Pályázat a Magyar Olimpiai Csapat felvonuló- és formaruhájának megtervezésére


A PÁLYÁZAT CÉLJA: A pályázat célja a XXX. Londoni Nyári Olimpiai Játékokra utazó Magyar Olimpiai Csapat felvonuló- és formaruhája kreatív terveinek elkészítése, valamint az első három helyezett kreatív terv felhasználási jogának Kiíró általi megvásárlása a ruhák későbbi legyártása érdekében.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA, TÁRGYA: A pályázó feladatát képezi a XXX. Londoni Nyári Olimpiai Játékokra utazó Magyar Olimpiai Csapat felvonuló- és formaruhája terveinek elkészítése az alábbi előírások, szakmai követelmények figyelembevételével:
 • a Magyar Csapat maximális létszáma 200 fő
 • a ruhák a nyertes kreatív tervek alapján kerülnek legyártásra, külön közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelező által
 • a legyártásra hozzávetőleg 4 hónap áll rendelkezésre 2012. március – június között
A pályázati dokumentáció összeállításának és beérkezésének határideje: 2011. november hó 2. napja, 16.00 óra.
 


Megtervezendő ruhák:

a) Felvonuló ruha
A felvonuló ruhát az Olimpiai Játékok ünnepélyes megnyitóján viseli a Magyar Csapat az atlétikai stadionba való bevonuláskor. A felvonuláson résztvevő csapat a különböző sportágak versenyzőiből, edzőikből és a csapatvezetés tagjaiból áll.
A felvonuló ruha jellemzői:
 • reprezentatív, Magyarországot méltó módon képviseli
 • nemzetközi környezetben a Magyar Csapat színvonalas megjelenését biztosítja
 • méltó a több mint 110 éves magyar olimpiai hagyományokhoz
 • végletes, extrém divattrendektől, valamint a nagyon aprólékos részletektől (pl. nehezen elkészíthető kézi hímzés) mentes
 • a ruhák nagy létszámú csapatban, valamint nagy távolságokból és a médiafelvételeken keresztül is figyelemfelkeltő, egységes vizuális látványt nyújtanak
 • könnyen alakítható a különböző, konfekciótól eltérő méretű, alkatú, igényű egyénekre (pl. sportágspecifikus testfelépítés, különböző életkorú csapattagok)
 • a felvonulás körülményeihez alkalmazkodva kellően kényelmes és kellemes viselet (hosszú várakozási idő, sok ülés, sok állás)
 • az angol nyár időjárási viszonyainak megfelel (szabadtéri ünnepség, lehet kellemes meleg de hűvös és esős idő is), ennek megfelelően egymással kombinálható, több darabból álló, réteges öltözék
 • könnyen szállítható és tárolható (A csapattagok nagyméretű sporttáskákkal, sok kézipoggyásszal, esetleg speciális felszerelésekkel utaznak ki. Az Olimpiai Faluban való tartózkodás kb. 3 hét, adott esetben 4 hét is lehet. A Faluban korlátozott lehetőség van ruhák tárolására, mosására, vasalására.)
Egyéb előírás: a nyertes felvonuló ruha terveket a MOB fel kívánja használni a 2014. évi Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokra utazó csapat felszereléséhez (újra gyártással – a gyártó eltérhet a 2012. évi közbeszerzés nyertesétől)

b) Formaruha
A Magyar Csapat tagjai viselik hivatalos, ünnepélyes alkalmakkor, az olimpiai megnyitó kivételével (pl. parlamenti fogadás, közgyűlések stb.). Jellemzően az olimpiát követően, hétköznapibb, de hivatalos megjelenést igénylő különböző MOB-os eseményeken hordják a csapat tagjai. Az olimpiára utazó csapat a felvonuló ruha mellett a formaruhát is kiviszi, de általában ritkán kerül sor a viselésére ez idő alatt (pl. nagykövetségi fogadás). A formaruha kevésbé jellegzetes módon tükrözi a nemzeti jegyeket, általában visszafogottabb, hagyományosabb, konzervatívabb mind fazon, mind szín és anyag tekintetében.

A formaruha jellemzői: Jellemzői körülbelül a felvonuló ruháéval megegyezőek, egyszerűbb és kevésbé figyelemfelkeltő kivitelben. Általános elvárás, hogy az olimpiát követően akár rendszeres, hétköznapi használatra is alkalmas legyen.

A felvonuló- és formaruha tartalmi összetétele: A pályázati anyagban egy teljes férfi felvonulóruha és formaruha (2 komplett öltözék/férfi kollekció), valamint egy teljes női felvonulóruha és formaruha (2 komplett öltözék/női kollekció) tervezése az elvárás, az adott költségkereten belül.
 • Felvonuló / férfi: min. két részes öltöny
 • 2 db ing (hosszú ujjú)
 • nyakkendő
 • zokni
 • cipő
 • egyéb kiegészítők (öv, kalap, díszzsebkendő stb.)
 • Felvonuló / női: min. két részes kosztüm (szoknya+blézer vagy ruha+blézer)
 • 2 db blúz vagy top (hosszú és rövid ujjú)
 • harisnya
 • cipő
 • egyéb kiegészítők (öv, kalap, táska, kendő stb.)
 • Forma / férfi: min. két részes öltöny
 • 1 db ing (hosszú ujjú)
 • nyakkendő
 • Forma / női: min. két részes kosztüm (szoknya+blézer vagy ruha+blézer esetleg nadrágkosztüm)
 • 1 db blúz vagy top (hosszú és rövid ujjú)
Formaruhánál nem alapfeltétel a külön kiegészítők alkalmazása, lehet a felvonuló ruhák kiegészítőivel (cipő, öv stb.) kombinálni. A megadott költségkereten belül más, kiegészítő ruhadarabok is tervezhetőek (pl. mellény, esőkabát stb.).

Fontos elvárás a felvonuló- és formaruha stílusbeli összhangja, esetleg egymással való kombinálhatósága.
Tervezett gyártási-kivitelezési költségkeret a felvonuló- és formaruhából álló teljes kollekcióra nemenként: 180.000,- Ft + ÁFA

Kiíró felhívja a pályázó figyelmét arra, hogy kizárólag teljeskörű, a fent részletezett tartalmi összetétel szerinti felvonuló- és formaruhákra vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani. A tervek egy- vagy több változatban is elkészíthetők, ez utóbbi esetben a pályázati dokumentációban az egyes változatokat elkülönítetten kell bemutatni.

A jelen pályázatnak nem tárgya a felvonuló- és formaruha szükséges mennyiség szerinti elkészítése, a nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a közbeszerzési eljárást megnyerő gyártóval az elkészítés során együttműködik, a gyártási folyamatot szakmailag felügyeli.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: A pályázat nyilvános, amelyen – természetes vagy jogi személyként valamint jogi személyiség nélküli szervezetként – egyénileg vagy alkotói csoportként bárki jogosult részt venni. A pályázaton történő részvételre a Kiíró szakmai döntése alapján közvetlenül is felkérhet tervezőket, alkotói csoportokat.

a) A pályázó az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet lehet:
 • aki jelen pályázatban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
 • aki azzal, hogy pályázati dokumentációját benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
 • akivel szemben, illetve az általa bevont más résztvevőkkel (társszerzőkkel, alkalmazottakkal, szerződéses megállapodással igénybe vett szakemberrel) szemben a jelen pont b), c), d) alpontjaiban szabályozott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;
 • aki személyében vagy a pályázati dokumentációban meghatározott módon biztosítani tudja, hogy személyében a pályázat tervezési feladatának, az elkészült tervek felhasználási jogának a Kiíró részére történő átengedésére a hatályos jogszabályok szerint teljes körűen jogosult;
b) Nem indulhat pályázóként:
 • az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, akit a pályázati eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevontak;
 • aki a zsűri
 • résztvevőjének közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa);
 • résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
 • résztvevőjével egy éven belül közösen pályázatot nyújtott be.
c) Nem indulhat pályázóként:
 • az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a zsűri tagja;
 • az a gazdálkodó szervezet, amellyel a zsűri bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
 • az a gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki szakmai tevékenysége körében – öt évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést követett el.
 d) Nem indulhat pályázóként: az a gazdálkodó szervezet, illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely
 • a Kiíróval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll;
 • az ilyen gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja;
 • amelyben a Kiíró tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött:
Regisztrálni a kreativpalyazat@mob.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel lehet a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejéig, az e-mail tárgy mezőjében a „MOB olimpiai felvonuló és formaruha pályázat” szöveg feltüntetésével és az alábbi adatok megadásával: pályázó neve, kapcsolattartó/képviselő személy neve, postai cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím. A Kiíró a regisztrációt követően e-mailben küldi meg a pályázónak a pályázati dokumentáció beadása során feltüntetendő azonosító kódot. A pályázati kódot a Kiíró határozza meg és osztja ki a pályázók között.

Amennyiben több – akár természetes, akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíróval szemben egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben kötelesek egymással konzorciumi megállapodást kötni, amelyben rögzítik a konzorciumban részt vevő egyes személyek feladatkörét, jogait, kötelezettségeit, felelősségét, továbbá kijelölik a konzorciumi tagokat képviselő és a konzorcium nevében eljáró személyt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A pályázati dokumentáció összeállítására vonatkozó tartalmi-formai követelmények
Pályázni a pályázati dokumentáció nyomtatott és digitális formátumú (CD/DVD adathordozón történő) együttes benyújtásával lehet, az alábbi feltételek szerint:
Személyi anyag
A pályázóra vonatkozó személyes dokumentumok:
 • pályázati adatlap,
 • szerzői jogi nyilatkozat,
 • szakmai önéletrajz,
 • a korábbi, pályázó vagy a pályázatban megjelölt tervezéshez bevont szakember tervezői munkájáról összeállított referenciaismertető, a referenciamunka (tervezési feladat) leírásának megadásával,
 • nem természetes személy pályázó esetében:
 • a pályázati dokumentáció benyújtására előírt határidő lejártának napját megelőző 30 napnál nem régebbi, a cégbíróság, vagy a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat által kiadott (közhiteles) cégkivonat(a), illetve ha a cég cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, a változásbejegyzési kérelem;
 • a pályázati dokumentációt aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy cégaláírási nyilatkozata (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája;
 • a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás.
 Szakmai anyag
A pályázat szakmai részeként benyújtandó dokumentumok:
 • koncepció inspirációs képekkel, a pályázati tematika kiemelt bemutatásával (2 db A/4-es méretű lap, szöveg, legfeljebb 2500 karakter)
 • tervlapok:
 • 5-10 db számozott A/4-es méretű lap,
 • külön lapokon kérjük feltüntetni a technikai jellemzőket (szín, anyag, alapanyag minőségi bizonyítványok, anyagvágatok, alapanyag mintakollekció, gyártástechnológiai leírás, alapanyag beszerzésének reális lehetőségei, beszerzési forrás megnevezése, utánrendelési lehetőség),
 • kontaktkép
 • részletes költségvetés a teljes női és férfi kollekcióra (a megadott 180.000,- Ft+ÁFA / nemenkénti kollekció költségkeret figyelembe vételével)
A pályázat 1. fordulóján név feltüntetése nélkül, azonosító kóddal lehet részt venni, tehát a pályázati anyag a pályázat 1. fordulójában kizárólag a regisztráció során kapott pályázati azonosító kóddal ellátva nyújtható be. A pályázó nevét vagy bármi egyéb, azonosításra alkalmas adatát a pályázati anyagon (koncepció, tervlapok) nem lehet feltüntetni. A beküldött pályaművek először formai ellenőrzésen esnek át. A hiányos és/vagy az alkotók nevét a pályázati anyagon feltüntető pályázatok a további értékelésben nem vesznek részt. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. Kiíró kizárólag a kiírásnak formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat értékeli.

A pályázati dokumentációt 1 példányban, a nyilatkozatot tartalmazó helyeken aláírással ellátva, kell elkészíteni és zárt borítékban kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: „A XXX. Londoni Nyári Olimpiai Játékokra utazó Magyar Olimpiai Csapat felvonuló- és formaruhája kreatív terveinek elkészítése – pályázati dokumentáció”. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.

Pályázati dokumentáció benyújtásának helye, címe
A pályázati dokumentáció személyes leadásának helye:
Magyar Olimpiai Bizottság titkársága
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Magyar Sport Háza, IV. emelet

A pályázati dokumentáció munkanapokon 9.00-16.00 óráig a fent megjelölt helyen.

A pályázati dokumentáció postai úton történő benyújtásának címe:
Magyar Olimpiai Bizottság
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Pályázati dokumentáció benyújtásának határideje

A pályázati dokumentáció összeállításának és beérkezésének határideje: 2011. november hó 2. napja, 16.00 óra. A határidő után beérkezett pályázati dokumentációt a Kiírónak nem áll módjában elfogadni. A postán feladott pályázati dokumentációt a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati dokumentáció beérkezésére előírt határidő lejártáig sor kerül.

A PÁLYÁZAT ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MENETE
A zsűri tagjai:
 • Kopek Gábor Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora, fotográfus, médiaművész
 • Nyári Ildikó Magyar Alkotók Országos Egyesülete, Ferenczy Noémi-díjas, MAOE nagydíjas, „A Magyar Felsőoktatásért” díjas iparművész
 • Vasas Edit MMKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Alkalmazott Művészeti Osztály vezetője
 • Dunai Anita öltözködési tanácsadó
 • Tóth Ali stylist, a „The Room” magazin főszerkesztője
 • 1 fő női olimpikon
 • 1 fő férfi olimpikon
A pályázati dokumentációk értékelése két fordulóból áll: tervezési és kivitelezési szakaszból.
1. forduló: tervezési szakasz (2011. szeptember hó 21. nap – 2011. november hó 2. nap): A határidő lejártáig beérkezett pályázati anyagokat a zsűri tagjai értékelik, és szakmai döntésük alapján kiválasztják a kivitelezésre érdemesnek ítélt kollekciókat. A második körbe jutott pályázót a szervezők írásban és e-mailben közvetlenül értesítik.
2. forduló: kivitelezési szakasz (2011. november hó 4. nap – 2011. december hó 9. nap): A 2. fordulóba jutott, legfeljebb 5 számú tervpályázat készítőjének a benyújtott terveknek megfelelően kell kivitelezni a kollekciókat (többváltozatú pályamű esetén a zsűri által kijelölt kollekciót). A kivitelezés költségét a Kiíró legfeljebb bruttó 100 ezer forint értékig megtéríti.

A 2. forduló beadási (kollekciók kivitelezésének) határideje: 2011.december hó 9. nap 12.00 óra.
A kivitelezett kollekciók közül a zsűri tagjai választják ki a díjazott pályamunkákat. A pályázónak lehetőségük van személyes prezentációra.

A zsűri részére történő személyes prezentáció tervezett időpontja: 2011. december hó 9. nap 13.00 óra. A prezentációt a pályázó személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján jogosult megtartani, mely esetben a meghatalmazott képviseleti jogosultságát megfelelően igazolni kell.

A beszállítás pontos helyéről, a kivitelezéssel és beadással kapcsolatos részletes feltételekről és információkról a Kiíró az 1. forduló után értesíti a 2. fordulóba jutott pályázókat.

A kollekciók MOB elnöksége számára történő bemutatásának, valamint a szakmai zsűri döntése jóváhagyásának tervezett időpontja: 2011. december hó 10. nap.
A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján értékeljék és bírálják el a pályamunkákat, és előterjesszék a díjazottakat a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége részére.

A pályaművek értékelésének szempontrendszere:
A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró, a felkért szakértők és zsűritagok döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, hogy azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja. A zsűri döntése ellen bármilyen kifogásra, jogorvoslatra nincsen lehetőség.

Az eredményhirdetésre és a díjátadásra 2011. december hó 10. napján kerül sor a Magyar Olimpiai Bizottság soros Közgyűlésén.

A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA: A pályaművek díjazására és megvételére, valamint a 2. fordulóba jutott pályaművek kivitelezésének költségtérítésére bruttó 2.550.000,- Ft áll rendelkezésre.
Díjak:
 • 1. díj: 1.000.000,- Ft (bruttó)
 • 2. díj: 650.000,- Ft (bruttó)
 • 3. díj: 400.000,- Ft (bruttó)
A pályázati díj tartalmazza a tervre vonatkozó felhasználási jog pályázati felhívás 9. számú pontja szerinti, a Kiíróra történő átruházásának ellenértékét is.
A díjak valamint a 2. fordulóba jutott pályaművek kivitelezési költségtérítésének átutalási határideje: 2011. december hó 15 nap. Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadására 2011. december hó 15 napig sor kerül.

A pályázaton való részvétel díjmentes. A pályázó – a pályaműve 2. fordulóban történő kivitelezésének támogatását meghaladóan (legfeljebb bruttó 100.000 forint értékig) – a pályázati dokumentáció elkészítésével és a pályázaton való részvétellel együtt járó költségének Kiíró általi megtérítésére nem jogosult.

Letölthető dokumentumok
MOB_Palyazati_adatlap+nyilatkozat_110921
MOB_Palyazati_felhivas_110921

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A pályázati dokumentációhoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot szöveghű magyar nyelvű fordításban is mellékelni kell.
A teljes pályázatban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
XXX. Londoni Nyári Olimpiai Játékok


.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése