NKA - A Közművelődési Szakmai Kollégium pályázata

Az NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma pályázatot írt ki Amatőr alkotó művészeti közösségek értékteremtő tevékenységének támogatására, Közművelődési programok tájoltatására, valamint a Közművelődési intézmények és a fogyatékkal élőket összefogó szervezetek együttműködésével, megvalósuló programok megszervezésének, lebonyolításának támogatására.

A pályázatok 2011. szeptember 19-ig beérkezően nyújthatók be.


 A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás


A Közművelődési Szakmai Kollégium pályázatot ír ki:

1. Amatőr alkotó művészeti közösségek értékteremtő tevékenységének támogatására

Altéma kódszáma: 2031

A pályázat célja: A közművelődési intézményekben magas színvonalon működő amatőr alkotó művészeti közösségek szakmai fejlesztésének támogatása, az új produkciók létrehozásához és bemutatásához szükséges szakmai anyagok beszerzésének támogatásával.
A megvalósítás időszaka: 2011. november 1.– 2012. május 31.

Pályázhatnak:
•közművelődési intézmények, megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek,
•a 2009. január 1-je előtt bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező, közművelődési intézményben működő, székhely befogadó nyilatkozattal rendelkező amatőr alkotó művészeti közösségek.
Nem pályázhatnak:
•hivatásos művészeti együttesek,
•népművészeti csoportok,
•oktatási, művészetoktatási intézményi csoportok.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Csomagpályázat esetén maximum két amatőr művészeti csoport tevékenységének támogatására igényelhető támogatás. A csoportonként igényelhető támogatás maximális összege 200.000 Ft, csomagpályázat esetében maximum 400.000 Ft.

Pályázni lehet: a magas színvonalon működő amatőr alkotó művészeti közösség által új színjátszó, dráma, vers- és prózamondó, báb, klasszikus és moderntánc, kórus, énekkar, könnyűzenei, komolyzenei – szimfonikus, fúvós, kamara – kategóriákban előadás, illetve képző- és iparművészeti, fotókiállítás létrehozására, a megvalósításához szükséges szakmai anyagok beszerzésére.

A pályázat kötelező szakmai mellékletei:
•A pályázó amatőr művészeti alkotó közösség bemutatása maximum 1oldal terjedelemben. A csoportonkénti bemutatásnak tartalmaznia kell a közösség pontos nevét, honlapjának címét, működési helyének pontos nevét és címét, a tagok számát és életkori összetételét, az alakulás évét, az együttes, csoport vezetőjének nevét, a 2010-ben tartott foglalkozások számát és összes időtartamát, a bemutatkozások számát és helyét, a kapott elismerések – minősítés, díj – felsorolását, a repertoáron lévő produkciók felsorolását.
•Az amatőr alkotó művészeti tevékenység fejlesztésének indoklása mellékletnek tartalmaznia kell a csoportonként létrehozni tervezett produkció megnevezését, rövid leírását, indokoltságát, szükségességét, a bemutató tervezett időpontját és helyét, maximum 1 oldal terjedelemben.•Az igényelt szakmai anyagok részletes felsorolása mellékletnek tartalmaznia kell produkciónként a létrehozáshoz beszerezni tervezett szakmai anyagok pontos megnevezését, mennyiségét, egységárát, összes költségét, az igényelt támogatás összegét. Csomagpályázat esetében a produkciónkénti összes és az igényelt összegek együttesének meg kell egyeznie a Pályázati adatlapban szereplő összegekkel.

Támogatás kérhető:
•az előadás, kiállítás létrehozásához szükséges szakmai anyagok költségére (pl. festék, ecset, fonal, stb.),
•kész jelmezekre (pl.: öltözék, fellépő ruha és cipő),
•egyéb szakmai anyagokra (pl.: kotta, kottaállvány, képkeret),
•jelmezek, díszletek, installáció, fellépő ruhák készíttetésének számlás dologi kifizetésére.

Az elbírálás szempontjai:
•a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
•a pályázó amatőr alkotó művészeti csoport tevékenységének színvonala,
•a pályázatban szereplő produkció színvonala, értéke,
•a költségvetés megalapozottsága, realitása.

Előnyben részesül: Az a pályázat, mely a létrejött produkció bemutatását minél több alkalommal vállalja.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen: 35 millió Ft.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: a megvalósult produkcióról készített, fotódokumentációval alátámasztott, aláírt programbeszámolót, mely tartalmazza a létrejött produkció címét, műsorlapját, a közreműködők számát, bemutatás esetén a tényleges látogatói számot, a támogatás felhasználását továbbá a program médiavisszhangját.2. Közművelődési programok tájoltatására
Altéma kódszáma: 2031

A pályázat célja:
Magas színvonalú amatőr művészeti produkciók bemutatásának elősegítése közművelődési szempontból hátrányos helyzetű településeken, településrészeken, a megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek koordinálásában megvalósuló, a helyi közművelődési ellátást bővítő művészeti programok tájoltatásával, különösen a 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben felsorolt településeken.

A megvalósítás időszaka: 2011. december 1.–2012. május 31.
Pályázhatnak: az 1997. évi CXL. törvény 84. § alapján működő megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázatnak legalább öt helyszínen kell megvalósulnia.

Pályázni lehet:
•magas színvonalon működő amatőr, művészeti műhelyek produktumainak a pályázó megye településein, fővárosi kerületekben történő bemutatásának támogatására,
•indokolt esetben hivatásos, illetve alternatív művészek magas színvonalú, értékes programjainak tájoltatására.
A pályázat kötelező szakmai mellékletei:
•A program leírása, melynek tartalmaznia kell a megyei, fővárosi tájoltatási program szükségességének részletes indoklását, a tájoltatott programok, illetve a helyszínek kiválasztási menetének bemutatását, a tervezett hatást; helyszínenként és programonként a választott tájoltatott programok várható látogatói számát, és a tételes, költségnemeken belül is részletezett (egységár x darabszám) költségvetést a Pályázati adatlap költségkalkulációjával egyező adattartalommal.
•A tájoltatásban résztvevő produkciók részletes ismertetése. A mellékletnek programonként tartalmaznia kell a közreműködők (fellépők, bemutatkozók) számát, az adott produkció célközönségét, a megvalósító tevékenységét, eredményeit, a tájoltatott produkció (utazási és szállítási költséget is magába foglaló) díját (programonként maximum 1 oldal terjedelemben).
•Befogadó nyilatkozat. A helyszínenként készített hivatalos nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a programok nevét és tervezett bemutatási időpontját, a produkciók fogadáshoz biztosított feltételek ismertetését (terem, színpad, hang-, fénytechnika, közönségszervezés, stb.) maximum 1 oldal terjedelemben.
•Együttműködési szándéknyilatkozat. A művészeti csoportok, művészek – a pályázó nevére szóló aláírt együttműködési szándéknyilatkozatban – egyenként, külön-külön nyilatkoznak részvételi szándékukról a tájoltatási programban.

Támogatás kérhető:
•az előadók megbízási díjára, járulékok nélkül (személyi jellegű költségek),
•az előadók megbízási díjának számlás kifizetésére (dologi költség),
•szerzői jogdíjra.

Az elbírálás szempontjai:
•a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
•a pályázatban szereplő műsorok színvonala, értéke,
•a költségvetés megalapozottsága, realitása,

Előnyben részesül:
•Az a pályázat, mely jelentős helyi értéket képviselő amatőr művészeti csoportokat von be a műsorszolgáltatásba.
•Az a pályázó, mely az előző évi pályázatát helyszínek és produkciókat biztosítók köre tekintetében jelentősen bővíti, változtatja.
•Az a pályázat, amely a területi illetékességi körből választott minél nagyobb számú, a 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben felsorolt településen valósul meg.
•Az a pályázat, melyben nemzetiségek, fogyatékosok amatőr művészeti produkcióinak tájoltatása tervezett.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen: 35 millió Ft.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
•a befogadó helyszínek által megvalósult programonként készített, fotódokumentációval alátámasztott, aláírt programbeszámolót, mely tartalmazza a fogadott produkciók nevét, számát, időpontját, a megvalósításában közreműködők számát, a tényleges látogatói számot, a megvalósult programok helyi közösségre gyakorolt hatásának bemutatását.
•a pályázó által készített értékelő programbeszámolót, mely összegzi a tájoltatott produkciók, alkalmak, résztvevők számát, a helyi hatások bemutatását, a tájoltatásban résztvevő helyszínek és produkciók visszajelzéseit. Továbbá bemutatja a támogatási szerződés pr-kötelezettségeinek teljesítését, csatolja a programok médiavisszhangját. A pályázó a szakmai beszámolóban nyilatkozhat a pályázati beszámoló nyilvánosságra hozatalának engedélyezéséről. Ebben az esetben egy fotókkal illusztrált pdf fájlt CD lemezen is csatolnia kell a beszámolóhoz.3. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, a közművelődési intézmények és a fogyatékkal élőket összefogó szervezetek együttműködésével, megvalósuló programok megszervezésének, lebonyolításának támogatására.
Altéma kódszáma: 2037 A megvalósítás időszaka: 2011. november 30.–2012. június 30.

Pályázhatnak:
•közművelődési intézmények,
•közművelődési nonprofit gazdasági társaságok.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 millió forint.
Támogatás kérhető:
•előadók megbízási díjára, járulékok nélkül (személyi jellegű költségek),
•megbízási díjak számlás dologi kifizetésére (előadók, közreműködők),
•szakmai anyagok költségeire,
•reklám- és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!),
•utazási és szállítási költségekre,
•csoportos étkeztetésre az igényelt támogatás max.10%-a,
•szállásköltségre,
•nyomdaköltségre.

A kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.

A pályázathoz csatolni kell:
•a pályázó szervezet tevékenységének rövid bemutatását (max. 1 oldal),
•a rendezvények, programok részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell célját, tervezett időpontját, helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét, tervezett közreműködői és látogatói létszámát, az esemény leírását, az előzményeire való utalást. Több rendezvény esetén programonként maximum kettő oldal terjedelemben!),
•a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett az egyes programok leírásához csatolni kell az adott program költségvetésben szereplő jogcímek szerinti részletes költségvetését is, csomagpályázat esetén azok összesítését is. Az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell a pályázati adatlapban szereplő összeggel,
•a pályázó 2010. évben folytatott közművelődési tevékenységéről benyújtott kizárólag OSAP 1438/08. statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolatát. (A statisztika web címe: http://kultstat.okm.gov.hu/ ) Szükség esetén a közművelődési megyei adatszolgáltató központoktól igényelhető másolat.
• a közművelődési intézmény és a fogyatékkal élőket összefogó szervezet közötti aláírt együttműködési megállapodást.

Az elbírálás szempontjai:
•a tervezett esemény bemutatása, jelentősége a fogyatékkal élők szempontjából,
•az intézményi és szervezeti együttműködés, a partnerek közötti feladatmegosztás,
•a rendezvény költségvetésének realitása,
•a pályázat igényessége, kidolgozottsága, színvonala.

A kollégium nem támogatja:
•A hivatásos művészeti találkozókat,
•Az NKA más szakmai kollégiumának illetékességi körébe tartozó rendezvények, programok megvalósítását.
Egy pályázó (intézmény) az altémára egy pályázatot nyújthat be, (amely több programot is tartalmazhat) összesen maximum 400.000 Ft értékben.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:a program helyét, idejét, részletes programját, leírását, fotódokumentációját, médiavisszhangját, látogatói és közreműködői létszámát.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
a) A pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,
c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között - a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját - programra történt elkülönített - könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. szeptember 19-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére. (H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak.
A pályázat elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.
A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázat megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.
                                                                                                                                                             Közművelődési Szakmai Kollégium
Nemzeti Kulturális Alap weboldala.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése