Tervezz logót és arculatot a Gazdasági Versenyhivatalnak!

MEGISMÉTELT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdasági Versenyhivatal hivatalos logójának megtervezésére és egységes arculatának kialakítására

A Gazdasági Versenyhivatal által a 2012. 2012. április 3-án meghirdetett arculati pályázatot a
bírálóbizottság javaslata alapján, saját döntése szerint eredménytelennek minősítette, és
ezúton újabb pályázati felhívást tesz közzé az alábbi feltételekkel.

Feladat:
a Gazdasági Versenyhivatal hivatalos logójának megtervezése és
egységes arculatának kialakítása.

Pályázati határidő: 2012. szeptember 15. 10:00 óra.I. Ajánlatkérő:
1. Gazdasági Versenyhivatal (1054 Bp., Alkotmány u. 5.)
2. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:
Csíky Gábor
Csíky és Társa Kkt.
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.
Tel: 26/375-095
Fax: 26/375-095
csiky.kkt@t-online.hu

Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést levélben, e-mailben vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő által kapcsolattartóként fent megjelölt képviselővel.

III. A pályamű – a jelen pályázat során benyújtandó munkák


1. A pályaműnek tartalmaznia kell:
1.1. a kidolgozott logótípiát az egyéb meghatározó grafikai elemekkel, (létező betűtípus esetén) betűtípussal, színkódokkal együtt, egységes arculati rendszerbe illesztve;
1.2. az alkalmazott formai megoldások, betűtípusok, alkalmazástól függő színkódok megjelenését
a) vállalati fejléces papír
b) boríték
c) névjegy
d) mappa borító
e) roll-up paraván
f) portál cégtábla (rozsdamentes acéllemez hordozófelületen monochrome logó) tervekkel bemutatva.
1.3. A benyújtott terveket minden esetben a VIII. 8. pontban
meghatározottak szerint, az egyes felületeket is látványszerűen
érzékeltetve, beazonosíthatóan, a logót és arculati elemeket pedig
részletesen kidolgozva kell megjeleníteni.

2. A grafikák kidolgozása lehet 3 esetleg 4 direkt színnel tervezett, valamint 4 színnel (CMYK) tervezett.

3. A pályaműveket a fenti kidolgozások egyike mellett szürkeárnyalatos, egyszínű (monochrome) változatban is be kell nyújtani.

4. A pályaműnek, logó- és arculati tervnek a következő kritériumoknak kötelezően meg kell felelnie:
4.1. Megjelenése, formai eszközrendszere és üzenete illeszkedjen
Ajánlatkérő szakmai-társadalmi szerepéhez, céljaihoz, megbecsültségéhez,
presztízséhez;
4.2. Indirekten utaljon Ajánlatkérő tevékenységére;
4.3. Szimbolikájában fejezze ki Ajánlatkérő közhivatali jellegét;
4.4. Legyen közérthető, fejezzen ki üzenetet Ajánlatkérő célcsoportjai számára;
4.5. Letisztult, modern, a nemzetközi trendekhez illeszkedő formai megoldásokat mutasson;
4.6. Legyen kellően figyelemfelkeltő, újszerű;
4.7. Ne legyen sematikus, megszokott klisékre építő;
4.8. Hordozza a magyar nemzeti lobogó piros-fehér-zöld színeit – ez utóbbi az arculat egészére vonatkozó elvárás, önmagában a logó megjelenítésében nem kötelező elem;
4.9. Színes, fekete-fehér és inverz formában, valamint különböző méretmutációban egyaránt működőképes és alkalmazható legyen;
4.10. Legyen hatékonyan alkalmazható a kommunikációs kampányok során;
4.11. Tegye lehetővé az egyes hordozó felületeken (print hirdetés, banner, szórólap, molinó) történő megjelenítést;
4.12. Elégítse ki a leggyakrabban használt kreatív-és reklámfelületek formai kritériumait.

5. Ajánlatkérő jelen pályázati eljárás során kiválasztott pályaművet hivatalosan
is használni kívánja, a nyertes pályázóval szerződést köt a kiválasztott pályamű
részletes kidolgozására. A szerződés tárgyát képező feladatok pontos listáját és
részletezését lásd a XI. pontban!

6. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a kiválasztott pályamű módosítására,
átdolgozására.

IV. Kreatív brief

1. A márka

A Gazdasági Versenyhivatal, mint szervezet, amelynek küldetése a gazdasági
szereplők közötti verseny érvényesülésének előmozdítása, a verseny tisztaságának
biztosítása és a versenyjogi szabályok betartatása, a fogyasztói érdekek védelme, ezzel
a versenykultúra javítása, ezáltal a magyar gazdaság növekedésének, az ország
gyarapodásának elősegítése.

2. Márkaértékek

Megbízható, független, pártatlan, tiszta, tárgyilagos, jogkövető, határozott. A
közösségi érdekek érvényesítője, a gazdasági verseny elkötelezett híve, a közjó
szolgálója, a szabad piac védelmezője, a törvényesség garantálója.

3. USP

A Magyar Köztársaság és polgárainak érdekeit érvényesítő állami hivatalként a
nemzetközi sztenderdeknek megfelelően, az Európai Uniós és magyar jogszabályok
által előírt keretek között és módon, szakmai és törvényességi alapon őrködik a
gazdasági verseny érvényesülése és tisztasága felett. Ezáltal szolgálja Magyarország, a
magyar polgárok és a hazai piacon tevékenykedő vállalkozások érdekét és
gyarapodását.

4. Célcsoport
Elsődleges célcsoport: vállalati vezetők, döntéshozók, az ő képviseletükben eljáró
jogászok, mint a piaci verseny résztvevői és képviselőik;.
Másodlagos célcsoport: 18 évesnél idősebb teljes hazai lakosság, mint fogyasztók.
Együttesen: a Gazdasági Versenyhivatal potenciális ügyfelei és tevékenységének
haszonélvezői.

További információk: www.gvh.hu

A lakosság és az ügyfelek körében készített felmérések, kutatások:
http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&st=1&pg=54&m5_doc=6364&m90_act=20

V. A pályázat közreműködői
1. Ajánlatkérő felelős a pályázat kiírásának és lebonyolításának szakszerűségéért és
jogszerűségéért. Az Ajánlatkérő köteles a pályázók számára megkülönböztetés nélkül
azonos információkat biztosítani.

2. A bírálóbizottság
2.1. A pályázatokat a bírálóbizottság bírálja el.
2.2. A bírálóbizottság feladata:
a) a kiírásban meghirdetett pályázati célt legjobban megvalósító 3
pályamű meghatározása rangsorolással, valamint javaslattétel az egyes
értékes részeredményeket tartalmazó pályaművek esetleges
megvásárlására;
b) a pályaművek részletes indoklással ellátott írásbeli értékelése,
minősítése, a zárójelentés elkészítése;
c) a pályázaton díjazott vagy megvételt nyert pályaművekhez mellékelt
zárt borítékok felbontása.
2.3. A bírálóbizottság munkája nem nyilvános. A bírálati munka ideje alatt
a kiírásban meghirdetett személyeken kívül csak a jegyzőkönyvek leírását
végző kisegítő személyzet lehet jelen. Az Ajánlatkérő felelős azért, hogy a
titkosság követelményeit a bírálat folyamán megtartsák, a bírálóbizottság
záró üléséig a pályaműveket csak a bírálóbizottság tagjai és szakértői
ismerhetik meg.

3. A pályázó az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező jogalany, aki a pályázati kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére
vállalkozik, vagy akit erre felkértek. A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a
pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

VI. Részvételi feltételek
1. A jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok): Nem indulhat
pályázóként az a gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki szakmai
tevékenysége körében – öt évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben
megállapított – jogszabálysértést követett el. Továbbá Ajánlatkérő vizsgálja az
összeférhetetlenséget is.

2. Pályázóként indulhat
2.1. Az a természetes személy, aki
a) szakirányú felsőfokú végzettséggel (grafikus, desinger)
rendelkezik, vagy
b) legalább 3 db, a pályázat tárgyával azonos tevékenységre (logó- és
arculattervezés) vonatkozó, megvalósult vagy a jelen kiírás tárgyával
megegyező tartalmú pályázaton beadott grafikai koncepcióval,
referenciával rendelkezik.
2.2. Az a jogi személyiséggel rendelkező vállalat, mely
c) munkavállalóként igazolhatóan foglalkoztat legalább egy, a
pályázat tárgyával azonos tevékenységet (logó- és arculattervezés)
végző szakembert, és
d) az elmúlt 5 évre vonatkozóan igazolhatóan legalább 3 db, a
pályázat tárgyával azonos tevékenységre vonatkozó referenciával
rendelkezik.

3. A bírálóbizottság a pályázatból kizárja
3.1. a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül;
3.2. azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi
követelményeket nem teljesíti;
3.3. a titkosságot sértő pályaműveket, valamint
3.4. azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben kizáró ok áll fenn.

4. A bírálóbizottság a bírálatból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő –
feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti – vagy a hiányos
pályaműveket.

VII. Bírálati szempontok:
1. „A benyújtott grafikai koncepció megfelelése a feladatkiírásban leírt tartalmi
és formai elvárásoknak” 1. szempont esetében a pályaműveket értékelő bizottság
tagjai a sorbarendezés során annak a pályázatnak adják az 1. helyezést, amelyik a
legtöbb pontban követi a feladatleírást, amelyen leginkább látszik a feladat alapos
átgondolása. A többi pályamű annak függvényében kapja a helyezését, hogy az 1.
helyezetthez képest mennyivel kevésbé felelnek meg az 1. szempontnak.

2. „A benyújtott grafikai koncepció minősége” 2. szempont esetében a
pályaműveket értékelő bizottság tagjai a sorbarendezés során annak a pályázatnak
adják az 1. helyezést, amelyik a feladatkiíráshoz a leginkább igazodik, a célcsoport
számára leginkább befogadható, érthető és meggyőző, valamint szakmailag leginkább
megalapozott, hatásos, eredeti és releváns formai megoldásokat tartalmaz. A többi
pályamű annak függvényében kapja a helyezését, hogy az 1. helyezetthez képest
mennyivel kevésbé felelnek meg a 2. szempontnak.

3. „A grafikai tervek és kidolgozottságuk színvonala” 3. szempont esetében a
pályaműveket értékelő bizottság tagjai a sorbarendezés során annak a pályázatnak
adják az 1. helyezést, amelynek grafikai elemei, azok formai megoldásai kellően
ötletesek, korszerűek és eredetiek, megfelelően kidolgozottak. a feladatkiírásban
megfogalmazottakkal leginkább összhangban vannak, amelyben a megjelenítés elemei
leginkább egymásra épülnek, az arculatot hordozó eszközök leginkább egységes
rendszert alkotnak, a legnagyobb összhangot mutatják, a leginkább szolgálják a
Gazdasági Versenyhivatal által közvetíteni szándékozott üzenetek továbbítását, a
célcsoportok elérését. A többi pályamű annak függvényében kapja a helyezését, hogy
az 1. helyezetthez képest mennyivel kevésbé felelnek meg a 3. szempontnak.

VIII. A pályaművek benyújtása és a beadással kapcsolatos határidők:
1. A pályázat nyelve: magyar

2. A pályázaton a pályázó maximum két pályaművel vehet részt, melyek kizárólag a
saját alkotásai, szellemi termékei lehetnek.

3. A pályázatra minden olyan grafikai programmal készített logó- és arculatterv
beadható, ami sem nyomtatásban, sem pedig elektronikus formában nem jelent meg a
sajtóban, és nem nyert díjat korábbi pályázaton. Ezen feltételeknek folyamatosan fenn
kell állniuk a pályázat elbírálási határidejéig.

4. A pályaművek benyújtásának határideje: 2012. szeptember 15. 1000 óra.
Helye: Csíky és Társa Kkt. (2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.)

5. Az Ajánlatkérő és a pályázók között minden nyilatkozattétel írásban történik. Az
írásbeli nyilatkozatok elektronikus úton is teljesíthetőek.

6. A kérdéseket feltenni a pályaművek benyújtásának határidejét megelőző 15. napig
lehetséges. Az Ajánlatkérő a kérdésekre adott válaszokat mindazoknak megküldi, akik
a dokumentációt a válaszadás időpontjáig átvették. Ugyanettől a határnaptól a
kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

7. A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap felhasználásával, kizárólag
postai úton nyújthatók be. A benyújtás időpontjának a postai feladás igazolt dátumát
kell tekinteni.

8. A pályázatokat DVD-re írva PDF formátumban, álló A4-es oldalakon, az
egyes grafikai elemeket külön, egyértelműen elnevezett oldalakra rendezve,
egyetlen zárt, roncsolás nélkül fel nem bontható borítékban kell leadni. A filenevek
nem tartalmazhatnak olyan információt, amelyből a pályázó személyére
vagy munkahelyére következtetni lehet. A fájlnevek nem tartalmazzanak
ékezetes betűt vagy olyan írásjeleket, melyek a megnyitást nehezíthetik.

9. A pályázó – a titkosság feltételeinek betartásával – a pályaművéhez csatoltan a
kiírásban meghatározottaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a pályázati kiírás és a
pályázat részét képező dokumentáció követelményei szerint a feladat elkészítésére
vállalkozik.

10. A pályázó tudomásul veszi, hogy pályaművének felhasználása esetén Ajánlatkérő
technikai igényeinek megfelelően módosíthatja a beérkezett tervet.

IX. Pályázati eljárás, szabályok
1. A pályázatot Ajánlatkérő titkosság biztosításával folytatja le, ennek érdekében
1.1. a pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket jeligével,
névaláírással ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni
nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyből a
szerző személyére vagy munkahelyére következtetni lehet;
1.2. a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét, a pályázati kiírás
dokumentációjában meghatározott nyilatkozatait, egyéb adatait, valamint a
digitális adathordozót a pályaműhöz lezártan kell csatolni;
1.3. a pályázónak árajánlatot kell adniuk a jelen kiírás X.2. pontjában
meghatározott feladatok elvégzésére (a teljes arculat kidolgozására és
az arculati kézikönyv elkészítésére). Az ajánlatot a pályázathoz
csatolva, zárt borítékban kell beadni;
1.4. a díjazásban vagy megvételben részesített pályaművek szerzőinek adatait a
bírálóbizottság csak a bírálat és a zárójelentés lezárását követően ismerheti
meg és hozhatja nyilvánosságra;
1.5. a díjazásban, megvételben vagy költségtérítésben nem részesített
pályaművek szerzőinek adatait a pályázó felhatalmazása nélkül a
bírálóbizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja nyilvánosságra.

2. A bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos írásbeli összegzést zárójelentésben
rögzíti.

3. A bírálóbizottság a kiválasztott és első 3 helyre rangsorolt pályaműveket javasolja
Ajánlatkérőnek megvételre. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálóbizottság által
javasolt rangsortól eltérve, szabadon válassza ki a győztes pályaművet.

4. A pályázat sikeressége esetén a nyertes pályaművet készítő pályázóval
Ajánlatkérő szerződést köt, a második helyezett 150 000 Ft, a harmadik helyezett
100 000 Ft díjazásban részesül.

5. A bírálóbizottság vagy Ajánlatkérő eredménytelennek minősítheti a pályázatot, ha
egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. A
bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát, és
javaslatot tesz a pályázat megismétlésének és lebonyolításának módjára.

6. Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a
zárójelentés elfogadása, vagy a lezárt boríték felbontása után merül fel kizáró ok, az
érintett pályaművet a pályázatból utólag ki kell zárni.

7. A pályázat eredményhirdetésének tervezett ideje: 2012. szeptember 28.

8. Az eredményhirdetés alkalmával, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 8
munkanapon belül a pályázó számára megállapított díjakat Ajánlatkérő számla
ellenében, átutalással kifizeti.

9. A zárójelentés egy-egy példányát az eredményhirdetésen a jelenlévő pályázóknak
átvétel igazolása mellett Ajánlatkérő átadja, valamint az eredményhirdetést követő
harminc napon belül mindazok részére megküldi, akik az eredményhirdetésen nem
jelentek meg, de a dokumentációt átvették, függetlenül attól, hogy pályaművet
benyújtottak-e vagy sem.

10. A nyertes és a megvételt nyert pályaművek valamennyi felhasználási joga
Ajánlatkérő tulajdonába kerül, azokat Ajánlatkérő részben vagy egészben, időbeli és
térbeli korlátozás és további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi
védelemre vonatkozó előírások betartásával.

11. A díjazásban vagy megvételben nem részesített pályaműveket az Ajánlatkérő –
igazolás ellenében – a pályázónak megkeresés után visszaadja. Az át nem vett
pályaműveket az Ajánlatkérő a nyilvános eredményhirdetéstől számított harminc
napig megőrzi.

X. A dokumentáció
1. A pályázati kiírás dokumentációja (a továbbiakban dokumentáció) részletes
programból és a hozzá tartozó mellékletből, valamint a pályázat szempontjából
lényeges tájékoztató adatok ismertetéséből áll.

2. A dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való
részvétel feltétele.

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
3.1. A dokumentációt Ajánlatkérő ingyenesen bocsátja rendelkezésre.
3.2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása munkanapokon 9-12.00 óra
között – a pályázat beadási határidejánek lejáratának napján 10.00 óráig –
a Csíky és Társa Kkt.-nél. (2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.)

XI. A szerződés
1. Ajánlatkérő a bírálóbizottság által javasolt 3 pályázó közül az általa kiválasztott,
nyertes pályázóval szerződést köt a pályázat tárgyát képező feladat elvégzésére.

2. A nyertes pályázóval kötendő szerződés keretében elvégzendő feladatok:
2.1. Logó grafikai tervezése: logó és egyéb grafikai elemek, sztenderd
betűtípusok, színkódok meghatározása, egységes arculati rendszerbe
integrálása.
2.2. Arculati eszközök, rendszerelemek kidolgozása
a) névjegykártya
b) ügyviteli nyomtatványok
c) levélpapír/Word sablon
d) boríték, címzés forma
e) fax üzenet fedlap
f) belső dokumentumok fejléce
g) PowerPoint sablon
h) e-mail aláírás
i) cégtábla, belső információs táblák, névtáblák
j) cégbélyegzők
k) szóróajándékok (naptár, jegyzettömb, mappa, golyóstoll)
l) tájékoztató kiadvány borító és belív
m) éves jelentés borító és belív
n) hírlevél sablon
o) Direct Mail sablon
p) molino
q) roll-up paraván
r) weboldal nyitólap és tartalmi aloldal
grafikai tervezése.
2.3. Arculati kézikönyv elkészítése.

3. A fent felsorolt feladatoktól ajánlatkérő arányaiban 20 százalékban eltérhet.

4. A szerződés tervezett időtartama: 3 hónap.

.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése