"Szövetség az ifjúságért" - 2012.

A fiatalok és a család éve - Felhívás ifjúsági civil szervezetek támogatására

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) megbízásából az NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. a továbbiakban: Lebonyolító), valamint az Északi Támpont Egyesület (1196 Budapest, Zalaegerszegi utca 117.) támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek támogatására.


1.      
A támogatás célja
Olyan térségi, illetve helyi jelentőséggel bíró, különböző generációk együttműködésén alapuló ifjúsági projektek támogatása, melyek pozitívan és fenntartható módon hatnak a fiatalok értékrendjére a családi élethez kapcsoló biztonság, párválasztás, egészség, gyermekvállalás területén.
Az egyes régiókra vonatkozó specifikus támogatási célok a felhívás 16.  pontjában találhatóak.

Pályázati határidő: 2012. október 31. 23:59
 


2.       A rendelkezésre álló keretösszeg
A támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg régiónként 800 000 forint.

A támogatási keretösszeget az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a 2012. évi társadalmi felelősségvállalása terén az NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság és az Északi Támpont Egyesület szakmai közreműködésével biztosítja.

3.       A támogatás igényelhető összege és formája
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.

A támogatáshoz önerő nem szükséges.

A támogatás mértéke legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 400 000 Ft.

4.       Támogatási időszak
A 2012. december 15. és 2013. június 15 közé eső időszak.

5.       A támogatottak köre
­    az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), illetve az így létrejött országos hatókörű szervezeteknek az adott régióban telephellyel rendelkező szervezetei (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
­    informális csoportok (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül),
­    egyházak, egyházi szervezetek,

amelyek:
­    ifjúsági közösségeket fognak össze;
­     vagy az ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
­     vagy az ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban;
­    vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban az ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a)       a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b)       a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
c)       a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d)      korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e)       szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
f)        csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll, vagy az ügyészség kezdeményezte a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését,
g)       korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h)      munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.

6.       Beadható pályaművek száma
Jelen felhívásra egy szervezet/pályázó csak egy pályaművet nyújthat be.

7.       A pályaművek benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).  A regisztrációs folyamat első lépése az alapadatok (e-mail cím és jelszó) megadása. Az eljárás akkor sikeres, ha a „Regisztráció” nyomógombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó adatokról, hanem arról értesül, hogy aktivációs e-mailt küldött a rendszer. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs e-mailben található linkre kattint a befejezéstől számított 72 órán belül. 72 óra letelte után a rendszer automatikusan törli a megadott adatokat, újra tudja kezdeni az eljárást. 72 órán belül, ha ismételten regisztrálni próbál, hibaüzenetet fog kapni, hogy ilyen e-mail címmel már történt regisztráció. Ha 24 órán belül nem kapta meg az aktivációs e-mailt, kérjük, forduljon a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Ügyfélszolgálatához.
Sikeres aktiváció után a regisztrációs folyamat következő lépéseként a www.ncsszi-pr.hu oldalra bejelentkezve a „Saját adatok” menüpont alatt ki kell tölteni a Pályázó szervezetre vonatkozó adatokat (Alapadatok; Működési szint, hatókör; Címadatok; Telephely adatok; Banki adatok; Információs adatok; Nyilatkozatok). Amennyiben az összes kötelezően kitöltendő mezőt megfelelően feltöltötte, úgy az adott menüpont neve zöldre változik (a menüpont neve mellett jelzi a rendszer, hogy hány mező került kitöltésre a szükséges adatok közül).
A regisztrációs folyamat lezárásaként a „Véglegesítés” menüpontban kell véglegesíteni az adatokat. Csak ezt követően válnak elérhetővé a rendszerben a pályázatokra vonatkozó menüpontok.
A regisztrált Pályázó minden évben köteles a Lebonyolítónak benyújtani a kitöltött „Regisztrációs Nyilatkozat” szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet postacímére. A regisztrációs nyilatkozat a Saját adatok/Regisztrációs nyilatkozat menüpontban érhető el.
A nyilatkozat egy, a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló mellékletet is tartalmaz, amely annak kötelező részét képezi, ezért feltétlenül együtt küldje el, és ne feledje el a nyilatkozat mellett „cégszerű” aláírással hitelesíteni ezt a mellékletet is!

A szervezet saját adatainál lehetőség van telephely adatok megadására is. Az így bejelentett telephely címre kiállított számlák elszámolhatók a pénzügyi elszámolás során. Fontos, hogy telephely megadása esetén a kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozathoz csatolnia kell a telephelyről szóló NAV bejelentő másolatát is.

A Regisztrációs Nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a Lebonyolítóhoz.

A Pályázatkezelő Rendszerbe való belépés után a „Pályázatok”-on belül a „Pályázati kategóriák” almenüpontra kattintva megtekintheti az aktuális pályázati kiírásokat. A pályázati kategória kiválasztása után lehetőség van a pályázati kategória alapadatainak és letölthető dokumentumainak megtekintésére, illetve itt lehet elindítani a pályázat benyújtását is.
Az „Új pályázat indítása” almenüpontra kattintva kezdeményezheti új pályázat benyújtásának elindítását. Az itt kapott iktatószám alapján a pályázat adatainak kitöltését a „Megkezdett pályázatok” almenüpont megfelelő sorára kattintva tudja megtenni a baloldalon megjelenő lépcsőkön végighaladva.

1.       Alapadatok
A rendszer automatikusan tölti ki.
  
2.       Kötelezettségvállaló adatok
A rendszer automatikusan tölti ki.
Amennyiben a kötelezettségvállaló azonos a Pályázóval, kérjük, hogy a „kötelezettségvállaló a Pályázóval azonos” adatmező értékét állítsa „igen”-re. Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltendő mezőkbe, azok módosítására nincs lehetőség.

3.       Számlatulajdonos adatok
Bankszámlaszámmal nem rendelkező Pályázóinknak Számlatulajdonos szervezetet kell választaniuk. Amennyiben rendelkezik bankszámlaszámmal, kérjük „igen” értéket jelöljön meg a „Számlatulajdonos a Pályázóval azonos” adatmezőben. Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltendő mezőkbe.

4.       Projektadatok
A projektnek egyedi címet kell adni, illetve - a projekt kezdete dátum nem lehet korábbi, mint 2012. december 15. és a projekt vége dátum nem lehet későbbi, mint 2013. június 15. A megvalósulás helyénél a projekt legjellemzőbb ország és településadatát kell megadni. A kapcsolattartóra vonatkozó információkat nem kötelező megadni, viszont a könnyebb együttműködés miatt kérjük, töltsék ki ezt is.

5.       Pénzügyi adatok
Az itt található adatmezőket a Pályázatkezelő Rendszer a Pályázó által megadott adatok és beépített képletek segítségével automatikusan tölti.

6.       Információs adatok
A program témájára, munkaformájára, nyelvére, weboldalára vonatkozó adatok, melyek kitöltése nem kötelező.

7.       Projekt részletes költségvetése
Jelen pályázat esetében csak az Önrész, Egyéb támogatás, Jelen pályázaton igényelt támogatás sorokat szükséges kitölteni.

8.       Pályázati Űrlap adatai
Kérjük, válassza ki a székhely szerinti régió Projekt Űrlapját. Az űrlapot kitöltve, a Tallózás gomb segítségével töltheti fel.

A pályaművek beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

8.       A pályaművek benyújtásának határideje
A pályaművek beadási határideje: 2012. október 31. 23:59

9.       Lebonyolító
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: 06-1/237-67-82 Fax: 06-1/237-67-82

10.    A pályaművek elbírálásának menete
A támogatásokat Lebonyolító formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 10 napon belül. A támogatási kérelmek formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a)       támogatási űrlap kitöltöttsége, megfelelősége,
b)       a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Az érvényes pályaművekről 3 fős Bíráló Bizottság 2012. november 20-ig dönt. A nyertesek listáját a Mobilitás a www.mobilitas.hu honlapon, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a www.aldi.hu honlapon, az Északi Támpont Egyesület www.tam.hu honlapon és az NCSSZI a www.ncsszi.hu honlapon közzéteszi.

11.    A támogatottak döntést követő kiértesítése
A Lebonyolító a döntéstől számított 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a támogatások elbírálásáról.
A döntés ellen az elutasítottak részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.
A döntésről szóló értesítés tartalmazza a szerződéskötés feltételeit, és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

12.    Szerződéskötés
A nyertes szervezetekkel az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a pályaművekben foglaltaknak megfelelő tartalommal támogatási szerződést köt.

13.    A támogatás folyósítása
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a támogatási összeget egy összegben a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.

14.    A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A beszámoló részeként mellékelt fotók, valamint a szakmai és pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a Támogatási szerződés mellékleteként kapják meg a támogatottak.

15.    További információk
A támogatás kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a támogatási célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályaművek száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított támogatási felhívás keretében.

Jelen Támogatási felhívás az internetes Pályázati űrlappal együtt képezik a támogatási dokumentációt és tartalmazzák a támogatáshoz szükséges összes feltételt. A felhívás letölthető a www.mobilitas.hu, a www.aldi.hu, a www.tam.hu és a www.ncsszi.hu honlapokról.

A benyújtással kapcsolatos technikai kérdésekben további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu  e-mail címen. A támogatással kapcsolatban további információ kérhető az NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság illetékes Regionális Ifjúsági Irodájától.

Támogatott vállalja, hogy a támogatási program megvalósulásáról fénykép és, vagy video dokumentációt készít, mely a későbbi beszámoló részét képezi, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a fénykép illetve video-dokumentációját támogató részben vagy egészben felhasználja.

Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatásra vonatkozóan a mindenkor hatályos magyar jogszabályi rendelkezések, különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.


16.  Az egyes régiókra vonatkozó speciális feltételek


16.1. Az Észak-alföldi Régióban benyújtásra kerülő pályamunkák esetében:

A támogatás célja
„A Fiatalok és a Család” témakörében közösség -, kapcsolatépítő és kooperációs játékok kifejlesztése, és ezek program/programsorozatban történő alkalmazásának támogatása. A játék lehet saját ötlet vagy egy kevésbé ismert játék átfogalmazása, mely 13-25 év közötti fiatalok és szüleik együttműködésével jön létre. Lehet táblás, társas, élő-társas, mely közös élményt teremt a családon belül és családok között, a kapcsolatok elmélyülését, bővülését segíti elő, fejleszti az együttműködést, a kommunikációt, a kölcsönös felelősségvállalást, és a fiatalok jobb megértését szolgálja.

A támogatás érvényességének speciális feltételei:
-        A támogatási összeg a játék kivitelezésére és legalább 2 térségi/kistérségi program/programsorozat megszervezésére fordítható, ahol a kifejlesztett játék az egyik programelem.
-        A program/programsorozat témaköre szintén „A Fiatalok és a Család”.
-        A kifejlesztett játék mások általi felhasználását igény esetén a pályázó és/vagy a játék tervezője biztosítja a támogatott program megvalósulását követően.
-        A támogatott szervezet vállalja, hogy az NCSSZI MOII Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodát a megvalósulást megelőzően legalább egy héttel tájékoztatja a rendezvény helyszínéről és idejéről.

A pályaművek elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályaművek az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:
-      a tervezett játék egyedisége, újszerűsége,
-      a tervezett játék által feldolgozott témák és a célcsoport illeszkedése,
-      a tervezett játék és program/programsorozat illeszkedése a támogatási célkitűzéshez,
-      a tervezett program/programsorozat során alkalmazott nem-formális pedagógiai módszerek,
-      a tervezett játék és program/programsorozat által elért családok és települések száma,
-      a fiatalok és szüleik aktív bevonását célzó tevékenységek,
-      a költségvetés megalapozottsága.

16.2. A Dél-dunántúli Régióban benyújtásra kerülő pályamunkák esetében:

A támogatás célja
Olyan értékközpontú és innovatív, térségi, ill. helyi jelentőséggel bíró gyermek és ifjúsági projektek támogatása, melyek az „A Fiatalok és a Család Éve” témakörben, kiemelten a családokat célozzák, mellyel hozzájárulnak a fiatalok családi életre neveléséhez.
Előnyben részesülnek azon projektek, melyek a családtagok, családok, különböző generációk együttműködésre, bevonására épülnek, önkéntes programok által családok megsegítésére irányulnak, témájukban a családi élethez kapcsoló biztonság, párválasztás, egészség, gyermekvállalás területét járják körbe.

A pályaművek elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályaművek az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:

-      a program/programsorozat során alkalmazott módszerek változatossága,
-      a fiatalok részvétele a projekt megvalósításában (előkészítés, megvalósítás, értékelés),
-      a projekt által elért résztvevők száma,
-      a résztvevők elérési módjának átgondoltsága,
-      a különböző generációk aktív bevonását célzó tevékenységek,
-      fiatalok és idősek közös szervezésében, részvételével valósulnak meg,
-      az előnyben részesülő témá(k)hoz illeszkedő projektterv,
-      a költségvetés megalapozottsága,
-      program eredetisége, modell értékűsége,
-      a projektleírás kidolgozottsága,
-      együttműködő partnerek száma, az együttműködés tartalma,
-      a program nyilvánosságának biztosítása.

16.3. A Dél-alföldi Régióban benyújtásra kerülő pályamunkák esetében:

A támogatás célja
Olyan értékközpontú és innovatív, térségi illetve helyi jelentőséggel bíró gyermek és ifjúsági projektek támogatása az „A Fiatalok és a Család Éve” témakörben, amelyek:
-     kiemelten a családokat célozzák,
-     hozzájárulnak a fiatalok családi életre neveléséhez,
-     támogatják a családtagok, családok közös programjait,
-     a fiatalok aktív bevonására épülnek,
-     az önkéntes programok által a családok megsegítésére irányulnak,
-     témájukban a családi élethez kapcsolódó témákat járják körül: biztonság, párválasztás,
      egészség, gyermekvállalás stb.
Előnyben részesülnek azon projektek, amelyek:
-     az ifjúsági közösségek segítőinek kompetenciafejlesztését célozzák, annak érdekében, hogy fiatalok családi életre történő nevelését hatékonyabbá tegyék;
-     a fiatalok családi élettel kapcsolatos tudatosságát fejlesztik;
-     különböző generációk közötti szolidaritást segítik elő.

A pályaművek elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályaművek az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:
-     pénzügyileg megalapozottak;
-     hátrányos fiatalok bevonásával valósulnak meg,
-     a projekt által elért fiatalok száma,
-     a projekt lehetőséget teremt több generáció bevonására, együttműködésére, vagy a fiatalok által végzett tevékenységek pozitív hatást gyakorolnak a szűkebb/tágabb környezetükben élő fiatalabb/idősebb generációkra is.
-     a projektben hangsúlyt kapnak a családi értékek: bizalom, a családon belüli kommunikáció, biztonság, érzelmi támogatottság, stb. is
-     a projekt során nem-formális tanulási módszereket alkalmaznak,
-     a projekt a fiatalok körében végzett igényfelmérésen alapul, az ő aktív részvételükkel kerül kialakításra, megvalósításra, értékelésre,
-     az ifjúsági közösségek segítőinek kompetenciafejlesztése.

16.4. A Közép-dunántúli Régióban benyújtásra kerülő pályamunkák esetében:

A támogatás célja
„SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT” – 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE témakörben , olyan értékközpontú és innovatív, térségi, ill. helyi jelentőséggel bíró gyermek és ifjúsági projektek támogatása, melyek kiemelten a családokat célozzák, hozzájárulnak a fiatalok családi életre neveléséhez. Családtagok, családok, különböző generációk együttműködésre, bevonására épülnek és/vagy önkéntes programok által családok megsegítésére irányulnak, pozitívan és fenntartható módon hatnak a fiatalok értékrendjére a családi élethez kapcsoló biztonság, párválasztás, egészség, gyermekvállalás területén.

A pályaművek elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályaművek az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:
-     pénzügyileg megalapozottak;
-     hátrányos fiatalok bevonásával valósulnak meg,
-     a projekt által elért fiatalok száma,
-     a projekt lehetőséget teremt több generáció bevonására, együttműködésére, vagy a fiatalok     által végzett tevékenységek pozitív hatást gyakorolnak a szűkebb/tágabb környezetükben élő fiatalabb/idősebb generációkra is.
-     a projektben hangsúlyt kapnak a családi értékek: bizalom, biztonság, érzelmi támogatottság, stb. is
-     a projekt során nem-formális tanulási módszereket alkalmaznak,
-     a projekt a fiatalok körében végzett igényfelmérésen alapul, az ő aktív részvételükkel kerül kialakításra, megvalósításra, értékelésre

16.5. Az Észak-magyarországi, Közép-magyarországi és Nyugat-dunántúli Régióban benyújtásra kerülő pályamunkák esetében:

A támogatás célja
Olyan térségi, illetve helyi jelentőséggel bíró, különböző generációk együttműködésén alapuló ifjúsági projektek támogatása, melyek pozitívan és fenntartható módon hatnak a fiatalok értékrendjére a családi élethez kapcsoló biztonság, párválasztás, egészség, gyermekvállalás területén.

A pályaművek elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályaművek az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:
-        a támogatási cél és a tervezett projekt összhangban állnak egymással;
-        a projekt által feldolgozott témák és a célcsoport illeszkedése;
-        pénzügyileg megalapozottak;
-        a projekt által elért fiatalok száma;
-        a projekt lehetőséget teremt több generáció bevonására, együttműködésére, vagy a fiatalok által végzett tevékenységek pozitív hatást gyakorolnak a szűkebb/tágabb környezetükben élő fiatalabb/idősebb generációkra is;
-        a projektben hangsúlyt kapnak a családi értékek: bizalom, biztonság, érzelmi támogatottság, stb. is;
-        a projekt során nem-formális tanulási módszereket alkalmaznak;
-        a projekt a fiatalok körében végzett igényfelmérésen alapul, az ő aktív részvételükkel kerül kialakításra, megvalósításra, értékelésre.

A NCSSZI MOII Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák elérhetőségei:

NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
Tel.: 06-46-506-348,
Fax: 06-46-506-347

NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
4024 Debrecen, Piac u. 26/a
Tel/Fax.: 52/531-053, -054, 52/530-026, 52/530-025

NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
6720 Szeged, Dózsa György u. 2.
Tel/fax.: 62/540-788, 62/540-789

NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
7621 Pécs, Rákóczi u. 55.
Tel./Fax: 72/520-532

NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
8200 Veszprém, Budapest út 3.
Tel/fax: 88/581-570, 88/581-571

NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
9022 Győr, Árpád út 44.
Tel/Fax: 96/518-685, 96/518-686

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése