Az Építőművészet és örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

A pályázat célja: a közterületeinkért, épített értékeinkért vállalt társadalmi – közösségi és személyes – felelősség erősítése, és ezzel értékes közterületeink, épületegyütteseink, épületeink megjelenési, kialakítási és fenntartási, használati kultúrájának, esztétikai színvonalának emelése. Jelen pályázati felhívás a kétfordulós pályázat első fordulója.

Pályázati határidő: 2012. június 15-ig.

Altéma kódszáma: 3238

A támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása:
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 millió Ft. Igényelhető támogatás: maximum 1 millió Ft.

A pályázók köre:
Pályázhatnak az illetékes önkormányzat nyilvántartásában a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet szakmai szabályai szerint hivatalos helyi védettséggel szereplő, a pályázat megjelenésének napján már helyi védettség alatt álló közterületekkel, épületegyüttesekkel, épületekkel foglalkozó szervezetek (civil szervezet, egyesület, tulajdonos, vagyonkezelő, a központi költségvetési szervek kivételével), melyek vállalják a környezetükben lévő, helyi védettségű épített örökség felújításának és/vagy restaurálásának megvalósítását, majd minimum öt éven keresztül annak fenntartását, valamint az illetékes önkormányzattal a felújításra, fenntartásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötését.


A
pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. július 1.–2013. január 31. A finanszírozás módja: előfinanszírozás.


Nevezési díj összege/mértéke:

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
page1image16176
A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 30%-a.
Saját forrás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdése aa), ab), ac) pontjai alapján kerül meghatározásra. A saját forrást a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1. pontjában fel kell tüntetni.

Elszámolni a megítélt támogatásról és a megítélt támogatáshoz arányosított saját forrással együttesen kell (megítélt támogatás : 0,7 = elszámolandó összeg).

Támogatás kérhető
(jogcímek):

A helyi védettséget élvező épített örökséggel összefüggésben:
• a felújító és/vagy restauráló, fenntartó program széles körű közösségi konszenzuson alapuló társadalmasítására (érintett lakosok, tulajdonosok, piaci szereplők, egyéb támogató szervezetek, intézmények, egyházak, stb. megszólításával, bevonásával kapcsolatos nyomtatási, másolási díjak, hirdetési költség, terembérlet, honlap létrehozása),
 • építész, műemlékvédelmi, régész szakértő tiszteletdíjára,
 • a végleges felújítási és/vagy restaurálási program megfogalmazására,
  dokumentálására (tiszteletdíj, szerkesztési, nyomtatási, másolási díjak),
 • a felújításhoz és/vagy restauráláshoz szükséges engedélyezési terv (elvi építési, építési, restaurálási) elkészítésével kapcsolatos tervezési díj, sokszorosítási költségek fedezésére. Az első pályázati fordulóban elnyert támogatással
  elkészített dokumentáció nyilvános, közkincsnek tekintendő!
  Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.
  A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
  • az emlék hivatalos helyi védettségét igazoló önkormányzati nyilvántartási határozat másolatát,
  • a pályázó szervezet létét igazoló, céljait, tagjait bemutató, alapító okirat(ok) másolatát,
  • a tulajdonos(ok) írásos hozzájárulását (amennyiben a pályázó nem azonos a tulajdonossal),
  • az emlékkel kapcsolatosan a tevékenységi terület pontos lehatárolását, a vállalt tevékenység, és kitűzött cél meghatározását,
  • a helyi védettségű emlékek állagmegóvására, helyreállítására vonatkozó betétlapot,
  • a felújító és/vagy restauráló, megtartó program széles körű közösségi konszenzuson alapuló társadalmasítására vonatkozó tervezetet,
  • bevont szakértő(k)vel kötött előzetes együttműködési megállapodás(ok) másolatát,
  • a legalább 30% saját forrás rendelkezésre állásáról szóló igazolást,
  • nyilatkozatot a költségvállalásról (ha szükséges, lásd: „az elbírálás menete”
   pont utolsó bekezdésében!)
  • a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.
page2image19720
page2image19992
page2image20264
Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító”(A........ N.......... ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 KTK kódot.

Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen
(az nka.hu) pályáztatási oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” menüpontban leírtakat! Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban.


A pályázatot egy nyomtatott példányban és egy elektronikus példányban (cd, dvd vagy pendrive) pdf fájl formátumban kell beküldeni.


Az elektronikus példánynak az alábbiakat kell tartalmaznia:

• pályázati adatlap,
• a „pályázati adatlaphoz csatolni kell” pontban felsorolt mellékletek.

A pályázati felhíváshoz bekért együvé tartozó dokumentumokból egy „pdf” fájlt kell készíteni. Az adathordozóra történő másolás után mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e.
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
• a helyi védettségű emlék műszaki állapota, leromlottságának foka,
• a pályázó szervezet támogatottsága, működésének megalapozottsága, • a program megvalósításának realitása, értékteremtésének mértéke,
• az elérendő cél mérhetősége, fenntarthatósága,
• a pályázat megalapozottsága, igényessége.


Az elbírálás menete:
E felhívás a kétfordulós pályázat
első fordulója.
Az első fordulóban a támogatott szervezetek és a helyszínek kiválasztása történik.
A pályázatok közül az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma maximum 5 pályázatot választ ki.

A második fordulóban a kiválasztott szervezetek projektjei pályázhatnak a megvalósítás támogatására.
Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírandó második forduló pályázatára nyertes pályázatonként maximum 4 millió Ft áll rendelkezésre.
page3image17632
Amennyiben már az első forduló alapján valószínűsíthető, hogy a megvalósítandó projekt költségei meghaladják ezt az összeget, a különbözet vállalására (illetve annak nagyságrendjére) a pályázónak és/vagy tulajdonosnak (amennyiben a pályázó nem azonos a tulajdonossal) a költségvállalásról nyilatkoznia kell!

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

• a pályázó, támogatási céllal kapcsolatban végzett munkájáról szóló írásos beszámolót maximum 5 A/4 oldal terjedelemben, esetleg fotódokumentációval kiegészítve,
 • ha készült, akkor az építész, és/vagy műemlékvédelmi szakértő szakvéleményét,
 • a végleges felújítási programot,
 • az építési és/vagy restaurálási engedélyezési dokumentációt (nagyobb
  terjedelem esetén a műleírás és a jellemző tervlapok).
  Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
  • az eredeti, érvénytelenített bizonylatokról készített, hitelesített másolatokat,
  • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének, vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az

  értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.),
  • a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.
  TÁJÉKOZTATÁS A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:
  A pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
  a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
  b) Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
  Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
  A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.
A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú és N202/2008. számú határozatával hagyott jóvá.
***

Felhívjuk pályázóink figyelmét:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
– a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet.

– a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
77. §-a részletesen tartalmazza.
– a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– a 3208-as altéma esetén a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény és a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII.8.) OKM rendeletre.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire és annak járulékaira, valamint visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el!

A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.
A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.
Pályázati adatlapot elkészíteni a portál („pályáztatás” cím alatt) „Aktuális pályázati felhívások” menüpontban található felhívások elején lévő „Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. „Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon „Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.
***

A pályázatok 1 példányban 2012. június 15-ig (feladási határidőig)
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére. (H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)


A határidőn túl benyújtott (postára adott) pályázatok érvénytelenek!
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.


A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése