Művészeti Karaván pályázat

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdet művészeti karaván címmel határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások, valamint filmszakmai programok megszervezésére és lebonyolítására.

Megvalósítási ideje: 2011. október 1. – 2012. május 31.

A pályázat célja: 
Határon túli közművelődési intézmények programjainak bővítése, kulturális hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű területek kulturális felzárkóztatása, a határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészet, továbbá filmes műhelyek értékeinek kárpát-medencei szintű megjelenítése, népszerűsítése. A kortárs művészetek értékeinek széles rétegekhez történő eljuttatásával a hozzáférés lehetőségeinek javítása, művészetkedvelő és -pártoló közönség nevelése, a határon túli művészeti műhelyek megmutatkozási lehetőségeinek bővítése.

A pályázat pénzügyi forrása: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. sz. melléklete XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzat terhére: 10.500 ezer Ft. Ebből a bonyolítást végző Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátust bonyolítási költségként megillető rész: 500 ezer Ft.

Pályázni lehet: Határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások megszervezésére és lebonyolítására, továbbá filmes műhelyek alkotásainak bemutatására.

Pályázók köre:
 • Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta (Szerbia)
 • CSEMADOK Művelődési Intézet, Dunaszerdahely (Szlovákia)
 • EMKE-Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Kolozsvár (Románia)
 • Hargita Megyei Művelődési Központ, Csíkszereda (Románia)
 • Kovászna Megyei Művelődési Központ, Sepsiszentgyörgy (Románia)
 • Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Beregszász (Ukrajna)
 • Pro Cultura Subcarpatica Egyesület, Beregszász (Ukrajna)
 • Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva (Szlovénia)
 • Magyar Média- és Információs Központ, Alsóőr (Ausztria)
 • Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Eszék (Horvátország)
A pályázók számára meghívásra ajánlott képző-, fotó- és iparművészeti, valamint filmszakmai szervezetek, műhelyek köre: A pályázati felhívás 1. számú mellékletében foglaltak szerint.

Megvalósítási ideje: 2011. október 1. – 2012. május 31.

Pályázaton elnyerhető támogatási összeg: programonként 300 ezer forinttól 1.500 ezer forintig.
Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolással.

Támogatási kérelmet több programra is be lehet nyújtani. Minden programra külön pályázati űrlapot kell kitölteni, minden pályázati űrlaphoz csatolni kell A Pályázat tartalmi feltételei c. fejezetben felsorolt 1., 3., ill. 4. számú mellékleteket. A 2., valamint az 5 – 8. számú mellékleteket elegendő 1 eredeti, ill. 1. másolati példányban beküldeni az összes program tekintetében.

Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell.

A pályázati támogatás felhasználható
 • alkotóművészek, közreműködök, előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • utazási, szállítási, étkezési és szállásköltségekre,
 • nyomdai, sokszorosítási költségekre,
 • PR- és reklámköltségekre, szervezési költségekre.
A pályázat tartalmi feltételei
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. Részletes költségterv (nyomtatványminta csatolva).
 2. A pályázó szervezet 2010. évi tevékenységének bemutatása, különös tekintettel a pályázati témakörre (maximum 2 oldal terjedelemben).
 3. Megvalósítási terv (meghívott képző-, ipar- és fotóművészek, filmes műhelyek, megszólított közönség köre, nagysága, elvárt nézőszám, a bemutatásra kerülő kiállítások, filmművészeti alkotások szempontjai és a közösségformálás összefüggései, kommunikációs terv).
 4. A meghívott művészek, képző-, ipar- és fotóművészeti, valamint filmszakmai műhelyek szándéknyilatkozata (lehetőség szerint).
 5. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata. (Határon túli pályázók esetén az okirat magyar nyelvű – nem feltétlenül hitelesített – fordítása).
 6. A pályázó létezését igazoló, eredeti vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi okirat (különösen cégkivonat, vagy a pályázó nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi, a bíróság által hitelesített igazolás). Határon túli pályázó esetén, indokolt esetben, és amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a létezést igazoló okiratot rajta kívül álló okok miatt nem képes csatolni, a pályázó létezését igazoló más dokumentum is elfogadható.
 7. A pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya. (A létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – okirat).
 8. Nyilatkozat (nyomtatvány csatolva).
Az elbírálás szempontjai
 • a pályázat megfelelése a kiírásnak és a formai követelményeknek,
 • a program minősége,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a terv megvalósíthatósága,
 • a feladat, a program szakmai megalapozottsága,
 • a gazdálkodás (források megléte, költségvetésének realitása).
A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azon pályázók, akik a kiállítások, filmbemutatók tervezése során legalább egy programot a szórványmagyarság által lakott térségekbe terveznek.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től, az OKM-től, a NEFMI-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja
A pályázatot kizárólag postai úton lehet eljuttatni a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére 2 nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolat), illetve elektronikus változatban CD-n kell beadni. A CD-nek tartalmaznia kell minimálisan: a kitöltött pályázati űrlapot, a szervezet bemutatását, a szakmai programot és annak részletes költségvetését.

A postára adás határideje: 2011. augusztus 25.

Postacím: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Kiss László szakmai tanácsadótól (MMIKL, Művészeti Programok Főosztálya, tel.: +36-1-225-6023, 225-6029, e-mail cím: kissl@mmikl.hu), Tóth Zsuzsanna színházi referenstől (MMIKL, Művészeti Programok Főosztálya, tel.: +36-1-225-6023, 225-6029, e-mail cím: tothzs@mmikl.hu), ill. Horváth Ilona referenstől (NEFMI, Határon Túli Magyarok Kulturális Osztálya, tel: +36-1-795-5724, e-mail cím: ilona.horvath@nefmi.gov.hu) kérhető.

Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs mód.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje
A pályázatokat a NEFMI kultúráért felelős államtitkára által felkért Értékelő Bizottság véleményezi.

Az Értékelő Bizottság tagjai:
Szemadám György Munkácsy-díjas képzőművész
Stefanovits Péter festő- és grafikusművész
Dr. Szepes Lászlóné (Művészeti Főosztály, képzőművészeti referens)
Aponyi Noémi (Mozgókép-művészeti Főosztály, filmszakmai referens)
Horváth Ilona (Határon Túli Magyarok Kulturális Osztálya, referens)
a KIM Nemzetpolitikai Államtitkárságának képviselője

Az Értékelő Bizottság támogatási javaslata alapján a támogatásról a NEFMI kultúráért felelős államtitkára dönt a beadási határidőtől számított 60 napon belül.

A nyertes pályázókkal szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köt.

A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus írásban értesíti a pályázókat.

A pályázaton elnyert összeg felhasználásának részletes szabályait és az elszámolás feltételeit a nyertes pályázókkal megkötött támogatási szerződés szabályozza.

Művészeti Karaván 2011
www.kormany.hu


.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése