A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdet a 2011. évi Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére

Kiíró: Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Postára adás határideje: 2011. szeptember 10.

Pályázat tárgya: A pályázat célja – a 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján – a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2010. január 1-jétől elért eredmény elismerése.
A Minősített Közművelődési Intézmény Cím azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
A Minősített Közművelődési Intézmény Címet igazoló okiratot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere 2012 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át.
A cím viselésére három évig jogosult az intézmény, a tényt jogosult dokumentumain is feltüntetni.

A pályázat célja

A pályázat célja – a 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján – a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2010. január 1-jétől elért eredmény elismerése.


A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó – intézmény.

A pályázat elbírálásának szempontjai
 • A pályázati anyag határidőre történő beérkezése.
 • A pályázó jogosultsági megfelelése.
 • A pályázat formai megfelelése.
·         Az intézményi önértékelés követelményeinek teljesülése:
-        az intézmény által végzett valamennyi közművelődési tevékenység megfelel a közművelődési feladatellátásra vonatkozó legfontosabb jogszabályi követelményeknek (a közművelődési intézmény működését szabályozó fontosabb jogszabályok ellenőrző kérdéslistáján nincs nemleges válasz);
-        az intézmény valamennyi közművelődési tevékenysége megfelel a minimális szakmai elvárásoknak (a közművelődési tevékenység alapkövetelményeinek ellenőrző kérdéslistáján nincs nemleges válasz);
-        az intézmény valamennyi pályázott közművelődési tevékenységében érvényesülnek a minőségfejlesztési alapelvek (partnerközpontúság, az egymástól való tanulás és a folyamatos fejlesztés). Az intézmény azon tevékenységével pályázhat a címre, amelynél az önértékelés során legalább 60%-os eredményt ért el (Értékelőlap közművelődési intézmény minőségfejlesztő munkájáról);
-        az intézmény legalább 30%-os eredményt ért el a vezetés, a stratégiai tervezés, valamint az emberi erőforrások menedzselése területén (Értékelőlap a szervezeti adottságokról).
 • Az intézményi önértékelési adatok megalapozottságának és a minősítési követelmények teljesülésének helyszíni szemlén megállapított eredménye.


A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás

A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (továbbiakban MMIKL) a Szakmai Minősítő Testület Titkárságán (továbbiakban Titkárság) keresztül látja el. Az MMIKL a pályázat feltételeiről régiónként általános tájékoztatókat tart, melynek időpontjai és helyszínei a www.erikanet.hu honlapon jelennek meg. A honlapon megtalálható a pályázat teljes dokumentációja. Felvilágosítás kérhető a 06 1/225-6024-es telefonon.

A pályázat benyújtásának feltételei

Előjelentkezés
A pályázati szándékot az Előjelentkezési lap kitöltésével és a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolatával, legkésőbb 2011. május 15-ei postai feladási dátummal, kell jelezni a Szakmai Minősítő Testületnek címzett, az MMIKL címére küldött levélben (1011 Budapest, Corvin tér 8.).
A minősítési eljárásért fizetendő díj összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának ötszöröse, azaz 100 000 Ft, melyet az MMIKL MNB 10032000-01425334-00000000 számlaszámára kell átutalni. A díj tartalmazza intézményenként egy fő részvételét a pályázat benyújtására felkészítő képzésen, konzultációs lehetőséget a pályázat beadásáig, továbbá az elektronikus pályázati segédanyagot (CD).

Azoknak az intézményeknek, melyek az Előjelentkezési lapon jelezték az 1 fő képviselő részvételi szándékot a pályázati felkészítő képzésen, az MMIKL egynapos felkészítő képzést tart, melynek idejéről és helyéről a jelentkezőket értesíti. A felkészítő képzések időpontja és helyszíne a regisztrált jelentkezők számától és regionális elhelyezkedésétől függően kerül meghatározásra.

Pályázat benyújtása
A pályázatokat a www.erikanet.hu honlapon on-line kell benyújtani. A kitöltő felület tartalmazza az Előjelentkezési lapot. A csatolni kívánt dokumentumokat pdf formátumban kell feltölteni. Több oldalas dokumentumot egy fájlként kell szkennelni.
A pályázat véglegesen mentett formátumát nyomtatva, összefűzve, egy példányban, postai úton kell benyújtani – a Szakmai Minősítő Testületnek címzett, az MMIKL címére küldött levélben. Az adathordozók közötti eltérés esetén a Testület a nyomtatott példányt tekinti hitelesnek.

A pályázat postára adásának határideje: 2011. szeptember 10.
A borítékon fel kell tüntetni: Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2011.

A pályázat tartalmi és formai követelményei[1]


Dokumentumok

Megjegyzés
1.       Címlap

Kötelező csatolni
Tartalma
Az intézmény neve
Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2011. felirat
2.       Tartalomjegyzék
Kötelező csatolni – max. 1 oldal
3.       Jelentkezési lap
Kötelező csatolni
4.       Általános ismertető

Kötelező csatolni – max. 14 500 karakter
Tartalma:
Rövid intézményi történet
Működési és szervezeti felépítés
Szolgáltatások köre
Partnerkapcsolatok
Társadalmi környezet

5.       Szervezeti önértékelési dokumentumok


5.1.            A közművelődési intézmény működését szabályozó fontosabb jogszabályok ellenőrző kérdéslistája
Kötelező csatolni
Tartalma
100%-os megfelelés, nemleges válasz nem adható5.2.            Értékelőlap a szervezeti adottságokról

Vezetés
Stratégiai tervezés
Emberi erőforrások menedzselése
Kötelező csatolni
Tartalma
Legalább 30%-os megfelelés
Legalább 30%-os megfelelés
Legalább 30%-os megfelelés
5.3.            Tevékenységenként az 5.3.1. és 5.3.2. pontok szerinti dokumentum kitöltése5.3.1. A közművelődési tevékenység alapkövetelményeinek ellenőrző kérdéslistája


5.3.2. Tevékenységenként kapcsolódó Értékelőlap közművelődési intézmény minőségfejlesztő munkájáról.
Kötelező mindazokra a tevékenységekre kitölteni mindkét dokumentumot, amelyekkel a címre pályázik, illetve amelyeket végez az intézmény (minimum 1- maximum 12 tevékenység).

Tartalma:

Minden tevékenységnél 100%-os megfelelés, nemleges válasz nem adható.

A címre pályázott tevékenység(ek)nél 60%-os, a végzett további tevékenységnél 30%-os megfelelés.


6.       Az intézmény szervezeti felépítési ábrája

Csatolható
7.       A pályázat szakmai megalapozását szolgáló adatok, ábrák és egyéb fontos információk
(pl. ISO 9001 és más tanúsítványok, illetve oklevelek másolata, az utóbbi 5 évben nyertes pályázatok felsorolása stb.)

Csatolható (max. 40 000 karakter, vagy 10 A/4 oldal).


A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.


ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A pályázat visszavonása

Annak a pályázó intézménynek, amelynek a pályázatát formailag és tartalmilag a Szakmai Minősítő Testület elfogadta, de a helyszíni szemlét megelőzően 30 nappal pályázatát visszavonja, a minősítés díjának 75%-át az MMIKL visszautalja.

A pályázat befogadásáról, a pályázat érvénytelenségéről, valamint a befogadott pályázatok helyszíni szemléjének időpontjáról a pályázó intézmények 2011. szeptember 30-ig értesítést kapnak.

A pályázatok érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
 • az előjelentkezési lap postai feladási dátuma későbbi, mint 2011. május 15.
 • hiányzik a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolata,
 • a pályázó nem jogosult a pályázaton részvételre,
 • a pályázat formai nemmegfelelősége,
 • az intézményi önértékelés eredménye nem felel meg a pályázati kiírási feltételeknek,
 • az on-line pályázat kitöltése hiányos,
 • on-line pályázat végleges mentése 2011. szeptember 9-én 24.00 óráig nem történt meg,
 • a pályázat nem tartalmaz minden kötelezően előírt dokumentumot,
 • a kinyomtatott pályázat nem fűzött formában került feladásra.

Az érvénytelen pályázatot benyújtó intézményeket a Szakmai Minősítő Testület a pályázatból kizárja, melyről értesítést küld.

A pályázatból való kizárás esetén az intézmény számára a minősítési díj 50%-a kerül visszafizetésre.
           


A befogadott pályázatok értékelésének folyamata

Helyszíni szemle
A helyszíni szemle célja a pályázatban bemutatott intézményi önértékelési adatok megalapozottságának ellenőrzése, a minősítési követelmények teljesítésének értékelése, a pályázott tevékenységek keretében modellértékűnek tekinthető módszerek, eljárások feltárása. A Szakmai Minősítő Testület dönt az értékelő szakértők felkéréséről. A helyszíni szemle menetéről, időpontjáról a Titkárság értesíti a pályázó intézményt a szemle tervének megküldésével.

A helyszíni szemléről értékelő jelentés és javaslat készül, mely tartalmazza a Minősített Közművelődési Intézmény Cím odaítélését, vagy a pályázat elutasítását.

A pályázónak a szemle lefolytatásával kapcsolatban nincsenek költségei.

Értékelés
A Szakmai Minősítő Testület, az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve, javaslatot tesz a miniszternek a Cím viselésére jogosult intézményekre.


Döntés
A miniszter a Szakmai Minősítő Testület előterjesztése alapján dönt a Minősített Közművelődési Intézmény Cím odaítéléséről.


A Minősített Közművelődési Intézmény Cím visszavonása

A Minősített Közművelődési Intézmény Címet elnyert intézményeknél, ha helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy az érintett intézmény nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak, a Szakmai Minősítő Testület javaslatot tehet a miniszternek a Cím visszavonására [10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 11. § (6)].


[1] A pályázati dokumentációt tartalmazó űrlapok és a részletes pályázati útmutató, valamint az alkalmazandó értékelési eszközök a www.erikanet.hu honlap Minőségfejlesztés címszó alatt található, onnan letölthető.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése