Pályázat a Budapest Bábszínház Előcsarnokának funkcionális átalakítására

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Budapest Bábszínház (a továbbiakban: színház) jelenlegi előcsarnokának funkcionális átalakítására.

Az előcsarnok-átalakítás három területet érint:

- a közönségforgalmi teret a bejárattól a színházteremig (beleértve az utcai kirakatokat);
- a közönségforgalmi teret a színházteremtől a Játszó-térig;
- az előcsarnok közönség elől elzárt tereit.

Pályázati határidő: 2013. február 8. 16 óra.

Az előcsarnok átalakítása nem érintheti a bejárati üvegajtókat, az előcsarnokbeli pénztárat és a szervezési részleget, továbbá a portákat, a büfét és a ruhatárakat. Szintén meghatározott a könyvárusító pult helye, és az aljzat márványburkolata sem változhat. A kiállítótér elvben elmozdítható, az elmozdítás feltétele azonban az, hogy a kiállítótér összterülete ne csökkenjen.

Az átalakítással szemben támasztott elvárások
- Az átalakítás ne legyen hatósági engedélyköteles.
- Az átalakítás során egységes látványvilág jöjjön létre oly módon, hogy az ne befolyásolja az épület statikai adottságait.
- Az átalakításnak meg kell felelnie a hatályos tűzrendészeti, munkavédelmi és egyéb előírásoknak, vonatkozó jogszabályoknak.
- A helyszín adottságaival összhangban az akadálymentesítés szempontjait az átalakítás során figyelembe kell venni.
- Az átalakítás eredményeként az előcsarnokban olyan könnyen alakítható, mobil mikroterek jöjjenek létre, ahol – jellemzően hétvégenként – kézműves foglalkozásokra, játszóházra kerülhet sor, előadások alatt pedig a kisebb gyerekek és a velük érkező, rájuk vigyázó szülők „pihenőként”, várakozó térként használhatják.

Egyéb pályázatértékelési szempont

- A pályázatok elbírálása során a gyerek- és családbarát környezet szempontjai a legmagasabb prioritást élvezik. A színház hagyományos és jelentős felnőtt repertoárja miatt az előcsarnoknak azonban nem csupán gyerekeknek szánt funkciót kell ellátnia.

A pályázat alanyi részvételi feltételei

Pályázatot nyújthat be: bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó.

A pályázat tartalmi részvételi feltételei

A nyertes pályázat anyagának felhasználására a színház teljes és kizárólagos jogot szerez. Amennyiben a nyertes pályázat felhasználása során a színház részéről felmerül a módosítás igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését.

A pályázó tudomásul veszi, hogy pályamunkája közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja lehet.

A nyertes pályamű tulajdonosával a színház a pályaműre és annak a megrendelő által kért módosításaira tervezői szerződést köt. A pályázat nyertese esetleg további arculati tervezési feladatokra is kaphat szerződéses megbízást a színháztól, erre azonban garancia nincs.

A pályázó kijelenti és teljes jogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját szellemi alkotása, illetve amennyiben nem, kizárólagosan és tovább engedélyezhetően, illetve harmadik személyre átruházhatóan megszerezte a szükséges jogokat, továbbá a pályázat anyaga semmilyen szerzői és egyéb szellemi alkotást védő jogokat, illetve személyiségi jogokat nem sért. A pályázó továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges az előzőekben körülírt jogsértésből adódó kárért felel. Az itt leírt feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a színház által már esetlegesen kifizetett díjazást visszaszolgáltatni. A pályázó szavatossággal tartozik azért, hogy a benyújtott pályamunkán nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználói joga, amely a pályamű a kiíró általi felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

A pályázati anyag leadandó dokumentumai

A pályázatokat elektronikus (CD, DVD) vagy nyomtatott formában kell leadni három példányban, cégszerű aláírással ellátva.

A pályázatnak tartalmaznia kell a koncepció részletes ismertetését és látványtervét; a három területet érintő átalakítás megvalósításának becsült költségét áfa nélkül, szakaszosan a következő időbeli bontásban: a közönségforgalmi tér a bejárattól a színházteremig (beleértve az utcai kirakatokat); a közönségforgalmi tér a színházteremtől a Játszó-térig; a közönség elől elzárt terek); valamint a tervezés költségeit.

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentáció

a) 3 hónapnál nem régebbi eredeti, vagy vezető tisztségviselő által hitelesített elektronikus cégkivonat.
b) Aláírási címpéldány (közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített).
c) Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt idejű köztartozása.
d) Referencialista, amely tartalmaz két darab, 2 évnél nem régebbi referenciát.
e) A pályázathoz csatolni szükséges továbbá a jelen kiírás mellékletét képező jelentkezési nyilatkozatot, mellyel pályázó elfogadja a pályázati kiírásban foglalt

feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába és aláveti magát a kiíró döntésének.

Pályázati határidő, beküldési cím

A pályázatokat lezárt borítékban, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 1062 Budapest, Andrássy út 69. címre várjuk postai úton vagy személyes leadással. A pályázatok beadási határideje személyes leadás esetén: 2013. február 8. 16 óra. Személyes leadás a színház gazdasági titkárságán (VI. emelet, 619. szoba) lehetséges. A postán feladott pályázatok esetében a határidő a beérkezés idejét jelenti.

Eredményhirdetés

A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a színház honlapján, a www.budapest-babszinhaz.hu weboldalon, 2013. február 17-én 24 óráig teszi közzé. A pályázaton indulók vállalják, hogy nyertes pályázatuk esetén a teljes dokumentációt a színház részére átadják.

A pályázat leadását követően a színház a pályázót hiánypótlásra kérheti. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Tájékoztatás és részletes információ

Műszaki adatok, bejárási lehetőség, időpont-egyeztetés stb. tekintetében kapcsolattartó a kiíró részéről: Bognár Zoltán főmérnök (Elérhetőségei: telefon: 06-30-719-2398, e-mail: bognarzoltan@budapest-babszinhaz.hu)

forrás: palyazatok.org

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése