Az NKA Múzeumi Kollégiumának pályázati kiírása

Kiíró: Az NKA Múzeumi Kollégiumának pályázati kiírása


Pályázati határidő: 2011. május 16.

Pályázat tárgya: A Múzeumi Kollégium nyílt pályázatot hirdet a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódó múzeumpedagógiai programok és rendezvények megvalósítására, valamint a hozzájuk tartozó múzeumpedagógiai kiadványok megjelentetésére.Altéma kódszáma: 2308

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

Pályázhatnak:
- Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
- Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státust a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.
Pályázni a 2011. október 1.-2011. november 13. között megvalósuló programokra lehet.
Nem nyújtható be olyan pályázat, amely kizárólag a múzeumpedagógiai kiadványok megjelentetésére vonatkozik.
Igényelhető támogatás: maximum 300 ezer Ft/pályázat
A pályázattal támogatni kívánja a kollégium a következő tematikákhoz kapcsolódó rendezvényeket, múzeumpedagógiai programokat, amelyeken
1.
A pincétől a padlásig a múzeumban téma keretében
- a múzeumi tevékenységgel, foglalkozással, különleges tárgyakkal, látogatók elől elzárt területekkel, különleges történetekkel ismerkedhet meg a látogató.
2.
A Fedezd fel a múltad! téma keretében
- a helyi közösség tagjait szólítja meg, és elősegíti, hogy a múzeumi gyűjtemény, kiállítás, de ezen túl saját tárgyaik megismerésével is erősítsék kötődésüket hagyományaikhoz, a természeti és kulturális örökséghez.
3.
A Múzeumi a’ la carte – Múzeumok délidőben téma keretében
- a nem szokványos időpontban vagy időtartamban megvalósuló programokkal hívja fel a múzeumlátogatással szerezhető élményekre és tudásra a figyelmet, olyan célcsoportok tagjai számára, akik eddig nem, vagy csak ritkán látogatták a múzeumokat.
4.
A “Nagy Rajzolás” téma keretében
- múzeumi helyszíneken, a múzeumhoz, gyűjteményéhez, kiállításához, kiadványához kapcsolódva, de a megszokott keretekből, művészeti technikákból kilépve, változatos formában “jelet hagyhat” és közösségi élményt szerezhet a program résztvevője.
5.
A Múzeumi őszbúcsúztató téma keretében
- különleges múzeumi kalandra hívja a közösen tanulni, szórakozni, kikapcsolódásra vágyó látogatókat.
A pályázathoz csatolni kell:
1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
2. a megvalósítani kívánt rendezvény és/vagy múzeumpedagógiai program rövid, sajtóban is közzétehető leírását a választott téma (1-5) valamelyikének megjelölésével, a rendezvény pontos címével (max. 500 karakter). Több téma is választható egy pályázaton belül a pályázható összeg (300 000 forint) határáig.
3. a megvalósítani kívánt rendezvény és/vagy múzeumpedagógiai program részletes leírását, benne:
- a rendezvény témájának aktualitása, társadalmi relevanciája (max. 2500 karakter),
- a program üzenete, célcsoportjai (max. 500 karakter),
4. pr-, reklám-, marketingtervet (max. 3000 karakter),
5. a kiadvány szinopszisát és/vagy tartalomjegyzékét,
6. hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
7. elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot.
Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
Múzeumpedagógiai program/ rendezvény megvalósítása esetén:
- szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
- hangosításra (szolgáltatás vagy eszköz bérleti díj),
- PR-költségre,
- előadói honoráriumra (csak számlás kifizetés lehetséges).
Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:
- nyomdai előkészítésre,
- nyomdaköltségre,
- digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
- a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
- gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).
Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:
- a több korosztály, ill. látogatói csoport, különösen a fiatalok és a családos látogatók számára kidolgozott programok,
- az “élethosszig” tartó ismeretszerzést elősegítő programok.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
- a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
- az elérendő cél mérhetősége,
- a költségvetés realitása,
- a pályázat igényessége.
A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:
- A program rövid ismertetését, a célkitűzések megvalósulásának értékelését a célcsoportok szempontjából, a foglalkozások időpontját, számát, helyét és a résztvevők létszámát).
- A program anyagi hasznosulásának értékelését (a program tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/).
- A pályázó intézménynek a megvalósult rendezvény és/vagy múzeumpedagógiai program rövid ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét.
- A rendezvényről/múzeumpedagógiai programról szóló sajtómegjelenések jegyzékét.
- A rendezvény/múzeumpedagógiai program dokumentumait (fotódokumentáció /max. 10 felvétel/, meghívó, plakát, sajtóközlemény stb.).
A benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 8 millió forint
Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
- A “Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
- Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy “Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,
c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
- 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
- 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
- 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
- 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a http://www.nka.hu portál (“pályáztatás” cím alatt található) “pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a “pályáztatás” cím alatt található az “aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.
A pályázatok 1 példányban 2011. május 16-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Általános tudnivalók
Pályázati felhívások
Az NKA pályázatainak kiírása, ezen belül a pályázati célok megfogalmazása – a törvényben megfogalmazott célok, a Bizottság iránymutatásai és a rendelkezésre álló pénzkeret figyelembevételével az állandó szakmai kollégium, továbbá az alkalmanként létrehozott ideiglenes kollégiumok feladata.
A miniszter a rendelkezésére álló pénzkeret terhére szintén jogosult pályázatot hirdetni, amelynek bírálatára az érintett szakmai területek képviselőiből álló testületet kérhet fel, vagy a döntést előkészítő szakértői testületet vehet igénybe. A miniszteri pályázatok lebonyolítási rendjét esetenként a miniszter szabályozza.
A pályázati felhívásokkal kapcsolatos lényeges tudnivalók:
A pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap portálján legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon közzé kell tenni. A pályázati felhívást az NKA Hírlevele című kiadványban meg kell jelentetni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati felhívás megjelentetése kötelező, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 7. napon az Alap portálján. (NKA hatályos végrehajtási rendelete 18. § (4) bekezdés.)
A tájékoztató közleményeket az Igazgatóság a Népszabadság című országos napilapban tesz közzé. Emellett közleményeink, felhívásaink megtalálhatók a Hivatalos Értesítő című hetente megjelenő kiadványban és a www.kultura.hu honlapon is.
Pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának tárgyévre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlap az NKA portálján kitölthető formátumban érhető el (www.nka.hu).
Amennyiben a felhívás on-line benyújtást ír elő, úgy az adatlap a portál “aktuális pályázatok” pontján érhető el.
Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Egy “Portál adatlap azonosítót” csak egy pályázathoz lehet felhasználni! Az adatlapokat csak az NKA portálján lehet kitölteni. Az Igazgatóság csak az így készült adatlapokat fogadja el, az előírt mellékletekkel együtt.
Szerződést az NKA Igazgatósága csak a tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes és támogatott pályázatot benyújtó pályázóval köt. Ennek érdekében az adatlap kitöltése során használja a kitöltési útmutatót!
A pályázatot egy példányban kell benyújtani, kivéve amennyiben a felhívás másként nem rendelkezik.
A pályázati adatlap kitöltése során nagyon fontos a kollégium és a pályázati cél pontos megjelölése.
A szakmai kollégiumok által kiírt pályázati lehetőségekre a pályázatokat a felhívásban MEGJELÖLT IDŐPONTIG kell beküldeni. (Tehát nem addig feladni.)
Pályázatokat az alábbi postacímre kell küldeni: H – 1388 Budapest, Pf. 82

Tudnivalók költség- jogcímekkel kapcsolatban
Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik és a saját nyomdájában kívánja a kiadványt elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék) számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.
Alkotói támogatás igénylése esetén a pályázati adatlap költségvetési részének 4.1.1 pontjában a költség jogcímek oszlopban “alkotói támogatás” jogcímet kell beírni. Egyéb, az alkotáshoz szükséges költség jogcímeket, a pályázathoz csatolt részletes költségvetésben lehet megadni.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
1. külföldi székhelyű pályázónak,
2. magánszemélynek, személyi jövedelemadó köteles támogatás igénylése esetén,
3. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal.
Lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. Egyéni vállalkozó nem!
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
1. pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az adatlaphoz tartozó kitöltési útmutató követelményei szerint,
2. jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek már volt a tárgyévben támogatott pályázatuk és ezt követően jogi dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.
3. Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, amelyek az NKA portálja pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó- , járulék- , illeték- vagy vámtartozása van. A köztartozásra vonatkozó nyilatkozatának valódiságát az Igazgatóság az adatlapon tett hozzájárulása alapján ellenőrzi.
Amennyiben a támogatás utalásához szükséges, úgy a köztartozásra vonatkozó nyilatkozat valódiságát igazolhatja a támogatott úgy is, hogy saját maga szerzi be az igazolásokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem illeti meg az illetékmentesség, úgy ebben az esetben az eljárásra vonatkozó illeték leróvása újból kötelező.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és a kitöltési útmutató együttesen ad részletes eligazítást.
Az NKA Igazgatósága nem köt szerződést azzal a támogatottal, aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezőnek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány- benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Köteles- példány osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302 szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvédelmi célú támogatás kivételével) törzstőke- , illetve alaptőke- emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem fordítható.
Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
Az Igazgatóság a kollégium döntéséről – támogató döntés esetén a Bizottság elnökének kifogást nem emelő nyilatkozatától, nyilatkozattétel hiányában pedig a kifogásra biztosított határidő leteltétől számított – 10 napon belül értesíti a pályázókat.
A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, CD, DVD stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(327- 4444, 327- 4445 telefonszámokon)
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig; pénteken 8.30-13 óráig.

    * Kapcsolódó pályázatok, támogatások:Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának pályázati felhívása
    * Az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégiumának pályázata
    * Ötletkaland energiaországban – A 4. Gyerek Arc és az Energiakaland pályázati kiírása
    * Az NKA Népművészeti Kollégiumának pályázata
    * Az NKA Színházi Szakmai Kollégiumának nyílt pályázataNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése