Kulturális és hagyományőrző pályázat

Kiíró: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal 

Pályázati határidő: 2011. május 18. 

Pályázat témája: a pályázat a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezetek hatékonyabb szerepvállalását kívánja segíteni. Célja a civil szervezetek területi és szakmai együttműködésének fejlesztése, kulturális és hagyományőrző tevékenységeinek támogatása.
A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal – mint lebonyolító – pályázatot hirdet a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezetek és alapítványok részére, a honvédelmi eszmét népszerűsítő, a hagyományőrzést erősítő kulturális feladatok megvalósítására, közéleti, művelődési rendezvények, programok szervezésére.

A pályázat tárgya
A támogatás célja: a pályázat a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezetek hatékonyabb szerepvállalását kívánja segíteni. Célja a civil szervezetek területi és szakmai együttműködésének fejlesztése, kulturális és hagyományőrző tevékenységeinek támogatása.
Az alábbi témakörökben lehet pályázni:
A) Kategória: Kulturális rendezvény
Ebben a kategóriában a nemzettudatot és a hazafiságot erősítő, katonai hagyományainkat, a honvédelmi eszmét, valamint a Rákóczi-szabadságharchoz és korához kapcsolódó történelmi, honvédő hagyományainkat ápoló, közéleti, művelődési rendezvények szervezésével az alábbi témakörben lehet pályázni:
 1. A Rákóczi-szabadságharcot, illetve korát bemutató rendezvények.
B) Kategória: Honvéd hagyományőrzéssel kapcsolatos pályázati kategóriák
 
 1. A magyar katonamúltat, a magyar hadtörténelmet élményszerű programok útján ismertető/bemutató hagyományőrző esemény(ek) szervezése.
 2. A magyar hadtörténelemmel kapcsolatos előadások/konferenciák/kisebb tárlatok/vándorkiállítások/emléktábla-állítás szervezése.
 3. Autentikus hagyományőrző egyenruhák és felszerelések elkészítése/ elkészíttetése. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum előzetes szakmai véleménye és ajánlása szükséges.
 4. Katonai hagyományőrzés témában dokumentumfilm készítése
 5. Emlékmű/emlékszoba/emlékhely/emlékszobor/emléktábla elkészítése/átadása. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum előzetes szakmai véleménye és ajánlása szükséges.
A pályázat kiírója előnyben részesíti azon pályaműveket, amelyek katonai szervezetekkel , alakulatokkal együttműködve kerülnek megrendezésre.
A B) pályázati kategória 3. és 5. pontjához tartozó pályaművek esetében, minden esetben szükséges a Hadtörténeti Intézet és Múzeum előzetes szakmai véleménye. (10. sz. melléklet)

Támogatásra jogosultak köre
Pályázhatnak:
 • A honvédelem és a honvédség ügyét támogató társadalmi szervezetek,
 • A Magyar Honvédséghez kötődő alapítványok,
 • Honvédségi nyugállományú szervezetek (klubok), amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
  • önálló jogi személyiséggel,
  • magyarországi székhellyel,
  • önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek.
Részletes támogatási jogcímek (pályázati kategóriák)
Pályázat nyújtható be az alábbi kategóriákban:
A. Kulturális rendezvények
Olyan rendezvények, amelyek elősegítik a fent felsorolt pályázati célok elérését.
B. Honvéd hagyományőrzés

A támogatás formája
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás költségvetési forrásból, támogatási szerződés alapján, előfinanszírozással, utólagos elszámolási és – fel nem használás vagy szerződésszegés esetén – visszafizetési kötelezettséggel.

A támogatás mértéke
A támogatás összege:
  Kulturális és hagyományőrző pályázatok
Megpályázható minimális összeg 300 000 Ft
Megpályázható maximális összeg 2 000 000 Ft

A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége.
A pályázati elszámolást a támogatási szerződésben rögzített időpontban, de legkésőbb 2012. február 28-ig kell benyújtani a lebonyolító szervezetnek. Mindazok a számlák, amelyeket e határidőn túl nyújtanak be, nem kerülhetnek elszámolására. A pályázat során elnyert összeg el nem számolt részét a pályázónak vissza kell fizetnie. A pályázónak a támogatás elnyerésekor vállalt kötelezettségei ez esetben is fennállnak.
A Pályázat elszámolásának elkészítésekor a pályázó szervezet által előzetesen benyújtott költségvetési tervet veszi figyelembe a kiíró.
A borítékon a pályázat kódszámát jól látható módon kell feltüntetni!
PÁLYÁZATI KÓD: HM TKHH HON-2011.
A jelen felhíváshoz kapcsolódóan a pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetnie.

Kizáró okok
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
 • amely csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolási, vagy egyéb a megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll;
 • amely a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette;
 • ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. § -ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
 • amely a pályázatában megjelölt célra egyéb hazai költségvetési támogatásban részesül(t);
 • amelynek a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló alapján saját tőkéje negatív volt;
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett a pályázat benyújtásakor;
 • amely nem rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel;
 • amely a 2010. évi bármely, a Honvédelmi Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert támogatási összeggel határidőre – azaz 2011. február 28-ig – nem számolt el;
 • amely nem nyilatkozik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
 • amely a pályázati adatlap bármely mellékletét nem csatolja a pályázati munkájához;
 • amely nem postai úton küldi meg pályázatát;
 • amely kézzel írva tölti ki vagy szkenneli a pályázati csomagot;
 • amely az eredetei pályázati példány mellé nem csatolja a másolati pályázati példányt;
 • amely az odaítélhető minimális és maximális pályázati összegnél kevesebbre vagy többre pályázik;
 • amely több kategóriában nyújt be pályázatot;
 • amely több pályázatot nyújt be;
 • amely a pályázati felhívásban nem szereplő témakörben nyújt be pályázatot.
A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni!

A támogatásra vonatkozó egyéb szabályok
 1. A pályázónak rendelkeznie kell a projekt összegének 10 %-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. Az önrész meglétét 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolással dokumentálni kell. Amennyiben az önrészt hitel vagy kölcsön felvételéből biztosítják, a pénzintézeti igazolás mellett az önrész rendelkezésre állásáról és összetételéről a pályázó szervezet elnökének nyilatkoznia kell a pályázat beadásakor. A saját forrás teljes mértékben hitelből és kölcsönből is biztosítható, amelyet szerződéskötéskor a pályázónak érvényes hitelígérvénnyel, hitel- vagy kölcsönszerződéssel bizonyítania kell. A hitelhez kamattámogatás nem vehető igénybe.
 2. Egy pályázatban csak egy támogatási cél (pályázati jogcím, kategória) jelölhető meg, azonban egy kategórián belül több programra is lehet pályázni.
 3. A keretösszeg terhére egy pályázónak legfeljebb egy projektje részesíthető támogatásban. Az egy projekt (pályázat) keretében igényelhető minimális támogatási összeg kulturális és hagyományőrző pályázat esetén 300 000 Ft (azaz háromszázezer forint), maximális támogatási összeg 2 000 000 Ft (azaz kétmillió forint).
 4. A pályázatnak és a pályázónak meg kell felelni a pályázati felhívásban felsorolt jogosultsági kritériumoknak.
 5. Támogatás csak a pályázat benyújtásának időpontja után megkezdett projektekre nyújtható! A pályázó az eredményhirdetés után, a támogatási szerződés megkötése előtt – saját felelősségére – megkezdheti a projekt végrehajtását, de erről köteles tájékoztatni a lebonyolítót, hogy az ellenőrzési kötelezettségét teljesíthesse.
 6. A projektet be kell fejezni 2011. december 31-ig és az elszámolást be kell nyújtani 2012. február 28-ig!
 7. A nyertes pályázó köteles vállalni a pályázatában megjelöltek teljesítését. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást a X/8. pontban meghatározottak szerint vissza kell térítenie.
 8. A Honvédelmi Minisztérium a pályázóval az adott pályázatra támogatási szerződést köt. A Honvédelmi Minisztérium a pályázati összeget a támogatási szerződésben foglalt feltételek alapján – a szervezet bankszámlájára – utalja át.
 9. Az elnyert összeg kizárólag a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka megvalósítására fordítható!
 10. A kedvezményezettnek minden rendezvényt dokumentáltan (levél/fax/e-mail) be kell jelentenie a lebonyolítónak a program/előadás/stb. tervezett időpontja vagy megkezdése előtt 1 hónappal (30 nap) azért, hogy annak végrehajtását a lebonyolító ellenőrizni tudja. Az elnyert támogatás kizárólag a pályázathoz benyújtott költségvetési tervben szereplő feladatokra (kiadásokra) fordítható. A költségvetési terv esetleges módosítására a HM TKHH igazgatójától (Dr. Töll László alezredes, igazgató) egy alkalommal lehet engedélyt kérni. A 2011. október 31-e után postára adott módosítási igényeket a lebonyolító figyelmen kívül hagyja. A pályázat tárgyának megváltoztatására módosítási kérelem nem nyújtható be.
 11. A kedvezményezett köteles az elszámolás mellékleteként beadni minden olyan dokumentumot (pl. fényképeket, meghívót, plakátot, jegy fénymásolatát, stb.) mellyel igazolni tudja, hogy a projektet a pályázati kiírásnak, a nyertes pályázatában és a szerződésben foglaltaknak megfelelően hajtotta végre/ valósította meg.
Nem támogatható költségek általános köre
A kulturális és hagyományőrző pályázatnál
A pályázattal elnyert támogatás csak a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka érdekében, a pályázat beadását követően felmerült költségek finanszírozására használható fel, azzal, hogy nem adható támogatás:
 • működési költségek finanszírozásához;
 • nagyértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez;
 • jelzálog, bankgarancia/kezesi kötelezvény költségeihez;
 • a honoráriumok után járó bármilyen járulék fizetésére;
 • sikerdíjhoz, bankköltséghez;
 • a szervezet tagjai kirándulásának (útiköltség, szállás, étkezés) finanszírozására;
 • a szervezet tagjai részére tiszteletdíj kifizetésére.
A pályázati programokon nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, stb.) kifizetésére - a támogatás maximum 15 %-a, mint „reprezentációs és utazási költség” címen elszámolható a kulturális és hagyományőrző pályázatok esetében.

pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be. Kézzel írt pályázat nem fogadható be. A pályázatot a Kitöltési Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul – azaz a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére válaszolva – és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A Pályázati Formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg.
A pályázatokat a jogszabályokban foglaltaknak, a pályázati felhívásnak, valamint az ahhoz tartozó pályázati csomagnak megfelelő, a támogatási cél sajátosságaihoz, követelményeihez igazodó tartalommal kell elkészíteni.
A pályázat előírt részei:
 • pályázati formanyomtatvány (adatlap);
 • az alábbi mellékletek
  • 1. sz. melléklet: ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK
  • 2. sz. melléklet: NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, valamint adatainak a monitoring rendszerben történő nyilvántartásához és az arra feljogosított szervezetek hozzáféréséhez.
  • 3. sz. melléklet: KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről (Csak abban az esetben, ha az érintettség a pályázó személyére vonatkozóan fennáll!)
  • 4. sz. melléklet: EGYÜTTMŰKÖDÉST IGAZOLÓ DOKUMENTUM(OK) - a pályázati adatlap I/4. pontjában felsorolt szervezet(ek) nyilatkozata(i) -
  • 5. sz. melléklet: A SZERVEZETET, ILLETVE TEVÉKENYSÉGÉT BEMUTATÓ RÖVID LEÍRÁS
  • 6. sz. melléklet: A PÁLYÁZÓ JOGI STÁTUSZÁT, MŰKÖDÉSÉT IGAZOLÓ OKIRAT A székhely szerint illetékes megyei bíróság, Fővárosi bíróság, illetve cégbíróság kivonatának, illetve cégkivonatának hiteles másolata a pályázó nyilvántartásba vételéről, illetve bejegyzéséről. Hiteles másolatnak számít az a fénymásolt kivonat, melyen:
   • a szervezet elnöke röviden nyilatkozik arról, hogy a fénymásolt példány az eredeti kivonattal mindenben megegyezik,
   • a szervezet bélyegzője, dátum és az elnök 30 napnál nem régebbi aláírása is szerepel.
  • 7. sz. melléklet: A PÁLYÁZÓ KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLYT IGAZOLÓ OKIRAT Aláírási címpéldány hiteles másolata. Hiteles másolatnak számít az a fénymásolt kivonat, melyen:
   • a szervezet elnöke röviden nyilatkozik arról, hogy a fénymásolt példány az eredeti kivonattal mindenben megegyezik,
   • a szervezet bélyegzője, dátum és az elnök 30 napnál nem régebbi aláírása is szerepel.
  • 8. sz. melléklet: IGAZOLÁS A BANKSZÁMLASZÁM HITELESSÉGÉRŐL, VALAMINT A SZERVEZET FIZETŐKÉPESSÉGRŐL ÉS AZ ÖNRÉSZ MEGLÉTÉRŐL a pályázó számlavezető pénzintézetének 30 napnál nem régebbi igazolása a számla létezéséről, a pályázó fizetőképességéről, illetve a projektösszeg 10%-ának megfelelő összegű önerő rendelkezésre állásáról.
  • 9. sz. melléklet: APEH igazolás vagy NYILATKOZAT: 30 napnál nem régebbi APEH igazolás vagy a szervezet elnökének 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy a pályázónak 60 napnál régebbi köztartozás fizetési kötelezettsége nem áll fenn, illetve ezekre vonatkozólag a támogatási szerződés lejártáig bejelentési kötelezettséget vállal.
  • 10. sz. melléklet: Hadtörténeti Intézet és Múzeum előzetes szakmai véleménye a B) pályázati kategória 3. és 5. pontjához tartozó pályaművek esetében.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. május 18.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati nyomtatott formában), kizárólag postai úton, tértivevénnyel, a következő címre kell beküldeni:
HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal
1885 Budapest Pf.: 25.

A lebonyolító csak és kizárólag a postai úton, tértivevénnyel érkezett pályázatokat fogadja be! A személyesen kézbesített pályázatokat a bíráló bizottság automatikusan kizárja!
A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás dátuma. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtás napja a beérkezés napját közvetlenül megelőző első munkanap.
A pályázat eredeti és másolati példányát külön dossziéba lefűzve (eredeti és másolati példány megjelöléssel), a dokumentumokat a pályázati csomagban található tartalomjegyzéknek megfelelően sorba rendezve kell beadni.
A pályázat eredeti példányában minden dokumentumnak, nyilatkozatnak és aláírásnak eredetinek vagy a kiállító hatóság által hitelesítettnek kell lennie.

A pályázatot tartalmazó csomagra írja rá:
PÁLYÁZATI KÓD: HM TKHH HON-2011
A Pályázati Adatlap/Formanyomtatvány és az Útmutató a Honvédelmi Minisztérium honlapjáról (www.kormany.hu) letölthető.

A pályázatokkal kapcsolatban a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal illetékes munkatársától a következő telefonszámokon kérhető felvilágosítás:
Dr. Kertész Katalin, tel.: 474-1111/21-331, e-mail: kertesz.katalin@hm.gov.hu
A beérkező e-mail-ek várható nagy száma miatt az elektronikus üzenetekre történő válaszadás 5 munkanapon belül történik. Csak a szervezet teljes nevét, illetve telefonszámát tartalmazó e-mailekre válaszolunk. Megértésüket köszönjük.
A jelen pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetnie.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése