5let - Ötletpályázat hallgatóknak


A Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános, titkos, ötletpályázatot hirdet Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, és tájépítész képző oktatási intézményének hallgatói részére.

A tervpályázat kiírója
A hallgatói ötletpályázat kiírója a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.)

A tervpályázat tárgya
Ötletpályázat a MÉSZ Székháza előtti utca (1088 Budapest, Ötpacsirta u.), lezárására és berendezésére az Építészet Napja alkalmából.

Pályázati határidő: 2012. szeptember 17. 24:00
A tervpályázat célja
A kiíró ötleteket, koncepciókat, javaslatokat vár a székháza előtti utcaszakasz két végének bármilyen szerkezettel, anyaggal történő „jel”-szerű lezárására, hogy a MÉSZ az UIA prog-ramját alapul véve szervezett Építészet Napi rendezvényét a Székház megnyitásával és az utca, mint városi köztér elfoglalásával és átalakításával tudja megrendezni.

Cél „Az építészek a város alakítói” UIA mottó és a társművészetek városhoz és építészethez kapcsolódásainak, beavatkozásainak, közös felületeinek bemutatása.

Az utcára településsel a környezet adottságait és lehetőségeit figyelembe véve meg kell adni a legkülönbözőbb programok, a művészeti ágak performanszainak helyét, lehetőségét.


A tervpályázat jellege, formája
A tervpályázat jellege: hallgatói ötletpályázat
A tervpályázat formája:
titkos

A részvétel feltételei
A tervpályázaton részt vehet Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, tájépítész- képző oktatási intézményének hallgatója, aki regisztrálta magát a meszorg.hu weboldalon (közvetlen link: http://meszorg.hu/p/index.php?m=pad), és akivel szemben nem áll fent a tervpályázatok kiírását szabályozó 137/2004. Korm. Rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem. A pályázó személy vagy csoport a regisztrációval és a pályázat benyújtásával egyben hozzájárul a tervpályázat nyilvános bemutatásához is.

A tervpályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A pályázat kezelő felület az alábbi linken érhető el az adott Pályázatra kattintva lehet regisztrálni, illetve ha már regisztrált a pályázó, akkor itt lehet bejelentkezni: http://meszorg.hu/p/index.php?m=pad

A tervpályázatból való kizárás
A Bíráló Bizottság
 • kizárja a titkosságot sértő pályázatot,
 • kizárja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket.
A pályázat ütemezése
 • A tervpályázat hivatalos meghirdetése: 2012. augusztus 21.
 • Regisztráció kezdete: 2012. augusztus 21.
 • Helyszíni szemle időpontja: 2012. augusztus 24. 11:00
 • Kérdések határideje: 2012. augusztus 28.
 • Kérdésekre adott válaszok határideje: 2012. augusztus 31.
 • Pályaművek beadásának határideje: 2012. szeptember 17. 24:00
 • Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2012. szeptember 20.
A tervpályázati dokumentáció és mellékletei beszerzésének módja, regisztráció, a titkos-ság biztosítása
A pályázó vagy pályázó csoport névvel, oktatási intézménnyel postai, és email címmel és tele-fonszámmal regisztrálhat a meszorg.hu weboldalon (közvetlen link: http://meszorg.hu/p/index.php?m=pad ), a pályázó a regisztrációt követően kap egy kódszá-mot, amely a pályázat folyamán azonosítóként funkcionál, illetve ennek segítségével tud beje-lentkezni a pályázatkezelő felületre. A bejelentkezéshez szükséges kódszámot és a jelszót a regisztrációt megerősítő e-mail tartalmazza. A regisztráció után van lehetősége a pályázónak letöltenie a pályázati kiíráshoz kapcsolódó dokumentációt a pályázat kezelő felületről. A be-adandó tervpályázati lapokon szerepeltetniük kell a kapott azonosítót, s a feltöltendő doku-mentumok fájl neveként is ezt a kódot kell megadni (pl.: 1234567.pdf stb.).

A pályázók által megadott adatokhoz sem a MÉSZ, sem a Bíráló Bizottság tagjai nem férhet-nek hozzá, azokat az eredményhirdetés napján hozzák nyilvánosságra.

A kiírással kapcsolatos kérdések, az ezekre adott válaszok és a pályázati dokumentáció véglegesítése
A pályázóknak kérdéseiket a pályázat kezelő felületen kell megküldeniük, és itt kapnak vá-laszt a kérdésekre, értesítést a pályázat menetéről és a zárójelentést a Kiírótól. A kiíró legfel-jebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.

A pályaművek benyújtása
A pályaműveket, a www.meszorg.hu oldalon (közvetlen link: http://meszorg.hu/p/index.php?m=pad) a történt előzetes regisztráció után a kapott azonosító-val és jelszóval belépve a pályázat kezelő felületen kell feltölteni, s a feltöltendő dokumentu-mok fájl neveként is az azonosító kódot kell megadni (pl.: 1234567.pdf stb.). A tervpályázatot a megadott határnap 24 óráig kell feltölteni.

Amennyiben a feltöltéssel kapcsolatban technikai problémák adódnának a pályázók az alábbi email címen kérhetnek segítséget: (a titkosság miatt az ide érkező és in-nen küldött leveleket a válaszadást követően töröljük)

Beadandó munkarészek
A tervpályázatra beadható minden olyan elképzelés, koncepció, amely a tervpályázati kiírás-ban meghatározott felvetésekre, programpontokra, akár azok egy részére érdemi ötletet, meg-oldási javaslatot ad.

A meszorg.hu honlapon történt előzetes regisztráció után (közvetlen link: http://meszorg.hu/p/index.php?m=pad ) feltöltendő a pályázat kezelő felületre, egy darab „tervlap”- 70×100 cm-es kiállításra és print nyomtatására alkalmas szerkesztésű, tetszőleges technikájú képek/tervrajzok montázsa, digitális formában, 300 dpi felbontásban, PDF formá-tumban. A pályázatra mellékletként videó anyag is beadható, amelyet szintén a regisztrációs felületre kell feltölteni. A feltöltött dokumentumok mérete nem haladhatja meg összesen a 200 Mb-ot (egyenként pedig, a 100Mb-ot).

A tervpályázatnak kötelező tartalmi munkarészei (sem szöveges, sem rajzi követelményei) nincsenek. A pályázók maguk határozzák meg, hogy milyen módon és milyen eszközökkel mutatják be a legátfogóbban és a legérthetőbben koncepciójukat.

Javasolt munkarészek:
 • helyszínrajz - elrendezési alaprajz;
 • javaslat az utca szakasz lezárására;
 • metszet(ek), részletrajzok;
 • ortogonális nézet(ek);
 • látványterv.
A tervpályázat díjazása
A Bizottság a beérkezett pályázatok közül egyet választ ki, melyet alkalmasnak talál a meg-hirdetett program alapján a megvalósításra. A megvalósításra szánt tervezett keretösszeg: 200.000.-Ft+áfa. A pályázat első díja tehát a megvalósítás lehetősége. A bizottság további díjakat nem ad ki.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak.

A tervpályázat eredményhirdetése
A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2012. szeptember 20-ig kihirdeti a pályázat ered-ményét, és a pályázati díjat a díjazott mű szerzőinek átadja, az átadás helyszínéről és pontos időpontjáról a www.meszorg.hu weboldalon (közvetlen link: http://meszorg.hu/p/index.php?m=pad) ad tájékoztatást.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

A pályázat zárójelentését az eredményhirdetés után Kiíró a magukat regisztrált pályázóknak e-mailen megküldi, illetve közzéteszi a www.meszorg.hu honlapon.

A pályaművek és a tervpályázati eredmények felhasználása

A díjazásban részesült pályamunka a Kiíró tulajdonába kerül, aki a pályamunkákat a tervezési program véglegesítése, illetve szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhor-dozón (beleértve írott és elektronikus médiát, internetet, BTL-t), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül további ellenszolgáltatás nélkül a tervezők nevének feltünte-tésével felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja.

2. TERVEZÉSI PROGRAM

A tervezési feladat
A pályázóknak a rendelkezésre álló területen a MÉSZ székház előtti utca szakasz – Ötpacsirta utca - lezárására és a megadott társművészetek (iparművészet, képzőművészete, zeneművé-szet, színházművészet…) előadásainak elhelyezésére, és a tér/terek arculatára, fő arculati ele-meinek kialakítására kell javaslatot adnia.

Az utca szakasz lezárása csak úgy történhet, hogy azon a rendezvény során bármikor áthalad-hassanak a megkülönböztetett jelzést használó gépjárművek! Az utca szakasz lezárását állékony, biztonságos és kivitelezhető szerkezetekkel kell megoldani, úgy hogy azok rögzíté-sei a határoló épületek homlokzatán maradandó nyomot nem hagyhatnak.

Az installáció bekerülési költsége maximum nettó 200.000.-Ft.

A lezárt utcaszakasznak alkalmasnak kell lennie a MÉSZ az UIA programját alapul véve szervezett Építészet Napi rendezvényének fogadására. A MÉSZ Székházának megnyitásával valamint az utca, mint városi köztér elfoglalásával és átalakításával szeretné az Építészet Nap-ját ünnepelni, s az ehhez kapcsolódó programsorozatot megnyitni.

A tervezési terület lehatárolása

A Budapest VIII. Ötpacsirta utca, a kiadott helyszínrajz alapján.
A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai

A pályázati kiírásban ismertetett program egyszerre innovatív és megvalósítható koncepciója. Különös tekintettel:
 • az ötletességre és újszerűségre
 • a komplexitásra (forma, funkció, szerkezet)
 • az esztétikai művészeti értékre
A tervpályázati kiírás mellékletei
pályázati kiírás mellékletei regisztráció után letölthetők a meszorg.hu honlapról.
(A mellékletek tájékoztató jellegűek, ill. az ötletpályázat demonstrálásához szabadon felhasználhatóak). A pályázati kiírás megtekinthető: www.meszorg.hu.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése