Kálnoky László szépírói pályázat - vers és rövid próza

Kálnoky László születésének 100. évfordulója alkalmából

A MIG-ráció Kft (a továbbiakban: Kiíró) irodalmi pályázatot hirdet Kálnoky László születésének 100. évfordulójának alkalmából „Kálnoky László szépírói pályázat” címmel. A pályázatra bármely magánszemély nevezhet magyar nyelvű írásművével. Pályázat támogatója a Szerencsejáték Zrt és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A téma meghatározása
A pályázatra a következő módon várjuk az alkotásokat (továbbiakban: Mű, Művek):  A Kiíró meghatározza a beadandó alkotás első és utolsó sorát/mondatának kezdetét/végét. Ezek Kálnoky László „A kegyelet oltárán” című versének első és utolsó sorai. A beadandó pályázatnál az első és az utolsó sornak a következőnek kell lenni:
 Első sor /mondat kezdete: „Hová lettek a családi ereklyék”
Utolsó sor /mondat vége: „szellemképüket az utódok őrzik.”
A vers/rövid próza témája a fenti megkötéseken túl kötetlen, tehát nem szükséges az eredeti mű témájával egyező tartalmú Művet készíteni.

Benyújtási határidő: 2012. március 20.

3. A pályázat alapadatai
Résztvevők köre magánszemélyek
Nyilvánosság anoním pályázat, a nyertes személye csak az elbírálást kővetően válik ismertté a zsűritagok számára

Nevezési díj nincs

Pályázatok száma egy alkotó maximum 3 db pályázat benyújtására jogosult
Érvényességi feltételek
- regisztráció az irodalmipalyazat.hu weboldalon legkésőbb az eredményhirdetést megelőző 10. napig, tekintettel az azonosításra
- pályázati feltételek és a kapcsolódó nyilatkozatok elfogadása
Benyújtási határidő 2012.03.20. 23:59:59
Határidő előtti lezárás A Kiíró a pályázatot a meghirdetett beadási határidő előtt lezárja, amennyiben a benyújtott pályázatok száma eléri az 200 db-ot. Erről az irodalmipalyazat.hu weboldalon ad tájékoztatást.

4. Benyújtandó mű
A benyújtandó alkotás műfaja vers vagy rövid próza
Tartalmi megkötések Politikamentesség
Terjedelme
- vers esetén: max. 3 000 leütés
- rövid próza esetén: max 4 500 leütés
Egyéb A pályázatra eddig még meg nem jelent, máshol még fel nem használt irodalmi művek beérkezését várjuk

5. Díjazás
A pályázat díjazását a Szerencsejáték Zrt-től és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott adomány/támogatás fedezi.
I. díj 65 000 Ft
II. díj 40 000 Ft
III. díj 20 000 Ft
A díjak nettó összegek, a hozzájuk kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettségnek a Kíiró tesz eleget.

6. Zsűri és az elbírálás folyamata
6.1 Zsűri tagjai
- Turczi István
- Jónás Zoltán
A zsűri tagjairól bővebb információ az irodalmipalyazat.hu oldalon található.

6.2 Az elbírálás folyamata
A beérkezett Műveket, a beérkezés sorrendjében a kártyaleosztás elveinek figyelembevételével kapja meg az egyik zsűritag. A zsűritag saját véleménye alapján értékeli a hozzá beérkezett Műveket, és kiválasztja azokat a Műveket, melyek a következő fordulóba kerülnek.
A második fordulóba 10 db Pályázat kerül a Zsűri döntése értelmében. Ezen Műveket minden zsűritag elolvassa és közösen választják ki az első három helyezett Művet. A második fordulóba került Művekről a zsűri valamely tagja 3-5 mondatos véleményt ír, melyet a pályázó az anonimitás megszüntetését követően az irodalmipalyazat.hu oldalon a saját fiókjában tud megtekinteni.

7. A pályázat lebonyolítása és ütemterve
A pályázati anyagot elektronikusan MS Word formátumban kell benyújtani. A fájlt és a hozzá kapcsolódó jeligét az irodalmipalyazat.hu weboldal „Aktuális pályázat/pályázat benyújtása” menüpontjában kell feltölteni.
Formai követelmények:
- A Művet a Kiíró által meghatározott MS Word sablonba kell beilleszteni. A sablont az irodalmipalyazat.hu oldalról lehet letölteni.
- A dokumentum nem tartalmazhat képeket, hivatkozásokat.

7.1 Pályázat feltöltése
A pályázat feltöltéséhez a következő adatokat kell megadni:
- Pályázat (választó mező, jelen esetben: Kálnoky László)
- Jelige
- A feltöltendő fájl
- Számlázási név
- Számlázási cím
- E-mail
A számlázási adatok kitöltése is szükséges függetlenül attól, hogy a pályázatnál nincs nevezési díj. Az adatok megadását követően a rendszer előállítja a regisztrációs kódot, melyet megjelenít a felületen és elküld a megadott e-mail címre.
A dokumentum feltöltésének feltétele a pályázati kiírás feltételeinek elfogadása. Minden pályázatot külön dokumentumban kell feltölteni.

7.2 Pályázat ütemterve
Benyújtási határidő: 2012.03.20.
Anonimitás felfedése: 2012.05.01 – 2012.05.10.
Eredményhirdetés: 2012.05.11 – 2012.05.31.
A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy az ütemtervet megváltoztassa, erről az irodalmipalyazat.hu weboldalon ad tájékoztatást.

7.3 Eredményhirdetés
A nyerteseket e-mailben értesítjük. A nyertesek nevét az irodalmipalyazat.hu weboldalon is közzétesszük. A díjazottak a nyereményeket a Díjátadón vehetik át, amelynek időpontjáról és helyszínéről minden díjazottat értesítünk a pályázat lezárását követően.

7.4 Pályázatok megjelenítése az irodalmipalyazat.hu honlapon
A pályázó tudomásul veszi, hogy minden benyújtott alkotás– amennyiben a kiírási feltételnek megfelel – az irodalmipalyazat.hu oldalon megjelenítésre kerül, a pályázat lezárultát követően a „Pályázatok” menüpontban továbbra is nyilvánosan megjelenik, onnan a pályázó kifejezett kérésére sem kerül eltávolításra.
Amennyiben a beékezett mű a Kiíró megítélése szerint jogellenes, sértő, fenyegető, másokat zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, becsületsértő, mások magánéletét sértő, gyűlölködő, vagy faji, etnikai vagy más tekintetben kifogásolható részeket tartalmaz, úgy azt az irodalmipalyazat.hu oldalon nem jeleníti meg. A megjelenítésből kizárt művek – az írói szabadságra való tekintettel – a versenyben részt vesznek.

8. Jogi és szerzői jogi feltételek
A pályázó a pályázat beküldésével igazolja, hogy a pályázaton való részvétele nem sérti harmadik személy jogait, illetve minden érintett harmadik személytől rendelkezik felhatalmazással a pályázatban való részvételre. A pályázó szavatolja, hogy műve egyéni, eredeti jellegű, harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Kiírot a Mű jelen szabályzat szerinti felhasználásában korlátozná, vagy megakadályozná. Ezen pont megszegéséért a pályázó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Az itt leírtakat a Kiíró nem köteles ellenőrizni és azok Pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljesen kizárja.
A pályázó Művének beküldésével hozzájárul, hogy a benyújtott Művek az alkotó nevének feltüntetésével felkerüljenek az irodalmipalyazat.hu weboldalra, valamint a Kiíró az alkotó nevének feltüntetésével szabadon használhassa a benyújtott Művet, Műveket vagy azok egyes részleteit saját üzleti céljaira.
A pályázó pályázata, illetve pályázatai beküldésével feltétlenül és visszavonhatatlanul felhasználási jogot engedélyez a Kiíró részére – kizárólagosan, teljes körűen, korlátozásmentesen és ingyenesen – az általa írt műre (a „Mű”) vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény (az „Szjt.”) III. fejezetében meghatározott vagyoni jog és az ott felsorolt összes felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján a Kiíró különösen, de nem kizárólagosan jogosult a Művet, többszörözni és terjeszteni, továbbá a Műre vonatkozó jogait korlátozásmentesen harmadik személyekre átruházni, a Műre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot engedélyezni (így különösen, de nem kizárólagosan: jogosult a Művet stilisztikailag, helyesírásilag javított, illusztrálva az irodalmipalyazat.hu weboldalon megjelentetni.), korlátozás nélkül jogosult a Művet bármilyen adathordozón, módon rögzíteni és átmásolni, saját egyoldalú döntése alapján akár közvetlenül, a saját nevében is jogosult fellépni a szerzői jog megsértése esetén a jogsértővel szemben, akár az Szjt. 98. paragrafusának (1.) bekezdésében írt felhívási kötelezettség és határidő mellőzésével is.

A Pályázó a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiírót a fenti jogok területi és időbeli korlátozás nélkül illetik meg, továbbá a felhasználás módját és mértékét illetően sem kötik korlátok. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Kiírot nem terheli hasznosítási kötelezettség a Művel kapcsolatban.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazott Műveket sem saját maga nem használhatja, sem harmadik személynek arra engedélyt nem adhat, a Művel semmilyen formában nem rendelkezhet. Ez alól kivételt képez a könyv alakban való megjelentetés, mely esetben Pályázó köteles írásban tájékoztatni Kiírót és hozzájárulását adni ahhoz, hogy Kiíró ezen információt saját üzleti és marketing céljaira felhasználhassa.
A Kiíró a nem díjazott művek vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a szerző a Művet a pályázat eredményhirdetését követően szabadon felhasználhatja.
A pályázó hozzájárul nevének és az eredményhirdetésen készült fényképeknek a Kiíró által üzemeltetett irodalmipalyazat.hu weblapon történő megjelenítéséhez.

forrás: sff.hu


.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése