint a beadás során feltüntetendő pályázati kódot.
PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ A kiírásnak formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat 2012. január 13-iglehet személyesen, vagy postai úton eljuttatni.
Postacím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 13.
A borítékra írja rá: GOMBOLD ÚJRA! 
A pályázat postai úton történő benyújtása esetén a határidő a beérkezés dátumára vonatkozik. A határidő után beérkezett pályamunkákat, valamint a hiányosan kitöltött pályázati adatlapokat, hiányos pályázati dokumentációt a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.
A személyes leadás helye: Design Terminál Nonprofit Kft. 1051 Budapest, Erzsébet tér 13., 2012. január 9-13. között, munkanapokon 9.00-17.00 óráig.
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓPályázni a kinyomtatott pályázati dokumentáció benyújtásával lehet, az alábbi kritériumoknak megfelelően: Személyi anyag:
 •  szerzői jogi nyilatkozat
 • konzorciumi nyilatkozat (abban az esetben, ha több személy indul egy név alatt)
 • önéletrajz
Pályázati anyag:
 • koncepció inspirációs képekkel, a pályázati tematika kiemelt bemutatásával (2 db A/4-es méretű lap, szöveg, legfeljebb 2500 karakter)
 • tervlapok:
 • 4-6 db számozott A/4-es méretű lap külön lapon kérjük feltüntetni a technikai jellemzőket (szín, anyag és technológiai leírás, anyagvágatok, stb.)
 • kontaktkép (a kollekció összes darabja, 1db A/4 lapra másolva, rendezve)
A pályázat 1. fordulóján név feltüntetése nélkül, kóddal lehet részt venni, tehát a pályázati anyag a pályázat 1. fordulójában kizárólag a regisztráció során kapott pályázati kóddal ellátva nyújtható be. Kérjük, hogy a pályázó nevét vagy bármi egyéb, azonosításra alkalmas adatát a pályázati anyagon (koncepció, tervlapok) ne tüntesse fel! A beküldött pályaművek először formai ellenőrzésen esnek át. A hiányos és/vagy az alkotók nevét a pályázati anyagon feltüntető pályázatok a további értékelésben nem vesznek részt.
A PÁLYÁZAT ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MENETE 
A pályázati anyagokat a Kiíró által felkért neves szakértők (tervzsűri) és közéleti személyiségekből álló zsűri értékeli (a zsűri és tervzsűri, a továbbiakban csak „zsűri”).
1. forduló: tervezési szakasz (2011. november 28. – 2012. január 13.)
A részvétel feltétele a regisztráció, melynek határideje december 21-e. A beérkezett pályázati anyagokat a zsűri értékeli, és szakmai döntésük alapján kiválasztják a kivitelezésre érdemesnek ítélt kollekciókat. A második körbe jutott pályázókat a szervezők január 18-ig e-mailben értesítik. A továbbjutott tervezők neve awww.designterminal.hu honlapon is kihirdetésre kerül.
2. forduló: kivitelezési szakasz (2012. január 18. – március 5.)
A 2. fordulóba jutott pályázóknak a benyújtott terveknek megfelelően kell kivitelezni a kollekciókat. A kivitelezett kollekciók közül a zsűri választja ki a divatshow-n bemutatásra szánt pályamunkákat. A döntésről a pályázókat e-mailben értesítik és a www.designterminal.hu honlapon is kihirdetésre kerül. A pályázóknak lehetőségük van személyes prezentációra, amelyre Kiíró által meghatározott, későbbiekben egyeztetett időben és módon kerülhet sor. A beszállítás pontos helyéről, a kivitelezéssel és beadással kapcsolatos részletes feltételekről és információkról a Kiíró az 1. forduló után értesíti a 2. fordulóba jutott pályázókat.
3. forduló: bemutató és eredményhirdetés (2012. március 31.) A zsűri a 3. fordulóba bejutott 20 kollekció közül választja ki a nyerteseket. Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjátadásra a divatshow keretében kerül sor.
TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK
A pályázaton való részvétel díjmentes. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Egy pályázó minden kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be.
Amennyiben több – akár magán-, akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíróval szemben egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben kötelesek egymással konzorciumi megállapodást kötni, amelyben rögzítik a konzorciumban részt vevő egyes személyek feladatkörét, jogait, kötelezettségeit, felelősségét, továbbá kijelölik a konzorciumi tagokat képviselő és a konzorcium nevében eljáró személyt. A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ. A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni. A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró, és a zsűri döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján értékeljék és bírálják el a pályamunkákat, és ítéljék oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, hogy azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja, valamint, hogy a pályaműveket más kategóriába sorolja, ha a pályázó által megválasztott kategóriát nem ítéli megfelelőnek. A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs. A divatbemutatón való részvétel feltétele, hogy a pályázó személyesen, vagy megbízottja által közreműködik kollekciója bemutatásának előkészületeiben (öltöztetés, igazítás, stb.). A pályázati kiírásban szereplő összegek nettó összegek, a díjak után a nyertest adó- és járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat a pályázat promotálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, a divatshow-t követő egy évig – bármikor és tetszőleges időtartamra – kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. divatbemutatón, kiállításon), kiállíthatja. A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és egyéb, ezekről készült promóciós munkákat a pályázat promotálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja. Egyebekben a pályázati anyaghoz fűződő szerzői és iparjogvédelmi jogok a pályázót illetik, azzal, hogy a pályázó a pályázat benyújtásával Kiíró részére a pályázat eredményeként létrehozott termék tekintetébe, illetve az ahhoz fűződő szabadalmi- és iparjogvédelmi jogai tekintetében elővásárlási és előfelhasználási jogot biztosít. Kiíró a Ptk. 342.§ (1) bekezdésére utalással felhívja pályázó figyelmét és pályázó tudomásul veszi, hogy Kiíró az átvett tárgyakban bekövetkezett esetleges károkért – a szándékosan, illetve a súlyosan gondatlanul okozott károsodások kivételével – felelősségét kizárja. Felek rögzítik, hogy Kiíró megelőzően tájékoztatta Pályázót, hogy nem kötött biztosítást az átvett vagyontárgyak tekintetében és felhívta Pályázót az esetleges e tárgyú biztosítás megkötésére, valamint tájékoztatta Pályázót, hogy az általa átadott dolgok a pályázat elbírálása során más, a pályázat lebonyolításában közreműködő személyek birtokába is kerülnek. Pályázó és Kiíró megállapodnak, hogy – akár kiíró megbízásából eljáró, akár egyéb – harmadik személy által okozott esetleges károk tekintetében Kiírót felelősség nem terheli.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Tel: 06 1 327 7206 (Villing Zsuzsanna)
E-mail: gomboldujra@designterminal.hu 
Design Terminál Nonprofit Kft.
Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 13.
Adószám: 21931082-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-921522
Bankszámla szám: 10032000-00287539-00000017
Képviselő: Englert Róbert, ügyvezető
Web: http://designterminal.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése