Képzőművészeti ösztöndíj a Római Magyar Akadémia közreműködésével

http://alkotoipalyazatok.blogspot.hu/2014/01/kepzomuveszeti-osztondij-romai-magyar.htmlAz Emberi Erőforrások Minisztere a Római Iskola hagyományának fenntartása érdekében a Római Magyar Akadémia képzőművészeti ösztöndíját újraalapította és a miniszteri keret terhére pályázati felhívást tesz közzé.
Téma/cél: A magyar képzőművészek számára Rómában lehetőséget biztosítani a szakmai tájékozódásra, a galériák, gyűjtemények és múzeumok megismerésére, szakmai kapcsolatok teremtésére, annak érdekében, hogy Róma és az itáliai kultúra nyújtotta inspiráció elősegítse az ösztöndíjas művészetének továbbgazdagodását. 

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2014. február 17-én, éjfélig lehet.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatás forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 000 000 Ft a miniszteri keretből. Igényelhető támogatás: 30 napos ösztöndíj (alkotói támogatás) esetén maximum 656 000 Ft/fő, 60 napos ösztöndíj (alkotói támogatás) esetén maximum 833 000 Ft/fő,
amelyet, a pályázatkiíró a pályázók számára forintban folyósít, a támogatottakkal kötött szerződés alapján. A megítélt támogatásból szállásdíj fizetendő a Római Magyar Akadémián. A szállást az Akadémia önköltségi áron biztosítja, amelyet a támogatásban részesülő pályázó köteles igénybe venni.

Altéma kódszáma: 4902 Pályázók köre: Pályázhatnak hivatásos festőművészek, grafikusművészek, szobrászművészek és intermédia művészek - a korábbi ösztöndíjasok, valamint főiskolai, egyetemi hallgatók, iparművészek, fotóművészek, restaurátorművészek kivételével. Pályázni csak egyedül lehet, alkotócsoportban nem. Nem pályázhat az, aki központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban/alkotói támogatásban (az NKA alkotói támogatása, illetve az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül a támogatási időszak alatt. Jelen támogatásban évente maximum 8 fő részesülhet.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: A pályázható időtartam 30 vagy 60 nap. Ettől eltérő időtartam a pályázat során nem jelölhető meg.
A támogatott időtartam több részletben való eltöltésére nincs mód, ebben az esetben a pályázható időszakban igénybe nem vett támogatás érvényét veszti. A támogatottakat a Római Magyar Akadémia 2014. szeptember 15-e és 2015. augusztus 31-e között fogadja.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására. Nevezési díj összege/ mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft nevezési díjat, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a

"Nevezési díj megfizetésének rendje" pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kiíró nem írja elő. Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető: - alkotói támogatás.

Más jogcímre támogatás nem igényelhető.
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 1. pályázati munkaterv, mely a művészi koncepció kifejtését tartalmazza (amelyet a pályázó a pályázat elnyerésével kíván megvalósítani, max. 1 oldal, magyar és olasz nyelven),
2. a pályázó eddigi szakmai munkásságát bemutató katalógus, portfólió, dia, fotók,
3. idegennyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata (nem kötelező melléklet, de értékelésnél előnyt jelenthet),
4. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
5. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy "pdf" fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a "pdf" állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állomány mérete: 10 MB Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő "adatlap-azonosító" (A......... N.........) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 5 pozícióban a 1B402 kódot.
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen a http://www.nka.hu portálunkon a pályáztatás menüpontban "Nevezési díjjal kapcsolatos információk" cím alatt leírtakat! Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. Elbírálás szempontjai: - pályázó szakmai alkalmassága (eddigi művészi tevékenysége),
- munkatervének kvalitása,
- előnyt jelent az idegennyelvtudás.

Elszámolásra vonatkozó előírások: Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását a felhasználói fiókon keresztül kell benyújtani, az adott pályázat "Elszámolás benyújtása" link alatt. Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret pénzügyi elszámolás esetében 1MB, szakmai beszámoló esetében 10MB. Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: A pályázat program megvalósulásáról szóló maximum 3 oldal terjedelmű szöveges összefoglalót, amely tartalmazza:
- pályázati program megvalósításáról (30 vagy 60 napos tartózkodás ütemterve, meglátogatott kulturális helyek, kialakított szakmai kapcsolatok ismertetése stb.),
továbbá:
- a római tartózkodás után készült, római inspirációkat feldolgozó művel, vagy művekkel részt venni az Ösztöndíjasok Tárlatán, - igazolást a Római Magyar Akadémián eltöltött 30 vagy 60 éjszakás szállás igénybevételéről szóló beszámolót.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: - a Római Magyar Akadémián eltöltött 30 vagy 60 éjszakás szállás igénybevételéről kiállított számla hitelesített másolatát.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben nem tudja hitelt érdemlően (számlával) bizonyítani a Római Magyar Akadémián eltöltött 30 vagy 60 éjszakáról szóló szállás igénybevételét, abban az esetben a szállásköltség (euró) fel nem használt részét a támogatott köteles visszafizetni a támogatás átutalásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank euró-középárfolyamán a Római Magyar Akadémia által megadott napi szállásdíj figyelembe vételével.

TÁJÉKOZTATÁS A következőkről tájékoztatjuk pályázóinkat: Pályázatának benyújtása alkalmával - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében - a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. a) A "Nyilatkozat" - amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz –, kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt az adatlap 7. pontjában kell feltölteni. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.) Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott - http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu - központi portálon.
A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az SA.34770 (2012/N-2). számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
- a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet.
- a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az Ávr. 77. §-a részletesen tartalmazza.

A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímre használhatja fel, a szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv szerint. A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a pályázó saját - programra történt elkülönített - könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.
Pályázati adatlapot kitölteni a portál ("pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati felhívások" menüpontban található felhívások elején lévő "Adatlap kitöltése" link megnyitásával lehet. "Minta" pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltési segédletek" link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA-portál jogszabályok menüpont alatt.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2014. február 17-én, éjfélig lehet. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül. Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg. A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani. Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak. A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA-portál felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján és a http://www.balassiintezet.hu honlapon is közzétételre kerül. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az RMA igazgatóságára lehet benyújtani. A támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr 76. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése