NKA - A Fotóművészeti szakmai Kollégium pályázati felhívása


A Fotóművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásra  berlini, valamint párizsi fotóművészeti alkotómunkára.

1. „Moholy-Nagy László” berlini fotóművészeti alkotói ösztöndíj

"Hotel Berlin" – Fotográfiai reflexiók Berlinre, mint a legkülönfélébb kulturális-szellemi-művészeti áramlatok tranzitállomására, különös tekintettel a magyar művészetekre gyakorolt múltbéli és jelenkori hatásaira.

2. „André Kertész” párizsi fotóművészeti alkotói ösztöndíjra  
 Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és az OKM-mel közösen hozta létre.

A pályázatok 1 eredeti példányban, 2011. október 3-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

1. „Moholy-Nagy László” berlini fotóművészeti alkotói ösztöndíjra         
Altéma kódszáma: 1802

Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, és berlini jelenléte megteremtésének érdekében a berlini Collegium Hungaricummal és az OKM-mel közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

A Moholy-Nagy Lászlóról elnevezett berlini alkotómunka megvalósítására pályázatot nyújthat be professzionális fotográfus a korábban támogatottak kivételével.

A berlini alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1.000.000 Ft. Az alkotói támogatást 2012. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinn tartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.

Az ösztöndíj-pályázat keretében a kollégium által kiírt tematika:

"Hotel Berlin" –  Fotográfiai reflexiók Berlinre, mint a legkülönfélébb kulturális-szellemi-művészeti áramlatok tranzitállomására, különös tekintettel a magyar művészetekre gyakorolt múltbéli és jelenkori hatásaira.


Pályázni a témára reflektáló koncepcióval és előzetes – Berlinben megvalósítandó – munkatervvel lehet.

A pályázónak munkatervet, szakmai önéletrajzot, valamint az eddigi munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania. A német- vagy angolnyelv-ismeret fokáról pályázói nyilatkozatot vagy nyelvvizsga-bizonyítványt kérünk csatolni.


A pályázónak pénzügyi lebonyolítót nem szükséges bevonnia. Az általános tájékoztatóban foglaltak szerint magánszemélyként pályázhat, a személyi okmányok és bankszámla szerződése fénymásolatait benyújtva. A támogatás utalására a befogadó nyilatkozat benyújtását követően, a kiutazás előtt kerülhet sor.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Berlini Collegium Hungaricummal egyeztetve határozza meg, számára az intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít, és a 2012-es év második felében a Moholy-Nagy Galériájában kiállítást rendez.

A művész a kiállítást követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez nézőképformában tartalmaznia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült legalább 10 képből álló sorozatát. A berlini kiállításon bemutatott képekből egy műtárgyat a művész a berlini Collegium Hungaricumnak köteles adományozni, amely azt a kortárs magyar fotógyűjteménye részeként helyezi el az épületében.  Az adományozás megtörténtét, a beszámoló részeként, az intézetnek igazolnia kell a kollégium felé.

Az elbírálás szempontjai:
  • a téma iránti affinitás megalapozottsága;
  • a benyújtott előzetes munkaterv és művészi elképzelés tudatossága, célirányossága;
  • előnyt jelent a német vagy angol nyelv ismerete.
2. „André Kertész” párizsi fotóművészeti alkotói ösztöndíjra       
Altéma kódszáma: 1802

Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és az OKM-mel közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

Pályázatot nyújthat be professzionális fotográfus a korábban támogatottak kivételével. 
A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1.000.000 Ft.  Az alkotói támogatást 2012. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinn tartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.

A pályázónak szakmai önéletrajzot, munkatervet, valamint a munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania. Egy nyugati nyelv ismereti fokáról pályázói nyilatkozatot, vagy nyelvvizsga-bizonyítványt kérünk becsatolni.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Párizsi Magyar Kulturális Intézettel egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít és munkáiból a következő évben kiállítást rendez. A támogatás utalására a befogadó nyilatkozat benyújtását követően, a kiutazás előtt kerülhet sor.

A művész hazatérését követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez kiállításra alkalmas formában csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 képből álló sorozatát. A kollégium szakmai elfogadását követően az alkotónak kötelessége  a képeket a Magyar Fotográfiai Múzeumnak átadni. Az elhelyezés tényét, a beszámoló részeként, a múzeumnak igazolnia kell a kollégium felé.

Az elbírálás szempontjai:
  • a benyújtott munkaterv és művészi elképzelés tudatossága, célirányossága;
  • a portfólió szakmai kvalitása;
  • egy nyugati nyelv ismerete.
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
a) A  pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,
c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.
Felhívjuk figyelmüket, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál ("Pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati felhívások" menüpontban található felhívások végén lévő "Adatlap kitöltése" link megnyitásával lehet. "Minta" pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltési segédletek" link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. október 3-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphat.

A pályázat elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése